Društvo

KAKAV SU VAZDUH PANČEVCI DISALI U JANUARU: Vazduh je bio i zagađen i jako zagađen

Pančevo, Ned, 25/02/2018 - 17:49
Vladimir Đoković


 

Od Zavoda za javno zdravlje Pančevo zatražili smo informaciju o vazduhu koji su Pančevci udisali tokom meseca januara.  Informaciju čiji je autor prim. dr Dubravka Nikolovski iz Zavoda za javno zdravlje Pančevo  prenosimo u celini.

Prema podacima Zavoda za javno zdravlje Pančevo u januaru mesecu 2018. godine kvalitet vazduha je pogoršan  krajem  meseca,  pre  svega  zbog  nepovoljnih  meteoroloških  uslova,  kada  nije  bilo  vetra  i pojedine materije su se duže zadržavale u prizemnim slojevima vazduha.

Koncentracije  sumpordioksida,  amonijaka  i  azotdioksida  u  vazduhu  na  mernim  mestima  „Zavod“  i „Vatrogasni dom“ nisu prelazile granične vrednosti imisije tokom januara meseca.

Izmerene  koncentracije  čađi  na  mernom  mestu  Zavod  su  pet  dana  bile  veće  od  graničnih  vrednosti imisije.  Dva  dana  (27.  i  29.  januar  2018.  godine  –  115 mikrograma/m3  i  80 mikrograma/m3)  je  vazduh  bio  u  klasi  „jako zagađen“ i tri dana (22, 30, i 31. januar) u klasi „zagađen“. Na mernom mestu „Vatrogasni dom“ čađ je tokom  dva  dana  izmerena  u  koncentracijama  većim  od  graničnih  vrednosti  (27.  i  29.  januar),  prema čemu  je  kvalitet  vazduha  u  ova  dva  dana  bio  ocenjen  kao  „zagađen“.

Na  mernom  mestu  „Strelište“ izmerene su povećane koncentracije čađi u vazduhu tokom četiri dana: jednom (27. januar – 135 mikrograma/m3) je kvalitet vazduha bio u klasi „jako  zagađen“,  a  22,  29  i 31. januara  u  klasi  „zagađen“. Na  mernom mestu „Nova Misa“ čađ je bila tokom sedam dana registrovana u koncentracijama koje su nepovoljne po zdravlje ljudi: pet dana je vazduh bio u klasi „zagađen“ (20, 22, 28, 29., 30. januar) i dva dana (27. i 31. januar – 95 mikrograma/m3 i 78 mikrograma/m3) u klasi „jako zagađen“.

Izmerene  koncentracije  PM10  na  mernom  mestu  „Narodna  bašta“  su  bile  21  dan  veće  od  granične vrednosti  imisije.  Trinaest dana  je  kvalitet  vazduha  ocenjen  kao  „zagađen“  prema  ovom  parametru  i osam  dana  kao  „jako  zagađen“  (22,  23,  24,  27,  28,  29,  3.,  31.  januara  -  95 mikrograma/m3,  101 mikrogram/m3,  83 mirkograma/m3,  159 mikrograma/m3,  109 mikrograma/m3,  162 mikrograma/m3,  113 mikrograma/m3 i 125 mirkograma/m3). Podaci  automatskog  monitoringa  za  ispitivani  parametar  PM10  na  mernom  mestu  „Narodna  bašta“ pokazuju  da  je  kvalitet  vazduha  već  u  prepodnevnim  satima  27.  januara  bio  u  klasi  „zagađen“.  Pik (477 mikrograma/m3) je dostignut u 19h, da bi već oko  1h posle ponoći izmerene koncentracije bile tri puta manje. Veća  prosečna  dnevna  koncentracija  je  izmerena  29.  januara,  a  visoke  koncentracije  koje  karakterišu „jako  zagađen“  vazduh  su  se  održavale  tokom  celog  dana.  Ovog  dana  je  pik  bio  u  17h  sa  izmerenih 306 mikrograma/m3. Uvidom u dnevne oscilacije ovog parametra, uočava se da su na ovom mernom mestu, koje reprezentuje urbanu (stambenu – poslovnu) sredinu, češća zagađenja u ranim prepodnevnim ili kasnijim popodnevnim časovima.  S obzirom da su merna mesta „Strelište“ i „Nova Misa“  reprezenti  stambene  zone,  zagađenja  u  ovim delovima grada verovatno su poreklom od individualnih ložišta, a s obzirom da merno mesto „Narodna bašta“ reprezentuje i poslovnu zonu, opšta preporuka za smanjenje aerozagađenja  je da se više koriste sredstva  javnog  prevoza  umesto  individualnih  automobila,  ukoliko  ne  postoje  neke  druge  hronične bolesti  da  građani  više  koriste  ekološka  prevozna  sredstva  –  bicikl  ili  ukoliko  stanuju u blizini  radnog mesta  da  pešače.  S  druge  strane,  tokom  dana  sa  povećanim  čestičnim  zagađenjem  vazduha  se  ne preporučuje boravak na otvorenom ili ga treba svesti na najmanju meru uz korišćenje zaštitnih maski za osetljivu populaciju.

 
MarketingNajnovije vesti