Foto: Vladimir Đoković
Društvo

PANČEVO: Prosvetna inspekcija i Agencija za borbu protiv korupcije utvrdile nezakonitost u izboru Jovana Lazarova u Upravni odbor Dečje radosti.

Pančevo, Uto, 05/06/2018 - 09:00
Vladimir Đoković

Nezakonitosti u izboru pokrajinskog poslanika Jovana Lazarova za člana Upravnog odbora gradske predškolske ustanove “Dečja radost” utvrdile su i gradska prosvetna inspekcija i Agencija za borbu protiv korupcije Republike Srbije.

Još početkom maja gradska Prosvetna inspekcija, u potpisu Tekijaški Violeta, otkrila je nezakonitosti pri izboru pokrajinskog poslanika Jovana Lazarova za člana Upravnog odbora Dečje radosti. I jedni i drugi složili su da na osnovu člana 116. Zakona o osnovama sistema obrazovanja I vaspitanja, Lazarov ne može biti predstavnik grada Pančeva u Upravnom odboru jer mu dete ide u vrtiće Dečje radosti.  

- Zakonom o osnovama sistema obrazovanja I vaspitanja utvrđeno je da za člana organa upravljanja ne može da bude predloženo ni imenovano lice “koje bi moglo da zastupa interese više struktura (roditelja, odnosno drugih zakonskih zastupnika, zaposlenih u ustanovi, predstavnika jedinice lokalne samouprave), osim članova sindikata – navodi se u rešenju gradske prosvetne inspekcije.

Prosvetni inspektor imaju obavezu da obaveste organ jedinice lokalne samouprave.

- Inspekcijskih pregledom je utvrđeno da je novoimenovani član Upravnog odbora Ustanove iz reda predstavnika jedinice lokalne samouprave, Jovan Lazarov, postavljen po Rešenju br. II -04-06-3/2018-2 od 16.03.2018. godine o razrešenje I imenovanju člana Upravnog odbora Ustanove ujedno I korisnik usluga pomenute ustanove od septembra 2017. godine, navodi se.

Prosvetna inspekcija objašnjava I koja je mera za otklanjanje nezakonitosti.

- Prosvetni inspektor će u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja I vaspitanja obavestiti nadležni organ jedinice lokalne samouprave, odnosno Komisiju za kadrovska, administrativna pitanja I radne odnose I Predsednika Skupštine grada Pančeva, piše prosvetna inspekcija.

Prosvetna inspekciji utvrdila je i da se Upravni odbor u ovakvom sastavu u kome je bio i Lazarov, sastajao I odlučivao.

- Obzirom da je u takvom sastavu Upravni odbor donosio odluke (u čijem donošenju je učestvovalo lice koje je u sukobu interesa I zbog koga se morao izuzeti) proizilazi pitanje validnosti takvih odluka, odnosno niihove ništavosti” – precizira gradska prosvetna inspekcija još početkom maja.

Sukob interesa Jovana Lazarova utvrđuje polovinom maja i Agencija za borbu protiv korupcije Republike Srbije.

- Imajući u vidu navedene zakonske odredbe, lice koje od strane jedinice lokalne samouprave imenova za člana Upravnog odbora ustanove, koje pohađa njegovo dete, nalazi se u sukobu interesa I postupa suprotno odredbi čl. 27. stav 2. Zakona o Agenciji u vezi sa čl. 116. stav 9. tač. 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja I vaspitanja, jer bi moglo da zastupa interese više struktura,  jasno je navedeno u dokumentu od 15. maja koji je potpisao direktor Agencije Dragan Sikimić.Marketing

Najnovije vesti