zelenilo
Društvo

PANČEVO: Raspisan konkurs za direktora JKP „Zelenilo", evo koji su uslovi

Pančevo, Uto, 28/11/2017 - 13:20
Aleksandar Stojković
Skupština grada Pančeva objavila je danas na sajtu grada konkurs za imenovanje direktora JKP Zelenilo na period od četiri godine.

 Uslovi za imenovanje direktora:

1) da je punoletno i poslovno sposobno lice i državljanin Republike Srbije;

2) da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama;

3) da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje iz tačke 2;

4) da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća;

5) da poznaje oblast korporativnog upravljanja;

6) da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova;

7) da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke;

8) da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;

9) da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to:

 • obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi;
 • obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi;
 • obavezno lečenje narkomana;
 • obavezno lečenje alkoholičara;
 • zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine: ocenjuju se u izbornom postupku uvidom u dokaze koji su priloženi uz prijavu kandidata i usmenim razgovorom sa kandidatima koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom, u skladu sa Uredbom o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća („Službeni glasnik RS“ broj 65/16).

Prijave na javni konkurs podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Prijave na javni konkurs sa neophodnom dokumentacijom i dokazima, podnose se Komisiji za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih i javno-komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo, preporučenom pošiljkom, putem pošte ili lično preko Gradskog uslužnog centra grada Pančeva, u zatvorenoj koverti, na adresi Trg Kralja Petra I broj 2-4, 26000 Pančevo sa naznakom: Prijava na javni konkurs za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Zelenilo” Pančevo – NE OTVARAJ

Dokazi koji se prilažu uz prijavu:

 1. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)
 2. uverenje o poslovnoj sposobnosti (original ili overena fotokopija)
 3. uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija)
 4. dokaz o stručnoj spremi (original ili overena fotokopija diplome)
 5. dokaz o radnom iskustvu na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje (original ili overena fotokopija uverenja /potvrde poslodavca)
 6. dokaz o radnom iskustvu na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća, organizovanju rada i vođenju poslova (original ili overena fotokopija uverenja / potvrde poslodavca)
 7. izjava data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da nije član organa političke stranke, odnosno akt nadležnog organa političke stranke da je licu određeno mirovanje funkcije u organu političke stranke
 8. uverenje nadležnog organa (nadležne policijske uprave) da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
 9. dokaz da mu nije izrečena mera bezbednosti (izdat od strane nadležnog organa) u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to:
 • obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi;
 • obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi;
 • obavezno lečenje narkomana;
 • obavezno lečenje alkoholičara;
 • zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.

Neblagovremene, nepotpune i nerazumljive prijave neće biti predmet razmatranja.

Lice zaduženo za davanje informacija o sprovođenju javnog konkursa je Ivana Marković, sekretar Komisije, tel.013/308-730, svakog radnog dana od 11 do 15 časova.
MarketingNajnovije vesti