Gradska uprava
Pogodnosti za poreske obaveznike

Isplata duga na 60 rata

Pančevo, Pon, 04/04/2016 - 14:41
Ivana Predić

Sekretarijat za poresku administraciju grada Pančeva obaveštava poreske obveznike da je Skupština Republike Srbije usvojila izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, i da su stvoreni uslovi da poreski obveznici pod povoljnim uslovima mogu ostvariti pravo na odlaganje poreskog duga na rate.

Poreski obveznici koji  na dan 4. marta 2016. godine imaju glavnicu poreskog duga koji ne prelazi 2.000.000,00 dinara mogu odložiti plaćanje duga najduže do 60 mesečnih rata uz otpis 100 odsto kamate.

Zahtev za odlaganje plaćanja  poreskog duga  poreski obveznik može podneti samo jednom, od 1. aprila 2016. godine do 4. jula 2016. godine.

Uslov za ostvarivanje prava na plaćanje dugova za porez na rate jeste da poreski obveznik izmiri sve tekuće obaveze dospele za plaćanje od 4. marta 2016. godine do dana podnošenja zahteva i dostavi dokaz o tome. Oni koji redovno izmiruju rate odloženog poreskog duga i tekuće obaveze u skladu sa zakonom, po isteku svakih 12 meseci otpisuje se kamata na uplaćenu glavnicu duga. Ako poreski obveznik pre isteka roka odloženog plaćanja poreskog duga isplati glavnicu odloženog duga u potpunosti, otpisuje mu se celokupna kamata na taj dug.

Za vreme plaćanja poreza na rate na taj porez obračunava se kamata po stopi jednakoj referentnoj kamati Narodne banke Srbije. Sekretarijat za poresku administraciju saopštava i da poreski obveznik koji na dan 04. marta tekuće godine ima glavnicu poreskog duga koja prelazi 2.000.000 dinara, takođe može podneti zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga koji u sebi sadrži 50 odsto pripadajuće kamate nakon ovog datuma.
MarketingNajnovije vesti