postrojenje rafinerije printscreen
Ekonomija

PANČEVO: Kako će izgledati Rafinerijin sistem za namešavanje biokomponenti u benzin i dizel - nacrt plana je na javnoj prezentaciji

Izvor: 
013info Sub, 10/04/2021 - 09:10


Pančevački gradski Urbanizam izradio je nacrt urbanističkog projekta za razradu lokacije za izgradnju, skladištenje, namešavanje etanola i ETBE-a za NIS Rafineriju nafte u Pančevu. Projekat je izrađen na osnovu zahteva investitora DOO WBD – Win Building Desing iz Beograda.

Nacrt Urbanističkog projekta je od 9. aprila na javnoj prezentaciji koja traje 7 dana, a u tom periodu dokumentacija je na javnom uvidu u gradskom Sekretarijatu za urbanizam, pa pravna i fizička lica mogu podneti i primedbe.

Osnov za investiciju je prihvatanje Srbije Acquis EU za pregovaračko poglavlje 27, odnosno da su u toku pripreme za otvaranje pregovora u okviru Pregovaračke grupe 27 – Životna sredina, odnosno to što je Srbija donela Strageiju razvoja energetike do 2025 godine, sa projekcijama do 2030. godine.

NIS je na osnovu tih dokumenata doneo svoju strategiju  u pogledu kvaliteta benzina i dizela, odnosno proizvodnje benzina i dizela sa dodatkom biokomponenti.

Stoga je NIS pokreće investicioni projkat „Implementacija bio-goriva u RNP kako bi stvorio uslove za namešavanje biokomponenti u evro dizel maksimalno 6,5 vol procenata i u u benzinu u udelu maksimalno 9,5 procenata do 2030. godine  što je u skladu sa evropskim propisima u oblasti tečnih goriva i jedan od uslova za ulazak Srbije u EU.

Projekat će se realizovati na prostoru Rafinerije kroz 4 sistema. Treba izgraditi sistem etanola koji obuhvata instalaciju za istovar etanola, nove rezervoare za skladištenje, pumpnu stanicu sa doziranje kao i pumpe za otpremu etanola na novo postrojenje ETBE-a koje NIS planira da izgradi.

Sistem ETBE-a obuhvata rezervoare za skladištenje ETBE-a koji će se proizvoditi u RNP i čija se izgradnja planira. Treći je sistem Evro dizela sa biokomponenti, gde se navodi da postojeći sistem treba proširiti sa doziranjem biokomponenti na mestu utovara – autopunilištu i železničkom punilištu.  A četvrti sistem je BMB sa biokomponentom – što podrazumeva prevezivanje instalacija kako bi se omogućilo namešavanje sa etanolom na utovarnom mestu.

Obuhvat ovog urbanističkog plana je 22,3 hektara, a predviđa se rušenje i demontaža 7 postojećih objekata, izradnja 10 novih objekata, i rekonstrukicja pet objekata na prostoru Rafinerije.

Pančevački Urbanizama u poglavlju Mere zaštite životne sredine navodi da je „za istakanje sirovina i poluproizvoda (etanola i aditiva) iz žalezničkih i autocisterni, odnosno utakanje nameanih naftnih derivata i ETBE u autocisterne i železničke cisterne potrebno je ugraditi linije za povratak pare u skladišne rezevoare namešanog benzina, odnosno bio dizela“. Navodi se da svi planirani rezevoari za etanol, aditive ETBE i dizela sa biokomponentama treba da imaju membranske krovove i odvod gasova na ugljovodičnu baklju. Dodaje se da čvrstim otpadom ulagač i operator mora da upravlja u skladu sa zakonom o upravljanju otpadom, da uljni transformatori treba da imaju sigurnosne jame za eventualno iscurelo ulje, a rezevoari metalne/betonske tankvane.

Informacija o ovom nacrtu urbanističkog projekta dostupne su na pregled i davanja primedbi u gradskom Sekretarijatu za urbanizam, odnosno preko internet stranice Grada Pančeva.

 
MarketingNajnovije vesti