Društvo

Usvojena Odluka o držanju domaćih životinja na teritoriji grada Pančeva

Izvor: 
013info Uto, 26/11/2019 - 08:24

Odbornici Skupštine grada Pančeva usvojili su juče novu Odluku o držanju domaćih životinja na teritoriji grada Pančeva. Evo šta sve u njoj piše.
 
ODLUKA O DRŽANjU DOMAĆIH ŽIVOTINjA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA
 
I OSNOVNE ODREDBE
 
Član 1.
Ovom odlukom se uređuje držanje i postupanje sa domaćim životinjama, kao i uslovi za držanje, dobrobit i zaštitu životinja na teritoriji grada Pančeva. Domaćim životinjama u smislu ove odluke smatraju se životinje za društvo, krupna i sitna stoka, živina, golubovi i pčele.
 
Životinjama za društvo u smislu ove odluke smatraju se psi, mačke i ukrasne i egzotične ptice.
 
Član 2.
Držanje životinje jeste smeštaj, čuvanje, reprodukcija, nega i briga o životinjama.
 
Vlasnik životinje jeste pravno ili fizičko lice, odnosno preduzetnik, koji ima pravo čuvanja, držanja, prevoza, korišćenja i prodaje životinja i koji je odgovoran za život, zaštitu zdravlja i dobrobiti životinja, u skladu sa zakonom.
 
Držalac životinje jeste pravno ili fizičko lice, odnosno preduzetnik, koji ima pravo čuvanja, držanja, prevoza i korišćenja životinja, kao i pravo prodaje životinja na osnovu pismenog odobrenja vlasnika i koji je odgovoran za život, zaštitu zdravlja i dobrobiti životinja. Kućni ljubimac jeste svaka životinja koja se drži radi druženja.
 
II PSI I MAČKE
 
Član 3.
Vlasnik, odnosno držalac psa i mačke je dužan da se brine o životinjama, da ih neguje, hrani, obezbedi im potrebne sanitarno-higijenske uslove, redovnu vakcinaciju protiv besnila i lečenje.
 
Vlasnik, odnosno držalac psa i mačke je dužan da izvrši upis i registraciju psa na način propisan zakonom.
 
Vlasnik, odnosno držalac psa je dužan da izvrši obeležavanje (mikročipovanje) psa u skladu sa posebnim propisima o obeležavanju pasa i vođenju evidencije o obeleženim psima.
 
Pas koji se drži kao kućni ljubimac, a koji može predstavljati opasnost za okolinu (u daljem tekstu opasan pas) može se držati pod uslovima propisanim zakonom.
 
Vlasnik, odnosno držalac kućnih ljubimaca, dužan je da spreči rađanje neželjenih kućnih ljubimaca, i to onemogućavanjem kontakta mužjaka i ženke i primenom kontracepcije, kastracije i sterilizacijom ženke.
 
Član 4.
U porodičnoj kući, stambenoj zgradi, stambeno-poslovnoj zgradi i poslovnoj zgrade, mogu se držati psi i/ili mačke pod uslovom da vlasnik, odnosno držalac životinje drži psa i/ili mačku na način kojim ne ugrožava njihovu dobrobit, da im je obezbeđen adekvatan i siguran smeštaj i neophodna nega, zdravstvena zaštita, te odgovarajući higijensko-sanitarni uslovi prostora u kom borave, u skladu sa zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja. Psi i mačke koji se drže u stanu u stambenoj zgradi, u stanu i poslovnom prostoru u stambeno-poslovnoj zgradi i u poslovnom prostoru u poslovnoj zgradi, ne smeju da ugrožavaju i uznemiravaju ostale vlasnike stanova, odnosno poslovnih prostorija u mirnom korišćenju, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stanovanje i održavanje zgrada.
 
Vlasnik, odnosno držalac psa i/ili mačke u stambenoj zgradi ili stambeno- poslovnoj zgradi dužan je da obavesti upravnika, odnosno profesionalnog upravnika o broju i vrsti pasa i mačaka koje drži u stanu, odnosno poslovnom prostoru.
 
Član 5.
Zabranjeno je ostavljanje pasa i mačaka bez nadzora držaoca na balkonu, terasi i lođi koja pripada stanu.
 
Držanje pasa i mačaka u zajedničkim prostorijama stambene zgrade ili stambeno-poslovne zgrade (perionica, prostorija za sušenje rublja, prostorija za rad organa upravljanja zgradom, prostorija za smeštaje opreme i slično) dozvoljeno je ukoliko postoji odpuka stambene zajednice, na način kojim se obezbeđuje njihova dobrobit, u skladu sa zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja i stanovanje i održavanje zgrada.
 
Član 6.
Pas koji se drži u porodičnoj kući u ograđenom dvorištu ne mora biti vezan, uz uslov da ograda visinom i čvrstinom onemogućava psa da izađe iz dvorišta i obezbeđuje sigurnost prolaznika.
 
U dvorištu stambene zgrade ili stambeno-poslovne zgrade pas se mora držati u ograđenom prostoru tako da ne postoji mogućnost da napusti prostor, odnosno dvorište ili da na drugi način ugrozi ili uznemiri susede i prolaznike, pod uslovom da postoji saglasnost svih suvlasnika dvorišta. Ulazna kapija dvorišta u porodičnoj kući i dvorišta u stambenoj zgradi ili stambeno-poslovnoj zgradi u kome se drži pas, mora biti vidno označena tablom sa crtežom i natpisom koji ukazuje na prisustvo psa. Vlasnik, odnosno držalac psa ne sme držati psa stalno vezanog na lancu ili na drugi sličan način vezanog, osim ako je vezan na produženu vodilicu (sajlu) ili je smešten u svom boksu.
 
Član 7.
Vlasnik, odnosno držalac psa, dužan je da psa izvodi na povocu.
 
Svaki vlasnik ili držalac je dužan da odgovorno postupa ukoliko odluči da
svog psa pusti sa povoca.
 
Pas se može puštati sa povoca da se slobodno kreće samo u parku i na drugoj javnoj zelenoj površini i to:
 
- u vremenu od 22.00 sata do 09.00 sati sledećeg dana, u periodu letnjeg računanja vremena, odnosno u vremenu od 20.00 sati do 10.00 sati sledećeg dana, u periodu zimskog računanja vremena;
 
- u neposrednoj blizini škola, u vremenskom periodu iz alineje 1 ovog stava, ograničavajući se do 7.30 sati sledećeg dana, bez obzira na period računanja vremena, osim za vreme školskog raspusta i neradnih dana.
Zabranjeno je puštati psa sa povoca da se slobodno kreće u delu parka i druge javne zelene površine, u kojem se nalazi uređeno dečje igralište, kao i u delu pod cvetnim zasadom.
 
Na predlog Javnog komunalnog preduzeća "Zelenilo" Pančevo (u daljem tekstu: JKP „Zelenilo" Pančevo) i organizacione jedinice Gradske uprave grada Pančeva nadležne za poslove komunalnih delatnosti (u daljem tekstu: nadležni sekretarijat), Gradsko veće grada Pančeva doneće akt kojim će se odrediti zelene površine na koje se mogu psi puštati tokom celog dana, zelene površine za neograničeno slobodno kretanje pasa (park za pse) i zelene površine na kojima je zabranjeno izvođenje pasa (spomen groblja i površine uz spomenička obeležja, zasebni visokodekorativni parteri ispred značajnih javnih ustanova i sakralnih objekata i sl.).
JKP „Zelenilo" Pančevo je dužno da u parku i drugoj javnoj zelenoj površini postavi vidne oznake, na kojima je naznačeno u kom vremenskom periodu i u kojim delovima je zabranjeno slobodno kretanje pasa,
 
odnosno na kojim javnim zelenim površinama je zabranjeno izvođenje pasa.
 
Odredba stava 3. ovog člana ne odnosi se na opasne pse, čije je držanje uređeno Pravilnikom o načinu držanja pasa koji mogu predstavljati opasnost za okolinu.
Izvođenje opasnog psa obavezno je na povodcu i sa zaštitnom korpom na njušci.
 
Pse iz prethodnog stava mogu da izvode samo punoletna lica. Izuzetno, lovački psi za vreme lova, potrage za izgubljenim licima i slično i ovčarski psi za vreme čuvanja stoke, mogu slobodno da se kreću, pod kontrolom vlasnika ili držaoca psa, bez zaštitne korpe na njušci.
 
Član 8.
U parku i na drugoj javnoj zelenoj površini, može se odrediti površina za neograničeno slobodno kretanje pasa (u daljem tekstu: "park za pse"). U parku za pse se postavljaju rekviziti za pse i mora biti ograđen žicom. Zabranjeno je, u parku za pse:
 
- uvoditi kuje u teranju i bolesne pse;
- koristiti ove površine od strane profesionalnih trenera pasa za obavljanje obuke pasa;
- unošenje staklene ambalaže;
- unošenje i ostavljanje hrane;
- ulazak i boravak dece mlađe od 8 godina, bez nadzora roditelja;
- uvođenje štenadi mlađe od 4 meseca i nevakcinisanu štenad i pse.
 
Na ulazu u park za pse, zabrane iz stava 2. ovog člana moraju biti vidno istaknute, o čemu se stara JKP „Zelenilo" Pančevo koje je izvršilo njegovu izgradnju.
 
Opasni psi se mogu uvoditi u park za pse i puštati sa povoca da se slobodno kreću sa zaštitnom korpom na njušci. 
 
Član 9.
Psi i mačke mogu se uvoditi u objekte u javnom korišćenju kojima je to jasno i vidno naznačeno da je uvođenje ljubimaca dozvoljeno. Na ulazu u objekat u javnom korišćenju mora da se jasno i vidno naznači da li je uvođenje pasa i mačaka dozvoljeno ili nije.
 
Psi se u objekte u javnom korišćenju mogu uvoditi samo na kratkom povocu, uz vlasnika, odnosno držaoca, a svaki vlasnik ili držalac dužan je da psa drži pod kontrolom i odgovoran je za svaku eventualnu štetu ili incident koji prouzrokuje njegov pas.
 
Uvođenje pasa i mačaka u sredstva javnog saobraćaja dozvoljeno je pod uslovima da se mačke moraju smestiti u transportni kavez ili adekvatno transportno sredstvo iz koje se ne mogu osloboditi dok se psi mogu uvoditi u transporteru, u naručju ili na kratkom povocu.
 
Vlasnik, odnosno držalac snosi punu odgovornost i dužan je da preduzme sve neophodne mere da spreči da pas i mačka ujedu ili na drugi način povrede treća lica u objektima u javnom korišćenju i sredstvima javnog saobraćaja. Na predlog Javnog komunalnog preduzeća za prevoz putnika "Autotransport- Pančevo" Pančevo (u daljem tekstu. JKP „ATP" Pančevo) i nadpežnog sekretarijata, Gradsko veće grada Pančeva doneće akt kojim će propisati u kojim vozilima, u kom vremenskom intervalu i na koji način će se obeležiti vozila u kojima je moguć prevoz pasa na povocu.
 
Prilikom izvođenja psa, vlasnik, odnosno držalac je dužan da kod sebe ima potvrde o izvršenom obeležavanju psa i o vakcinaciji.
 
Član 10.
Ukoliko pas ili mačka prilikom izvođenja i kretanja zaprlja površine javne namene, vlasnik ili držalac kućnog ljubimca je dužan da ih bez odlaganja očisti.
 
Vlasnik ili držalac kućnog ljubimca dužan je da pri svakom izvođenju na površinu javne namene kod sebe ima pribor za čišćenje izmeta ili PVC kesu i da očisti svaku površinu javne namene koju je njegov ljubimac zaprljao. Odlaganje sakupljenog sadržaja vlasnik ili držalac kućnog ljubimca je dužan da odlaže u kante, kontejnere i posebne kante koje su za tu namenu postavljene na površinama javne namene i koje su vidno obeležene. Ukoliko pas ili mačka pri izvođenju iz stana zaprlja zajedničko stepenište ili druge zajedničke prostorije u stambenoj zgradi, stambeno-poslovnoj zgradi i poslovnom objektu, vlasnik ili držalac kućnog ljubimca je dužan da zagađenu površinu očisti i opere a po potrebi i dezinfikuje. Javno komunalno preduzeće "Higijena" Pančevo (u daljem tekstu JKP "Higijena" Pančevo) je dužno da postavi specijalne kante za izmet na površinama javne namene gde je dozvoljeno puštanje pasa i mačaka, parkovima za pse i mestima gde se najčešće izvode i istrčavaju psi i mačke, kao i da održava čistoću i higijenu navedenih površina. 
 
III UKRASNE I EGZOTIČNE PTICE
 
Član 11.
U stambenoj zgradi ili stambeno-poslovnoj zgradi u stanovima, mogu da se drže ukrasne i egzotične ptice u broju i na način kojim se stanari ne ometaju u mirnom korišćenju stanova, u skladu sa zakonom i propisima kojima se uređuje držanje divljih i egzotičnih životinja.
 
U porodičnom objektu, u pomoćnim objektima ili kavezima u dvorištu, mogu da se drže ukrasne i egzotične ptice pod uslovom da ne uznemiravaju susede i da se održava higijena, u skladu sa zakonom i propisima kojima se uređuje držanje divljih i egzotičnih životinja.
 
IV STOKA I ŽIVINA
 
Član 12.
Držanje stoke i živine u proizvodne i ekonomske svrhe na području naseljenog mesta Pančevo dozvoljeno je u sledećim zonama:
 
- u zoni "Gornjeg grada" oivičenoj ulicama: ulicom Svetozara Šemića (strana sa parnim brojevima), ulicom Knićaninovom (strana sa neparnim brojevima od ulice Jovice Bezuljevića do kraja) ulicom Jovice Bezuljevića (strana sa neparnim brojevima, od ulice Knićaninove do ulice Ive Kurjačkog), delom ulice Ive Kurjačkog (strana sa parnim brojevima od ulice Jovice Bezuljevića do ulice Svetog Save), ulicom Svetog Save (strana sa parnim brojevima, od ulice Ive Kurjačkog do ulice Moše Pijade), ulicom Moše Pijade (strana sa neparnim brojevima do ulice Dimitrija Tucovića) i ulicom Dimitrija Tucovića (strana sa parnim brojevima, od ulice Moše Pijade do ulice Svetozara Šemića).
 
- u zoni "Vojlovice" oivičenoj ulicama: ulicom Spoljnostarčevačkom (strana sa neparnim brojevima od ulice 7. jula do ulice Poljske), ulicom Poljskom, ulicom Bratstva jedinstva do groblja, ulicom Grobljanskom (od ulice Bratstva jedinstva do Grobljanske parna i neparna strana) ulicom Bratstva jedinstva i ulicom 7. jula (strana sa parnim brojevima).
 
Iz zone "Vojlovice" isključuje se Trg 12. Vojvođanske brigade (na kome se nalazi spomen dom, zdravstvena stanica, škola, kompleks crkava) gde nije dozvoljeno držanje stoke i živine.
 
Član 13.
V zoni šireg centra naseljenog mesta Pančevo nije dozvoljeno držanje stoke i živine.
 
Zonom šireg centra smatra se zona oivičena ulicama: Moše Pijade, Svetog Save, Braće Jovanovića, Ružinom, Oslobođenja, Miloša Trebinjca, Filipa Višnjića, Takovskom, Milorada Bate Mihailovića i Obala Tamiša do ulice Moše Pijade.
 
Član 14.
Van zona navedenih u članovima 12. i 13. ove odluke na teritoriji naseljenog mesta Pančevo dozvoljeno je držanje stoke i živine samo u registrovanim poljoprivrednim domaćinstvima. 
 
Član 15.
U zonama u kojima je dozvoljeno držanje stoke i živine na području naseljenog mesta Pančevo i u drugim naseljenim mestima na teritoriji grada Pančeva, stoka i živina se mogu držati pod sledećim uslovima:
- da se staje, torovi, svinjci i živinarnici nalaze na udaljenosti koja ne može biti manja od 15m od stambenih objekata, a od 3 do 5 m od međne linije, kao i da su opremljeni svim potrebnim sadržajima (posebni objekti za držanje stoke, ograđen prostor od mrežaste žice za držanje živine, mogućnost lakog prilaza radi čišćenja i dr.) u cilju adekvatnog higijenskog održavanja,
- da se staje, torovi, svinjci i živinarnici redovno čiste, a đubre izbacuje na deponije stajskog smeća,
- da deponije stajskog smeća budu nepropusne, od betona i pokrivene pokretnim kapkom, a postavljene na udaljenosti koja ne može biti manja od 15 m. od stambenih objekata, a od 3 do 5 m. od međne linije.
- da se stoka i živina ne pušta na javne površine,
- da se stoka ne napaja na javnim česmama, bunarima i drugim izvorima pijaće vode.
 
V GOLUBOVI
 
Član 16.
Golubovi se mogu držati u posebno izgrađenim objektima ili prostorijama na prohodnom krovu ili tavanu stambene zgrade uz prethodno pribavljenu saglasnost svih vlasnika stanova i posebnih delova, pod uslovom da se ne uznemiravaju susedi i ne prlja okolina.
 
Golubovi se mogu držati u porodičnoj kući u posebno izgrađenim objektima, na tavanu ili terasi, pod uslovom da se ne uznemiravaju susedi i ne prlja okolina.
 
Golubovi se mogu držati u dvorištu porodične kuće u posebno izgrađenim objektima, pod uslovom da su udaljeni najmanje 10 metara od susednih stambenih objekata i objekata za snabdevanje vodom.
U dvorištu stambene zgrade golubovi se mogu držati samo ukoliko postoji saglasnost svih suvlasnika dvorišta, pod uslovom iz prethodnog stava.
 
Član 17.
Za držanje više od 10 golubova moraju se koristiti za to namenski objekti (golubarnici, odnosno volijeri kao i tavan), a za držanje do 10 golubova mogu se koristiti i prenosni objekti, kao što je kavez od dasaka, žice ili sličnog materijala.
 
Stalni i privremeni objekti za držanje golubova moraju biti ograđeni. Podovi stalnih i privremenih objekata za držanje golubova moraju biti izgrađeni od nepropusnog materijala, moraju se redovno čistiti, u skladu sa opštom-higijenskom praksom, a najmanje dva puta godišnje, dezinfikovati, na način kojim se obezbeđuje zaštita životne sredine.
 
Stalni i privremeni objekti za držanje golubova moraju biti izgrađeni od nepropusnog materijala, sa nagibom prema kanalu za odvođenje nečistoće i vode u kanalizaciju ili septičku jamu. 
 
VI PČELE
 
Član 18
Postavljanje košnica dozvoljeno je u skladu sa pravilnikom kojim se uređuju uslovi i način gajenja i selidba pčela i sadržini uverenja o transportu(u daljem tekstu: pravilnik)
Pčelinjaci do 10 košnica mogu se držati u dvorištu porodičnog objekta u skladu sa pravilnikom.
 
Pčelinjaci, na paši, moraju imati vidno istaknuto ime i prezime i punu adresu pčelara, a košnice moraju biti obeležene rednim brojem. Pčelar je fizičko ili pravno lice koje se bavi uzgojem pčela radi dobijanja pčelinjih proizvoda.
 
Nije dozvoljeno postavljanje košnica sa pčelama u dvorištu objekta višeporodičnog stanovanja i u zoni šireg centra naseljenog mesta Pančevo iz člana 13. ove odluke.
 
VII ZABRANE U POGLEDU DRŽANjA, HVATANjA I POSTUPANjA SA DOMAĆIM ŽIVOTINjAMA
 
Član 19.
Zabranjeno je:
1. zlostavljanje i napuštanje domaćih životinja;
2. hvatanje domaćih životinja, osim od strane ovlašćenog preduzeća;
3. uvođenje domaćih životinja u dečja igrališta ili na druga javna mesta koja su istakla znak koji ukazuje da je zabranjeno uvođenje životinja;
4. šišanje i četkanje pasa na javnim površinama;
5. pojenje domaćih životinja na javnim česmama i bunarima namenjenim za vodosnabdevanje građana;
6. huškati jednog psa na drugog, huškati psa na čoveka, kao i organizovati borbe pasa;
7. držanje golubova na terasama, balkonima, lođama i zajedničkim terasama stambenih zgrada i
8. vršenje drugih radnji, suprotno odredbama ove odluke i odredbama zakona kojim se uređuje dobrobit životinja.
 
VIII NADZOR
 
Član 20.
Nadzor nad primenom odredaba ove odluke vrši nadležni sekretarijat. Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem odredaba ove odluke vrši organizaciona jedinica Gradske uprave grada Pančeva nadležna za poslove komunalne inspekcije preko komunalnih inspektora, u skladu sa zakonom, ovom odlukom i drugim aktima grada Pančeva.
 
Nadzor nad održavanjem komunalnog reda propisanog ovom odlukom vrši ovlašćeno lice organizacione jedinice Gradske uprave nadležne za poslove komunalne milicije u skladu sa zakonom i drugim aktima grada Pančeva. Komunalno-milicijske poslove obavlja komunalni milicionar koji, pored zakonom utvrđenih ovlašćenja, izdaje prekršajni nalog i podnosi zahtev za vođenje prekršajnog postupka za prekršaje propisane ovom odlukom. 
 
Član 21.
Komunalni inspektor ima pravo i dužnost da vlasniku odnosnu držaocu, koji drži domaće životinje u delovima naseljenog mesta Pančevo u kojima to nije dozvoljeno, ili je na drugi način u suprotnosti sa ovom odlukom, rešenjem zabrani držanje domaćih životinja.
 
Član 22.
Komunalni inspektor je ovlašćen da vlasniku odnosnu držaocu, koji se ne pridržava uslova za držanje domaćih životinja propisanih ovom odlukom, rešenjem naloži uspostavljanje higijenskih i drugih uslova propisanih za njihovo držanje, zabrani držanje životinja, ili naloži uklanjanje životinja, kao i da odredi rok za njegovo izvršenje.
 
IX KAZNENE ODREDBE
 
Član 23.
Novčanom kaznom od 60.000. dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:
1. ne postupi u skladu sa članom 7. stav 6. odluke,
2. ne postupi u skladu sa članom 8. stav 3. ove odluke,
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 10.000 dinara.
 
Član 24.
Novčanom kaznom od 60.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice koje je vlasnik odnosno držalac životinje, ako:
1. ne brine o životinjama u skladu sa članom 3. ove odluke
2. u dvorištu drži nevezanog psa bez obezbeđenja sigurnosti prolaznika (član 6. stav 1.)
3. u zajedničkom dvorištu stambene ili stambeno-poslovne zgrade drži psa na nepropisan način ili bez saglasnosti svih suvlasnika dvorišta (član 6. stav 2-),
4. u dvorištu nije vidno označena tabla sa crtežom i natpisom koji ukazuje na prisustvo psa (član 6. stav 3.)
5. izvodi psa bez povoca i bez zaštitne korpe na njušci (član 7. stavovi 1. i 8.)
6. pušta psa da se slobodno kreće suprotno članu 7. stavovima 3., 4., 5. i 6.;
7. dovodi pse i mačke u objekte u javnom korišćenju ili ih uvodi u sredstva javnog saobraćaja na način na koji nije dozvoljeno (član 9.)
8. ne očisti površine javne namene koje pas zaprlja prilikom izvođenja, odnosno ne očisti i ne opere, a po potrebi, i ne dezinfikuje zajedničko stepenište ili druge zajedničke prostorije koje su pas i mačka zaprljali (član 10 stavovi 1., 2., 3. i 4.)
9. drži ukrasne i egzotične ptice suprotno članu 11.
10. drži stoku i živinu u delovima naseljenog mesta u kojima to nije dozvoljeno (član 13.)
11. drži stoku i živinu suprotno članu 14.
12. drži stoku i živinu suprotno uslovima propisanim članom 15.
13. drži golubove, suprotno uslovima iz članova 16. i 17.
14. drži pčele suprotno uslovima iz člana 18.
15. drži ili postupa sa domaćim životinjama suprotno članu 19. 
16. ne postupi po rešenju nadležnog inspektora ili komunalnog milicionara (članovi 21. i 22.)
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 10.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 30.000 dinara preduzetnik.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 10.000 dinara fizičko lice.
 
X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
Član 25.
Vlasnici, odnosno držaoci životinja dužni su da držanje životinja usklade sa odredbama ove odluke u roku od 6 (šest) meseci od dana stupanja na snagu ove odluke.
 
Član 26.
Akt iz člana 7. stav 5. ove odluke, na predlog JKP „Zelenilo" Pančevo i nadležnog sekretarijata, doneće Gradsko veće grada Pančeva u roku od 90 (devedeset) dana od dana stupanja na snagu ove odluke.
 
Član 27.
Akt iz člana 9. stav 5. ove odluke, na predlog JKP „ATP" Pančevo i nadpežnog sekretarijata, doneće Gradsko veće grada Pančeva u roku od 90 (devedeset) dana od dana stupanja na snagu ove odluke
 
Član 28.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o držanju domaćih životinja na teritoriji grada Pančeva ("Službeni list grada Pančeva" br. 21/10, 6/14 i 38/16 i „Službeni glasnik RS" broj 38/17-US).
 
Član 29.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Pančeva".MarketingNajnovije vesti