Društvo

PANČEVO: Poljoprivredna škola traži direktora

Pančevo, Pon, 19/02/2018 - 11:08
Vladimir Đoković

 

 

Srednja poljoprivredna škola „Josif Pančić” raspisala je javni konkurs za izbor direktora na mandate od 4 godine. Konkurenti moraju imati visoko obrazovanje i najmanje osam godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja. Konkursom se traži i psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima, kao i da osoba nije osuđivana pravosnažnom presudom az krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajnju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanja ili davanja mita i neka druga krivična dela.

Rok za podnošenje prijava na konkurs za izbor direktora srednje poljoprivredne škole je 15 dana. Prijave se podnose školi, odnosno privremenom školskom odboru koji je konkurs i raspisao, a direktora škole imenuje ministar uz prethodno pribavljenu saglasnost Autonomne pokrajine Vojvodine.Marketing

Najnovije vesti