Društvo

Javni poziv za članove/ice Saveta za kulturu grada Pančeva

Pančevo, Sre, 28/09/2016 - 08:30
Mirjana Marić Veličković

PANČEVO, 27. septembar – U okviru  Strategije za kulturu, pokrenuta je inicijativa za obrazovanje Saveta za kulturu grada Pančeva, pa je sa tim Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja raspisao Javni poziv za kandidate/kinje za članove/ice Saveta za kulturu grada Pančeva.

Savet za kulturu Grada Pančeva čini do 7 članova/ica, vrhunskih umetnika/ca i kulturnih radnika/ca, koji se biraju javnim pozivom, iz redova zaposlenih u Gradskoj upravi i ustanovama, udruženjima građana, samostalnih umetnika/ca i stručnjaka/inja iz oblasti kulture i umetnosti. Savet za kulturu Grada Pančeva obrazuje se rešenjem Gradonačelnika/ce Pančeva.

Zadaci Saveta su:

  • da učestvuje u podsticanju i stvaranju uslova za unapređenje kulture i umetnosti; 
  • daje sugestije u kreiranju kulturne politike, radi na osnaživanju i povezivanju Grada Pančeva i ostalih aktera/ki u kulturi; podstiče razvoj međunarodne saradnje i povezivanje organizatora manifestacija;
  • učestvuje u aktivnosti realizacije mera Strategije i aktivnostima za izradu novog strateškog dokumenta u Gradu Pančevu; učestvuje u kreiranju godišnjih planova i izveštaja u Gradu Pančevu, ocenjujući kulturne i umetničke vrednosti; 
  • učestvuje u sprečavanju negativnih pojava u kulturi, očuvanju vrednosti  i unapređenju standarda; 
  • učestvuje u edukaciji, informisanju i savetovanju građana; učestvuje u izradi planova za racionalno i namensko korišćenje objekata u kulturi;
  • učestvuje u sistemu dodele nagrada i priznanja za postignute rezultate i doprinos razvoju kulture; 
  • pruža stručnu i savetodavnu  podršku Komisiji, Timu i Odseku za kulturu Grada Pančeva i podnosi jedinici lokalne samouprave mišljenje radi izrade Pravilnika o uslovima i načinu finansiranja potreba u oblasti kulture i godišnjih akcionih planova Strategije. 

Komisija u sastavu Nemanja Rotar – Član gradskog veća za kulturu i omladinu, Bogdana Opačić – saradnica u Zavodu za pručavanje kulturnog razvitka Republike Srbije i Nevenka Kljajić – šefica odseka za kulturu, informisanje, sport, brigu o mladima i civilni sektor predlažu Gradonačelniku grada Pančeva predstavnike Saveta za kulturu.

Kandidat/kinja treba da dostavi popunjen formular za prijavu i svoj CV.

Kandidat/kinja treba da dostavi gorenavedenu dokumentaciju putem mejla (na adresu [email protected]), do 20. oktobra 2016. godine.

Odluka o izabranim kandidatima koji će činiti Savet za kulturu grada Pančeva biće objavljena na sajtu grada Pančeva kada Gradonačelnik grada Pančeva na osnovu prijavljenih kandidata i predloga Komisije, donese rešenje o imenovanju Saveta.Marketing

Najnovije vesti