Društvo

Za zloupotrebu ličnih podataka krivična odgovornost

Pančevo, Uto, 12/04/2016 - 20:29
Ivana Predić

Povodom obraćanja građana i medija koji izražavaju sumnju da aktivisti političkih stranaka u okviru izborne kampanje nezakonito koriste lične podatke građana, uključujući i one koji se odnose na specifična svojstva (korisnik socijalne pomoći, penzioner, imaju člana porodice sa invaliditetom i slično), Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti još jednom je upozorio sve učesnike u izbornom procesu da su dužni da se prema ličnim podacima građana odnose u skladu sa zakonom.

„Obrada navedenih i drugih ličnih podataka građana, bez osnova u zakonu i bez njihovog pristanka, je nedopuštena i kažnjiva. Sličnih pojava bilo je i tokom ranijih izbora i poverenik je na njih upozoravao i reagovao u skladu sa svojim ovlašćenijma, uključujući i podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka protiv odgovornih funkcionera vlasti, odnosno političkih stranaka“, navodi se u saopštenju.

Poverenik podseća da su prekršajni postupci u nekim slučajevima doveli do kažnjavanja odgovornih funkcionera, ali samo skromnim, zakonom predviđenim prekršajnim kaznama. On dodaje da su u pravnom sistemu predviđene i drugi znatno ozbiljniji oblici odgovornosti koji su van domašaja Poverenika, (jer on nema ni pravne ni faktičke mogućnosti da vodi kriminalistčke istrage, odnosno krivični postupak) a koji praktično ne funkcionišu i koje treba aktivirati.

On je ukazao na odredbe člana 146 Krivičnog zakona: (1) Ko podatke o ličnosti koji se prikupljaju, obrađuju i koriste na osnovu zakona neovlašćeno pribavi, saopšti drugom ili upotrebi u svrhu za koju nisu namenjeni, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (2) Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko protivno zakonu prikuplja podatke o ličnosti građana ili tako prikupljene podatke koristi. (3) Ako delo iz stava 1. ovog člana učini službeno lice u vršenju službe, kazniće se zatvorom do tri godine.

Građani koji s obzirom na okolnosti sumnjaju da je izvršeno krivično delo iz stava 3 ovog člana (za prva dva stava postupak se vodi po privatnoj tužbi), imaju pravo da se obrate nadležnim, tužilaštvu i MUP-u, a ovi organi imaju obavezu da okolnosti provere te da prema izvršiocima krivičnih dela preduzmu zakonom predviđene mere.Marketing

Najnovije vesti