Društvo

PANČEVO: Raspisani konkursi za posao u Gradskoj upravi

Izvor: 
013info Pet, 07/05/2021 - 10:23Gradska uprava Pančeva oglasila je javni konkurs za popunjavanje radnog mesta IT administrator, u zvanju saradnika u GU i za Matičar za matično područje Jabuka, u zvanju mlađeg savetnika. Za oba radna mesta potreban je po jedan izvršilac.
 
 
IT administrator, u zvanju saradnika 
 
Ova budući radnik GU treba obavlja informatičke poslove u oblasti izrade projekata u sklopu informacionog sistema, razrađuje projekte informacionog sistema, organizuje i obezbeđuje potrebne resurse za realizovanje projektovanih informacionih sistema; obezbeđuje i organizuje efikasan rad hardvera, permanentno proučava software sistem koji predstavlja sistemsku podršku za rad sa bazom podataka; izrađuje aplikativne programe; vrši programiranje određene aplikacije; vrši administraciju gradskog web sajta. sprovodi proceduru startovanja i isključivanja računarskog sistema za potrebe Sekretarijatu za poresku administraciju; stara se o zaštiti baze podataka i arhiviranju podataka; vrši kontrolu pristupa računarskom sistemu; vrši instalaciju softvera i upućuje zaposlene u njegovu pravilnu primenu, kao i sve izmene i dopune softvera; kontroliše pravilnu primenu korisničkih uputstava; obavlja tehničke pripreme baze podataka za masovnu obradu u postupku utvrđivanja izvornih prihoda rešenjem; vrši obradu podataka u cilju sastavljanja izveštaja, i obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odeljenja i sekretar Sekretarijata.
 
 
Uslovi potrebni za ovo radno mesto su:
  • stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u naučnoj oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, ognovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine;
  • najmanje tri godine radnog iskustva u struci;
  • da nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
  • da učesniku konkursa nije prestao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.
U izbornom postupku proveravaju se: stručna osposobljenost, znanje i veštine kandidata potrebni za obavljanje poslova radnog mesta - IT administrator, u zvanju saradnika, u Gradskoj upravi grada Pančeva, kao i poznavanje sistema za zašituu podataka i administracija internet prezentacije-usmeno i održavanje hardvera i instalacija softvera- praktična provera (simulacija).
 
 

Matičar za matično područje Jabuka, u zvanju mlađeg savetnika

Matičar treba da obavlja poslove vođenja matičnih knjiga rođenih, venčanih, umrlih i knjige državljana; vodi odgovarajuće registre za matične knjige; unosi podatke iz matičnih knjiga u Centralni sistem za elektronsku obradu i skladipggenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga; čuva izvornik matične knjige; izdaje izvod iz matičnih knjiga i uverenja o činjenicama upisanim u matične knjige; izdaje uverenja o državljanstvu; obavlja matične poslove u vezi sa rođenjem, zaključenjem braka i sastavljanjem smrtovnica; stara se o formiranju i čuvanju dokumentacije i matične arhive, vrši naplatu administrativnih taksi i naknada putem POS terminala platnim karticama. Sastavlja statistički izveštaj iz svog delokruga, dostavlja činjenice i podatke o kojima se vodi službena evidencija drugim nadležnim organima, vrši prijem pošte, vrši overu potpisa, rukopisa i prepisa, vodi arhivsku knjigu, stara se o čuvanju registraturskog materijala o izlučivanju bezvrednog registraturskog materijala i predaji arhivske građe Istorijskom arhivu u skladu sa progšsima, obavlja poslove mesne kancelarije, i obavlja i druge poslove koje mu odredi pomoćnik i sekretar Sekretarijata.

Uslovi za rad na radnom mestu:

  • stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim lkademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;
  • položen poseban stručni ispit za matičara i ovlašćenje za obavljanje poslova matičara;
  • završen pripravnički staž.
  • da nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
  • da učesniku konkursa nije prestao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

U izbornom iostupku proveravaju se: poznavanje Zakona o matičnim knjigama, Porodičnog zakoia, Zakona o državljanstvu i Zakona o opštem upravnom postupku - usmeno.

 
Za oba radna mesta rok za podnošenje prijave na konkurs je 15 dana od dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnim novinama „Kurir".
 
 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Gradska uprava grada Pančeva, Trg kralja Petra I br. 2-4 , Pančevo, (Za Konkursnu komisiju), sa naznakom: „Prijava na Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta - IT administrator, u Gradskoj upravi grada Pančeva" ili „Prijava na Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta - matičar za matično područje Jabuka", u Gradskoj upravi grada Pančeva", preporučenom pošiljkom ili neposredno, predajom na pisarnici Gradske uprave grada Pančeva.

Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Marija Ćurčin, telefon: 013/308-867 e-mail: [email protected]

 

 MarketingNajnovije vesti