Dečja radost Pančevo tabla
Društvo

PANČEVO: Direktorka Dečje radosti odgovorila roditeljima nezadovoljnim premeštanjem vaspitačica - ponovo se oglasili roditelji dece iz vrtića "Bambi"

Izvor: 
013info Pet, 01/07/2022 - 20:54Direktorka Predškolske ustanove "Dečja radost" odgovorila je na dopise roditelja čija deca idu u vrtiće "Kekec", "Bambi" i "Neven",  koji su imali primedbe na premeštanje vaspitačica, kao i na izmenu člana 5. Ugovora o uslugama. Dopis upućen roditeljima dece iz "Bambija" prenosimo u celosti uz napomenu da je svi roditelji dobili iste dopise, a da se razlikuju samo imena u zaglavlju.

 

Poštovani,

Dana 23.06.2022. godine zaprimili smo dopis, u kom roditelji potpisnici Ugovora sa PU „Dečja radost” Pančevo, mlađe vrtićke grupe „Kekec” zahtevaju da deci ostanu isti vaspitači, kao i izmenu člana 5. Ugovora o uslugama.

Nakon razmatranja dopisa, odlučili smo da, još jednom, zatražimo mišljenje pedagoga i psihologa, u vezi sa premeštajem vaspitača, te vam isto prenosimo u celosti:

„U odnosu na zabrinutost koju prepoznajete u činjenici da će se promeniti vaspitač u vrtiću, možemo reći da se slažemo sa vama da, sa stanovišta najboljeg interesa deteta, idealna situacija je da isti vaspitači „izvedu” generaciju dece do polaska u školu. Međutim, okolnosti koje se između ostalog odnose na potrebe organizacije posla i života u predškolskoj ustanovi vrlo često podrazumevaju premeštaje vaspitača i/ili medicinskih sestara vaspitača iz jednog vrtića u drugi. Iako ovaj razlog, koji se odnosi na potrebe funkcionisanja ustanove u celini, ne bi trebalo posmatrati kao važniji, nadređeniji onome što podrazumevamo pod najboljim interesom deteta, to jeste svakako elementaran argument, jer bez adekvatne organizacije vaspitno obrazovnog rada, ne bi bilo ni mogućnosti da se najvažniji kriterijum – najbolji interes dece, zadovolji.

Kontinuitet u odnosima koje deca grade sa vaspitačima jeste svakako bitan segment onoga što bismo mogli odrediti kao širu sliku koja čini taj odnos, a koji se bazira na poverenju, sigurnosti, predvidivosti… Međutim, ako je obaveza nas odraslih ostvarivanje najboljeg interesa deteta, onda je to neodvojivo od podrške personalnoj i socijalnoj dobrobiti deteta, koja se odnosi na stvaranje prilika da dete upoznaje svet oko sebe i proširuje svoja iskustva kroz građenje odnosa sa vršnjacima i odraslima, da prihvata promene, bude otvoreno i fleksibilno… Promene su sastavni deo života. Pružanjem podrške deci u prihvatanju promena i različitosti, jačamo njihove kapacitete za toleranciju i uvažavanje. Deca imaju kapacitete da razviju odnose pozitivne afektivne vezanosti i sa drugim osobama u vrtiću, drugim vaspitačima, naravno, ukoliko im kao odrasli u tome pružimo podršku. To je deo odgovornosti, kako profesionalaca u vaspitanju i obrazovanju, tako i roditelja, da svojim pozitivnim odnosom prema vrtiću i novim vaspitačima, pomognu svoj deci u prihvatanju promena i razvijanju kvalitetnih odnosa.

Za našu Ustanovu je najvažnije da u vrtiću, sa planiranim kadrovskim promenama, neće doći do pada kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada. Naprotiv, vaspitači koji će od septembra raditi u vrtiću koji pohađaju vaša deca, takođe su profesionalci s bogatim iskustvom, koji već godinama uspešno ispraćaju generacije dece do školskih klupa.

Što se tiče člana 5. Ugovora o uslugama, koji zahtevate da se promeni, moramo vas podsetiti da PU „Dečja radost” Pančevo sa roditeljima/drugim zakonskim zastupnicima dece, sklapa Ugovor po pristupu, te Korisnik usluga nema mogućnost da utiče na sadržaj ugovora.

Korisnici usluga su u obavezi da poštuju odluke o unutrašnjoj organizaciji kadrova u PU „Dečja radost” Pančevo.

Savet roditelja nema ingerencije da svoje savete i predloge, koji se tiču unutrašnje organizacije kadrova u ustanovi, upućuje direktoru, organu upravljanja i stručnim organima.

Nadležnost saveta roditelja regulisana je članom 120. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakoni, 10/2019, 6/2020 i 129/2021) i članom 58. Statuta PU „Dečja radost” Pančevo (Službeni list Grada Pančeva br. 2/2021).

S poštovanjem,

PU „Dečja radost” v. d. direktora Ljiljana Vojnov

Predškolskoj ustanovi „Dečja radost“ Pančevo Za v.d. direktorku Ljiljanu Vojnov

Presednik Saveta roditelja vrtića "Bambi" Goran Ratković uputio je novi dopis, jer roditelji dece koja pohađaju vrtić "Bambi" nisu zadovoljni argumentima direktorke.

I ovaj dopis možete da pročitate.

Poštovani, Savet roditelja vrtića „Bambi“ zahvaljuje se odgovoru koji je uprava PU „Dečja radost“ prosledila savetu. Na našu veliku žalost, ono što možemo da konstatujemo u vašem odgovoru je sledeće.

Naš zahtev je pogrešno shvaćen (slučajno ili namerno, u to ne ulazimo), jer mi kao roditelji nismo zahtevali da deci ostanu isti vaspitači, već da se u skladu sa mišljenjem roditelja izmeni sporni član 5 Ugovora o uslugama, kojim bi se detaljno definisali objektivni razlozi za promenu vaspitača u grupama, kako bi se broj ovakvih slučajeva smanjio. Svesni smo da dotična situacija nije realna i da se i promena radnog mesta može dobiti i na lični zahtev, što sam zaposleni može da traži. Ali smo isto tako svesni činjenice da se vaspitačima menjaju grupe ili vrtići bez ikakvog dopisa ili obrazloženja kako samim zaposlenima, tako i roditeljima. Naravno, podrazumevamo u vidu papira koji možete zaposlenom predočiti i pojasnitim koji ti isti zaposleni može onda roditeljima predočiti i objasniti zašto oni više ne mogu da budu sa decom koja su sa njima srasli mesecima i godinama unazad. Zavoleli, vezali se i trajno ostali u njihovim srcima.

Objašnjenje koje ste dali sa aspekta obrazovnog vaspitnog rada ima smisla, ali onome ko površno gleda na stvari. Naravno da je na detetu da se društveno razvija i da treba da bude otvoreno i fleksibilno na promene. I naravno da deca treba da proširuju svoja iskustva i grade odnose. To su sve stvari koje su pozitivne i podrazumevaju se. Međutim, toliko je očigledna ta površnost da niste bili u stanju da sagledate da ta ista deca imaju različite potrebe – kako sa aspekta ishrane, psihološkog pristupa zaposlenih u razvoju dece, tako i psihičkih i fizičkih sposobnosti. Da li mislite da će kada jednoj grupi dece promenite oba vaspitača u kratkom roku, i onda to opet posle par meseci, ti isti vaspitači na isti način moći momentalno da popamte svu decu, sa svim svojim osobinama i u krajnjem slučaju – neophodnim zahtevima po pitanju ishrane? U vremenu kada su alergijske reakcije kod dece sve češće, naročito po pitanju ishrane – ovakve promene mogu izazvati velike probleme najpre kod dece, a zatim i kod samih zaposlenih ukoliko se desi neka neočekivana situacija. O rezultatima čestih promena vaspitačica na decu u dečjim grupama da i ne pričamo, naročito kod mlađih grupa.

I konačno, što se tiče vašeg pozivanja na član 5. Ugovora o uslugama, obrazloženje koje nam je na razgovorima pre dve godine konstantno dato je – radi se o situacijama kada su u pitanju godišnji odmori, na lični zahtev zaposlenog, kao i na vanredne situacije kao što je recimo trudnoća. Na našu veliku žalost određenim grupama u vrtiću se vaspitačice menjaju toliko često, bez ikakvog objašnjenja, da ovo opravdanje apsolutno ne stoji.

I konačno, skrenuo bih vam lično na pažnju da dokle god su prava naše dece i naša lična prava ugrožena (a ugrožena su direktno vašim diskrecionom pravom kao vršiocem dužnosti PU) itekako smo u mogućnosti da utičemo na to se određeni sporni član promeni. Podsetiću vas da smo upravo to i postigli pre dve godine u saradnji sa lokalnim ombudsmanom, kojeg ćemo svakako i ovom prilikom grupno konsultovati. Podsetio bih vas i da stav 58 navodi sledeće:

„Savet roditelja svoje predloge, pitanja i stavove upućuje Upravnom odboru, direktoru i stručnim organima Ustanove“,

Nigde se u članu 58 ne spominje zabrana u unutrašnju ogranizaciju PU, naprotiv – član 58. stav 8 podrazumeva razmatranje i praćenje uslova za rad Ustanove, uslove za odrastanje i učenje, bezbednost i zaštitu dece. Uslovi koji nažalost momentalno deterioriraju konstantnim smenama vaspitača, čime se automatski stiču uslovi da naš predlog za zamenu ili dopunu člana 5. Ugovora o uslugama bude razmatran u najkraćem mogućem roku, za početak na savetu roditelja pri Upravi, a onda i pri Upravnom odboru i drugim stručnim organima Ustanove.

Ono na čemu svakako insistiramo je da kao uprava PU „Dečja radost“ sazovete savet roditelja pri Upravi. I da tom prilikom objasnite predstavnicima desetak vrtića koji su bili voljni da pitaju svoj savet i dobili odgovor u vidu podrške dopisa vrtića „Kekec“ protiv premešanja vaspitačica, šta su razlozi i zašto se dotične promene ne objašnjavaju zaposlenima i roditeljima dece. Zahtevamo, po drugi put, da nam u najkraćem roku, ne dužem od osam dana dostavite odgovor od dana prijema našeg podneska i javite za termin saveta pri upravi PU „Dečja radost“ gde će se diskutovati o rešavanju ovog problema.

S poštovanjem, Predsednik Saveta roditelja vrtića „Bambi

Goran Ratković

 

 

 
MarketingNajnovije vesti