Redovna poseta spoljnih ocenjivača Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije Opštoj bolnici Pančevo

Rad pančevačke bolnice usaglašen sa zahtevima AZUS-a

Izvor: 
Opšta bolnica Pančevo Pon, 24/04/2017 - 13:17

Redovna Akreditaciona poseta Opšte bolnice Pančevo od strane tima spoljašnjih ocenjivača izvršena je 10.03.2017. godine. Tokom ove posete zajednički stav svih ocenjivača je bio da su u mnogim segmentima odnos zaposlenih, njihov rad i postupci u velikoj meri usaglašeni sa zahtevima standarda i kriterijuma AZUS-a. Redovna poseta zdravstvenoj ustanovi Opšta bolnica Pančevo sprovodi se u skladu sa zakonom, nakon godinu dana od spoljašnjeg ocenjivanja, a za vreme perioda trajanja akreditacije zdravstvene ustanove. Pančevačka bolnica stekla je akreditacijski status na period od 3 godine, i dodeljen joj je sertifikat broj A-125-09/2016.

"Naporima menadžmenta od Vlade Vojvodine dobijena su značajna materijalna sredstva koja će biti uložena u razvoj i rekonstrukciju objekata, tako da će pojedine službe dobiti sasvim novi prostor i moći će svoj rad da usklade sa zahtevima savremene medicinske doktrine od prijema, dijagnostike do lečenja i rane rehabilitacije pacijenata.

Ono što je moglo da se uradi za ovih godinu dana su podizanje nivoa higijene u starim objektima gde je to inače vrlo teško, ali je uz velike napore ipak učinjeno i primetno je. 

Definisani su pojedini procesi rada, revidirane procedure gde je to bilo neophodno, učinjene su određene kadrovske promene, urađeni planovi za unapređenje kvaliteta rada i prati se njihova realizacija. Ono što obećava je jasno opredeljenje menadžmenta da istraje u realizaciji svih započetih projekata sa jasnom vizijom ove bolnice u budućnosti.

U radu se primenjuju usvojeni protokoli i procedure. Novozaposleni se upoznaju sa protokolima i procedurama pri dolasku na novo radno mesto. Vrši se redovna unutrašnja kontrola od strane načelnika službi i Komisije za praćenje kvaliteta rada. Definišu se i izrađuju nove procedure, i uputstva za rad. Nabavku novih aparata prate obuke zaposlenih, nove procedure, nova uputstva. Sprovode se preventivne aktivnosti iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, (redovno se nabavljaju i koriste lična zaštitna sredstva, vrše se periodični pregledi i ispitivanja opreme za rad i električne instalacije, priodični pregledi zaposlenih, vrši se osposobljavanje novozaposlenih za bezbedan i zdrav rad, vrši se kontrola primene mera bezbednosti i zdravlja na radu...)

Vodi se evidencija neželjenih događaja, poštuje se procedura prijavljivanja neželjenih događaja, vrše se mesečne analize i sprovode korektivne mere. Zaposleni su upoznati sa definicijom neženjenih događaja, i uputstvom šta se sve može prijaviti kao neželjeni događaj. Prati se kvalitet medicinskih sredstava i lekova od dobavljača u pogledu rizika. Prati se ispravnost i vrši servisiranje medicinske opreme. Promoviše se lična higijena i održava čistoća zgrade na visokom nivou. Higijena prostorija, pribora i nameštaja određena je procedurama i uputsvima za radnike, u potpunosti se poštuju i sprovode. Postoji tačno utvrđen raspored rada spremačica i redovno se popunjavaju kontrolne ček liste. Urađeno je nekoliko adaptacija prostora kako bi se prilagodio rad zahtevima predviđenim akreditacionim procesom.

Komisija koja je bila sada u kontrolnoj poseti, učestvovala je i u samom procesu akreditacije te je sada konstatovala da je uložen veliki trud menadžmenta bolnice kao i zaposlenih u svim segmentima funkcionisanja bolnice.

Uložen je veliki napor i sredstva za nabavku nove opreme - tri ultrazvučna aparata, transportni respirator, gasna stanica koja je od izuzetnog značaja za bezbednost pacijenata. Vršena je edukacija kadra, uvedene su nove stručne metode, izvršena organizacija boljeg fumkcionisanja samih odeljenja i obezbeđena su obezbeđena značajna sredstva za kapitalno ulaganje u renoviranje dela bolnice koji je u višedecenijskom zapuštenom stanju.

Na osnovu pregleda dokumentacije, razgovora sa rukovodstvom, vođama timova i na osnovu obilaska ustanovljem je opšti utisak da je bolnica u Pančevu ustanova u kojoj postoji kontinuitet u stalnom unapređenju kvaliteta rada i bezbednosti pacijenata."Marketing

Najnovije vesti