nbs
Saopštenje Narodne banke Srbije

Novi zakon o platnim uslugama danas stupa na snagu

Pančevo, Čet, 01/10/2015 - 01:04
Mirjana Marić
Novim Zakonom o platnim uslugama predviđen je viši nivo zaštite građana u vezi sa platnim uslugama koje koriste.

Novi zakon o platnim uslugama, čija primena počinje od današnjeg dana, 1.oktobra 2015. godine nastao je kao rezultat potrebe za stvaranjem modernog pravnog okvira za pružanje platnih usluga i izdavanje elektronskog novca u Republici Srbiji i doneće brojne novine, kako pružaocima, tako i korisnicima platnih usluga.

‘’Novim Zakonom o platnim uslugama predviđen je viši nivo zaštite građana u vezi sa platnim uslugama koje koriste. Ovo se pre svega odnosi na detaljnije informacije koje su banke i drugi pružaoci platnih usluga dužni da pruže građanima u vezi sa platnim uslugama koje koriste. U primerenom roku pre zaključenja okvirnog ugovora, banka ili drugi pružalac platnih usluga je dužan da građaninu dostavi detaljne informacije o samoj banci, odnosno pružaocu platnih usluga, uslovima za korišćenje platnih usluga, naknadama, kamatnim stopama i kursu po kom se vrši zamena valuta, načinu i sredstvima komunikacije sa građanima koji koriste platne usluge, zaštitnim i drugim merama u vezi sa izvršavanjem platne transakcije, uslovima za izmenu i dopunu, kao i prestanak okvirnog ugovora i zaštiti korisnika.

Ukoliko banka ili drugi pružalac platnih usluga predlaže izmene i dopune odredaba okvirnog ugovora, dužan je da građaninu u pismenoj formi dostavi predlog tih izmena i dopuna najkasnije dva meseca pre predloženog dana početka njihove primene. Ukoliko je tako predviđeno okvirnim ugovorom, smatraće se da se građanin saglasio s predloženim izmenama i dopunama ako pre dana početka primene predloženih izmena i dopuna nije obavestio banku, odnosno pružaoca platnih usluga da se s tim predlogom nije saglasio, o čemu je banka, odnosno pružalac platnih usluga dužan da obavesti korisnika platnih usluga istovremeno s dostavljanjem tog predloga. Istovremeno, banka, odnosno pružalac platnih usluga građanina obaveštava i o njegovom pravu da pre dana početka primene predloženih izmena i dopuna raskine okvirni ugovor bez plaćanja naknade i drugih troškova, ako ne prihvati taj predlog.

Građanin ima pravo da u bilo kom trenutku raskine okvirni ugovor bez otkaznog roka, osim ako je okvirnim ugovorom utvrđen otkazni rok, koji ne može biti duži od mesec dana. Ako građanin raskine okvirni ugovor, dužan je da plati naknadu samo za platne usluge pružene do dana tog raskida, a ako je takva naknada plaćena unapred, banka, odnosno pružalac platnih usluga dužan je da korisniku platnih usluga vrati srazmerni deo plaćene naknade. Banka, odnosno pružalac platnih usluga ne može korisniku platnih usluga naplatiti naknadu za raskid okvirnog ugovora.

Zakonom o platnim uslugama stvorene su i pravne pretpostavke za poslovanje platnih institucija, čime je omogućeno privrednim društvima (član 76. Zakona: „Platna institucija može biti isključivo privredno društvo, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.“) da se, u skladu s poslovnim opredeljenjem, bave pružanjem platnih usluga. Kad je u pitanju pružanje platnih usluga, tu se prevashodno misli na usluge izvršavanja novčanih doznaka, prenosa novčanih sredstava na platne račune, izdavanja i prihvatanja platnih instrumenata, uključujući i platne kartice, kao i pružanjem drugih platnih usluga – što je do sada bilo rezervisane isključivo za banke i javnog poštanskog operatora. Drugim rečima, građani će moći da plaćaju račune u platnim institucijama.

Imajući u vidu značaj poslova kojima će se baviti ovi subjekti, Zakonom o platnim uslugama ustanovljen je pravni režim s detaljnim pravilima licenciranja i prudencijalnog nadzora koji će se primenjivati na poslovanje platnih institucija. Propisani su kapitalni zahtevi za ove institucije (početni kapital iznosi od 20.000 evra do 125.000 evra u dinarskoj protivvrednosti) i oni zavise prvenstveno od izbora platnih usluga koje će te institucije pružati i rizika koje će u svom poslovanju preuzimati u vezi s tim uslugama.

Nadzor nad poslovanjem platnih institucija vršiće Narodna banka Srbije, a zakonom su propisane mere koje Narodna banka Srbije može preduzeti prema subjektu nadzora ukoliko se u njegovom poslovanju utvrde nedostaci i nepravilnosti, odnosno postupanje suprotno zakonu.

Rešenja o davanju dozvole za pružanje platnih usluga i  dozvole za izdavanje elektronskog novca objavljuju se (nakon sprovedenog postupka po ZPU) u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i na Internet prezentaciji Narodne banke Srbije. Narodna banka Srbije vodi i Registar platnih institucija i Registar institucija elektronskog novca i to kao javnu knjigu, u elektronskom obliku, takođe dostupnu na Internet prezentaciji Narodne banke Srbije. Budući da će registar biti dostupan od 1. oktobra ove godine, to je referentni datum od koga će zainteresovana javnost imati uvid u listu platnih i institucija elektronskog novca i vrstu usluga koje ove institucije mogu da pružaju u skladu sa Zakonom i dozvolom NBS.”

Narodna banka Srbije
MarketingNajnovije vesti