Skladište OO u Rafineriji printscreen
Društvo

PANČEVO: Nacrt PDR-a za izgradnju skladišta za privremeno odlaganje opasnog otpada na prostoru Rafinerije na ponovnom javnom uvidu

Izvor: 
013info Pet, 07/05/2021 - 09:42


Sekretarijat za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj Gradske uprave Pančeva oglasio je izlaganje na ponovni javni uvid nacrt Plana detaljne regulacije za izgradnju skladišta za privremeno odlaganje opasnog otpada na delu kat.parcele br.3576 KO Vojlovica, u okviru kompleksa NIS „Rafinerija nafte Pančevo“ i Strateške procene uticaja PDR-a za izgradnju skladišta za privremeno odlaganje opasnog otpada na istom prostoru.

Objekat je zamišljen kao natkriven, delimično zatvoren, čija je konstrukcija tradicionalna, ali tehnološki moderno opremljena. Objekat je prizeman, dimenzija 80m x 50m. Fasada objekta je obrađena kao poluotvorena, sa fasadnom oblogom od lima u delu objekta začvrsti opasni otpad, koji je najbliži ugljovodoničnoj baklji S-3700.

Objekat će biti projektovan kao klasična skeletna čelična konstrukcija sa potrebnim AB temeljima, adekvatnim ukrućenjima-spregovima i svim pratećim konstrukcijama za tu vrstu sistema i objekta. Objekat će sa svojom osnovom biti lociran unutar zadatih građevinskih linija i biće pozicioniran prema urbanističkim uslovima. Pešački i kolski tokovi oko objekta bićejasno izdiferencirani i podeljeni, a prilazi i ulazi u objekat jasno naznačeni i nivelisani.

Nivo završnog poda objekta biće podignut u odnosu na nivo platoa na kojem se objekat nalazi a iz razloga zaštite od uticaja atmosferskih padavina koje se sa dela platoa skupljaju i odvode preko mreže instalacije kišne kanalizacije.

Predviđeno je postavljanje folije ispod objekta, izgradnja prihvatne jame / drenažne infrastruktura za sakupljanje eventualno izlivenih tečnih otpadnih materija, prilikomekscesnih situacija i prilikom atmosferskih padavina i/ili pranja objekta. Iz jama zasakupljanje će mobilnom pumpom biti moguće tečne otpadne materije ili kišnicu prebaciti u auto cisternu i dalje u za to namenjene posude, s obzirom da zakonska regulativa u oblastiupravljanja otpadom ne dozvoljava povezivanje objekta za privremeno skladištenje opasnog otpada sa industrijskom kanalizacijom.

Priključenje na elektroenergetsku mrežu je potrebno u svrhu osvetljenja, video nazora,dojave požara. Do izgradnje vodovodne infrastrukture u ovom delu kompleksa, pranje objekta se planira dovoženjem vode cisternama.

Objekat je podeljen na pet podceline i to:

  •  I – Privremeni skladišni prostor zauljenog opasnog otpada (1250 m²);
  • II – Privremeni skladišni prostor tečnog opasnog otpada (640 m²);
  • III – Privremeni skladišni prostor otpadne ambalaže (610 m²);
  • IV – Privremeni skladišni prostor čvrstog opasnog otpada (1500 m²).
  •  V – Prostor za proširenje skladišta zauljenog opasnog otpada, tečnog opasnog

otpada, otpadne ambalaže i čvrstog opasnog otpada, bez povećanja kapaciteta, podrazumeva samo drugačiju prostornu organizaciju. Ovaj prostor se može koristiti i kao skladište novih kontejnera, alata, pribora i mehanizacije (3710 m²).

Ponovni javni uvid Plana i Strateške, održaće se u trajanju od 15 dana i to počev od 07. maja 2021. godine, a dokument će biti izložen na javni uvid, u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, ul. Trg kralja Petra I br.2-4, u holu na šestom spratu, kao i u kancelariji 609, svakog radnog dana od 10 do 13 časova.

Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti putem telefona 013/353-304

Plan i strateška će biti dostupni javnosti i u digitalnom obliku, u trajanju javnog uvida, na zvaničnoj internet stranici grada Pančeva.

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti primedbe u toku trajanja javnog uvida, isključivo u pisanom obliku, Gradskoj upravi grada Pančeva, Sekretarijatu za urbanizam, građevinske i stambeno-komunalne poslove, putem pisarnice Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I, br.2-4, Pančevo.

Evidentirane primedbe i sugestije mogu  uticati  na planska rešenja.

Javna prezentacija Nacrta izloženog planskog dokumenta biće organizovana dana 12. maja.2021.godine u 12:00 časova, u Maloj sali zgrade gradske uprave grada Pančeva.

Javna sednice Komisije za planove biće održana 01.juna.2021. godine, sa početkom u 12:00 časova, u Maloj sali zgrade gradske uprave grada Pančeva.

Ukoliko dođe do promene mesta ili vremena održavanja javne sednice Komisije za planove, oglasiće se novi termin i mesto održavanja sednice Komisije.

 
MarketingNajnovije vesti