Društvo

Konkurs za su/finansiranje projekata iz oblasti unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Pančeva u 2016. godini

Pančevo, Uto, 06/09/2016 - 13:46
Mirjana Marić Veličković

PANČEVO, 6. septembar – Na osnovu Statuta grada Pančeva, Odluke o budžetu grada Pančeva za 2016. godinu, Zakona o udruženjima („Sl. Glasnik RS“, br. 51/09 i 99/11-dr. zak.) i Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. glasnik RS“, br. 8/12, 94/13 i 93/15), gradonačelnik grada Pančeva raspisuje konkurs za su/finansiranje projekata iz oblasti unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Pančeva u 2016. godini, koje sprovode udruženja/organizacije. 

Pravo učešća na konkursu imaju registrovana udruženja/organizacije sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, koja su registrovana u Agenciji za privredne registre i koja saglasno odredbama svojih statuta ostvaruju ciljeve iz oblasti bezbednosti saobraćaja.

U obzir će se uzeti projekti koji doprinose realizaciji sledećih opštih i posebnih ciljeva iz oblasti bezbednosti saobraćaja:

– opšti cilj su/finansiranja projekata udruženja/organizacija iz oblasti bezbednosti saobraćaja je smanjenje broja saobraćajnih nezgoda na putevima na teritoriji grada Pančeva, kao i ublažavanje posledica saobraćajnih nezgoda koje nastaju na putevima na teritoriji grada Pančeva.

– posebni ciljevi su/finansiranja projekata udruženja/organizacija iz oblasti bezbednosti saobraćaja su:

– planiranje i sprovođenje promotivnih aktivnosti radi unapređivanja i učvršćivanja pozitivnih stavova i ponašanja značajnih za bezbedno učestvovanje u saobraćaju (kampanje, seminari, akcije,tribine, izdavaštvo, promocije i sl.);

– unapređenje saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja, odnosno edukacija učenika završnih razreda srednjih škola o bezbednom učestvovanju u saobraćaju – aktivnosti usmerene ka edukaciji mladih učesnika u saobraćaju;

– sprovođenje konkretnih aktivnosti koje se odnose na povećanje bezbednosti ranjivih učesnika u saobraćaju (konkretno – biciklisti i motociklisti);

– aktivnosti usmerene ka vozačima traktora, kombajna, motokultivatora i sl. u naseljenim mestima grada Pančeva, radi oktklanjanja potencijalnih rizika pri učestvovanju ovakvih vozila u saobraćaju na putevima. Projekat se odnosi na 3 (tri) grupe učesnika u saobraćaju:

Mladi učesnici u saobraćaju (učenici završnih razreda srednjih škola)

Biciklisti i motociklisti

Vozači traktora, kombajna, motokultivatora i sl.

Udruženja/organizacije konkurišu za su/finansiranje projekta u celini, ili za deo projekta koji se odnosi na pomenute grupe učesnika u saobraćaju.

Predlog projekta treba da sadrži (elektronska forma i 1 štampani primerak):

Popunjen formular za podnošenje predloga projekta (potpisan i overen pečatom udruženja/organizacije)

Potpisan sporazum o partnerstvu (za partnerske projekte)

Potpisanu izjavu o prihvatanju odgovornosti

Fotokopiju Rešenja o registraciji u APR-u, odnosno fotokopiju drugog dokumenta kojim se dokazuje pravni status

Biografiju svakog od članova tima

Biografiju udruženja/organizacije – opis prethodnih iskustava i dostugnuća u oblasti bezbednosti saobraćaja (značajni projekti i aktivnosti) – do dve A4 strane teksta

Overenu kopiju izvoda iz Statuta udruženja/organizacije u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja/organizacije ostvaruju u oblasti bezbednosti saobraćaja.

Prilozi (neobavezni deo):

Materijali, publikacije, novinski članci i ostala dokumentacija koja ilustruje rad podnosioca predloga projekta.

Finansiranje:

Za realizaciju ovog Konkursa, obezbeđena su sredstva u budžetu grada Pančeva za 2016. godinu;

– sredstva koja se mogu dobiti za realizaciju projekta iznose maksimalno 150.000 dinara po grupi učesnika u saobraćaju, koje su predmet projekta.

Rokovi:

Rok za konkurisanje na ovom Konkursu je 20. septembar 2016. godine za deo koji se odnosi na bicikliste i motocikliste, odnosno 23. septembar 2016. godine za deo koji se odnosi na vozače traktora, kombajna, motokultivatora i sl., odnosno 17. oktobar za deo koji se odnosi na mlade učesnike u saobraćaju.

Projekat (deo projekta) čiju će realizaciju finansirati Grad putem ovog Konkursa, mora biti realizovan u roku od 21 dana od dana prijema sredstava, a finalni narativni i finansijski izveštaj predaje se do 15. decembra 2016. godine.

Objavljivanje i formulari:

Konkurs je objavljen na zvaničnoj prezentaciji grada Pančeva www.pancevo.rs, na strani Konkursi i javni pozivi. Formular za konkurisanje možete preuzeti u Agenciji za saobraćaj Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I br. 2-4, kancelarija 307, ili sa internet prezentacije www.pancevo.rs. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 308-713 ili putem e-maila [email protected] i [email protected].

Sredstva neće biti odobrena Udruženjima/organizacijama u sledećim okolnostima:

– nepotpunih i neblagovremenih prijava,

– podnosiocima koji su ranije dobijali finansijsku podršku od grada Pančeva, a nisu podneli izveštaj o realizaciji projekta i utrošku sredstava ili nisu ispunili druge preuzete obaveze

Predloge projekata razmatra i ocenjuje Komitet za bezbednost saobraćaja grada Pančeva, na osnovu čijeg predloga će Gradonačelnik grada Pančeva izvršiti izbor, odobriti su/finansiranje i utvrditi sredstva za njihovu realizaciju iz Budžeta grada Pančeva za 2016. godinu. Predlagači čiji predlog bude prihvaćen i odobren za su/finansiranje, zaključuju ugovor sa Gradonačelnikom grada Pančeva, kojim se regulišu međusobna prava i obaveze ugovornih strana. Neizvršavanje ugovornih obaveza povlači za sobom obavezu vraćanja sredstava u budžet grada Pančeva.

Lista vrednovanja i rangiranja pristiglih projekata koju Komitet za bezbednost saobraćaja utvrdi, objaviće se na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva www.pancevo.rs.

Konačnu odluku o izboru projekta koji će se putem ovog Konkursa su/finansirati donosi Gradonačelnik grada Pančeva. Ova odluka će takođe biti objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.

Dokumentacija za podnošenje projekata se može predati u Uslužnom centru grada Pančeva, u zatvorenoj koverti, ili preporučeno poštom, sa sledećom naznakom:

Prijava na

K O N K U R S za su/finansiranje projekata iz oblasti unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Pančeva u 2016. godini, koje sprovode udruženja/organizacije

Grad Pančevo

Trg Kralja Petra I 2-4

26000 Pančevo

Komitet za bezbednost saobraćaja grada Pančeva

N E   O T V A R A T I !Marketing

Najnovije vesti