Društvo

Grad Pančevo angažuje 32 pedagoška asistenta - prijavite se

Izvor: 
javni poziv Pon, 17/07/2017 - 18:40

Grad Pančevo će za potrebe projekta „Uz malu pomoć prijatelja - prevencija ranog napuštanja škole u Pančevu" angažovati 32 pedagoška asistenta, navedeno je u tekstu Javnog poziva na sajtu Gradske uprave Pančeva. Oni će biti angažovani na period od šest meseci tokom školske 2017/2018. godine.

- Ovim projektom predviđeno je da deca iz 10 osnovnih škola sa teritorije grada Pančeva dobiju podršku u vidu 5760 dodatnih časova iz različitih predmeta, prema potrebama dece koja školski timovi identifikuju u pilot školama. Za potrebe realizacije ovih dodatnih časova i drugih aktivnosti sa decom koja su u riziku od osipanja, predviđeno je angažovanje 32 pedagoška asistenta u periodu od 6 meseci tokom školske godine 2017/2018, od kojih će dva pedagoška asistenta pored održavanja časova obavljati i zaduženja vezana za organizaciju i koordinaciju rada ostalih pedagoških asistenata. Pedagoški asistenti sklopiće ugovore o delu za angažovanje na projektu, a plaćanje putnih troškova i dnevnica nije predviđeno, navedeno je u tekstu Javnog poziva,

Pedagoški asistent je lice koje, u saradnji sa nastavnicima, učenicima, porodicama i zajednicom, pomaže deci koja su u riziku od napuštanja osnovnog obrazovanja da iskoriste sve prednosti obrazovanja i prevaziđu teškoće sa kojima se suočavaju tokom školovanja. Angažuje se na 50% radnog vremena u toku 6 meseci, dodaje se u tekstu Javnog poziva.

OPIS POSLA:

1. Saradnja sa projektnim timom: Pedagoški asistent je dužan da se upozna sa svrhom i aktivnostima projekta, kao i pravilima pravdanja aktivnosti iz EU fondova. 

2. Saradnja sa Korisnikom (Dom za decu bez roditeljskog staranja „Spomenak“): Pedagoški asistent prisustvuje dvodnevnom treningu koji organizuje Korisnik. Pedagoški asistent je dužan da se obraća stručnim službama Korisnika u slučaju potrebe, kao i da učestvuje u mapiranju dece i porodica koje će koristiti mogućnost za 30 individualnih savetovanja.

3. Saradnja sa školama  i školskim timovima: U saradnji sa organima škole, školskim timovima i nastavnim osobljem, pedagoški asistenti kreiraju planove dopunske nastave za svakog učenika, rade na pripremi i realizaciji dopunskih časova, izradi domaćih zadataka, pripremama za pismene provere, asistiraju u formiranju i praćenju grupa vršnjačke podrške u svakoj školi, pomažu boljoj integraciji dece u okruženje kroz aktivnosti vršnjačke podrške i staraju se o bezbednosti učenika za vreme dodatnih časova. On učestvuje u monitoring aktivnostima i pruža povratne informacije o napretku učenika.

4.  Saradnja sa širom zajednicom: Pedagoški asistent učestvuje u uspostavljanju veze između šire zajednice i dece u stanju potrebe, radi motivacije dece da redovno pohađaju obrazovno-vaspitni proces i bolje se integrišu u zajednicu, putem sprovođenja ukupno 30 zajedničkih akcija u 10 škola  (odlazak sa decom u bioskop, izložbe, sprotska dešavanja, organizacija događaja kao što su ekološke akcije, proslave, priredbe, obeležavanje važnih datuma i sl.).

5. Saradnja sa spoljnim ekspertima: Pedagoški asistent pomaže ekspertima pri izradi Mera za monitoring dece u riziku i Akcionog plana za unapređenje obrazovanja, tako što im prenosi iskustva stečena u dodatnom radu sa decom.

6. Posebna zaduženja 2 koordinatora pedagoških asistenata Od 32 pedagoška asistenta, dva pedagoška asistenta obavljaće pored gore navedenih poslova i organizacione poslove radi koordinacije rada svih pedagoških asistenata, izrade rasporeda časova i izveštavanja, angažovani sa 60% radnog vremena.

 

USLOVI ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Kandidati za poziciju pedagoških asistenata moraju da ispunjavaju sledeće uslove:

  • da imaju status nezaposlenog lica;
  • da imaju stečeno visoko ili više stručno obrazovanje ili status apsolvenata, na studijama čiji programi uključuju predmete iz pedagoših, psiholoških i metodoloških disciplina;
  • da nisu krivično gonjeni;
  • da poseduju osnovna znanja rada na računaru; i
  • da su državljani RS.

INAČIN PODNOŠENjA PRIJAVE I SADRŽAJ PRIJAVE

Kandidati za poziciju pedagoških asistenata moraju da dostave sledeću dokumentaciju:

  • prijavni formular (popunjen i potpisan);
  • uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje o statusu nezaposlenog lica;
  • fotokopija diplome ili uverenja o apsolventskom statusu;
  • uverenje Osnovnog suda da nije pokrenut krivični postupak;  biografija; i
  • fotokopija lične karte.

Zainteresovani kandidati mogu preuzeti obrazac prijave sa sajta grada Pančeva. Prijavu sa pratećom dokumentacijom podneti putem pisarnice Uslužnog centra Grada Pančeva sa naznakama ZA PROJEKAT „UZ MALU POMOĆ PRIJATELjA – PREVENCIJA RANOG NAPUŠTANjA ŠKOLE U PANČEVU“ BR. VI-21-550/10/2017- 3 „NE OTVARATI“, KAO  i elektronskim putem na mail: [email protected].  

ROK ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVE JE 31. JULI 2017. GODINE.

 

 

 Marketing

Najnovije vesti