• PANČEVO raspisalo novi Javni poziv za sufinansiranje programa i projekata u oblasti sporta

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
  013 Info

  Gradonačelnik grada Pančeva poziva sve zainteresovane sportske organizacije i druga pravna lica da svojim programima i projektima konkurišu za sufinansiranje svojih godišnjih aktivnosti u oblasti sporta u sledećim segmentima:

  A) Predškolski i školski sport (obrazac ŠS1, budžet, izjava i saglasnost)

  B) Sportska rekreacija (obrazac SR1,  izjava i saglasnost)

  V) Sport osoba sa sa invaliditetom (obrazac INV1,  izjava i saglasnost)

  G) Takmičarski sport (obrazac I1, budžet, izjava i saglasnost)

  D) Sport u naseljenim mestima sa teritorije grada Pančeva (obrazac , budžet, izjava i saglasnost)

  Đ) Organizacija sportskih manifestacija od interesa za grad Pančevo (obrazac MNF1, izjava i saglasnost)

  E) Programi i projekti od posebnog značaja za grad Pančevo u 2022.godini (obrazac ,  izjava i saglasnost)

  Ciljevi javnog poziva:

  Podsticanje i stvaranje uslova za unapređenje sportske rekreacije, odnosno bavljenja građana sportom, posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom

  Unapređivanje stručnog rada u sportu putem edukacija trenera za stručno – pedagoški rad, prepoznavanje talenata, praćenje stanja treniranosti i drugo

  Promovisanje sporta kao segment zdravog životnog stila

  Podsticanje i podržavanje sporta u naseljenim mestima sa teritorije grada Pančeva

  Podržavanje rezultata vrhunskog sporta

  Promovisanje Grada kroz organizaciju sportskih takmičenja i manifestacija

  Promovisanje sportskih programa i projekata od posebnog značaja za grada Pančevo

  Predmet sufinansiranja programa i projekata

  Godišnji programi i projekti iz oblasti predškolskog i školskog sporta

  Godišnji programi i projekti iz oblasti sportske rekreacije

  Godišnji programi i projekti sportsko-rekreativne aktivnosti osoba sa invaliditetom

  Godišnji programi i projekti u oblasti takmičarskog sporta

  Godišnji programi i projekti za sport u naseljenim mestima sa teritorije grada Pančeva

  Programi i projekti za realizaciju sportskih manifestacija od interesa za grad Pančevo

  Godišnji programi i projekti koji su od posebnog značaja za grad Pančevo

  Sredstva za sufinansiranje godišnjih programa i projekata u oblasti sporta u gradu Pančevu za 2022. godinu biće planirana Odlukom o budžetu grada Pančeva za 2022. godinu.

  U okviru programa i projekata finansijski će biti prevashodno podržani troškovi za:

  Kotizaciju za takmičenja

  Prevoz na takmičenja

  Pripreme takmičara

  Troškovi sudija i delagata

  Rekvizite i opremu

  Zakup termina u sportskim objektima

  Sportske stručnjake, stručnjake u sportu, trenere, sportiste i administrativne radnike

  Druge materijalne troškove u skladu sa zakonom, drugim propisima i opštim i drugim aktima organa grada Pančeva 

  3. Opšti i posebni uslovi poziva

  Pravo na su/finansiranje sportskih programa i projekata imaju sve sportske organizacije  i druga pravna lica,  kao i  pojedinci  u segmentu finansiranja sportskih stručnjaka u sportskim organizacijama i drugim pravnim licima,  koje ispunjavaju sledeće uslove:             

  Da imaju svojstvo pravnog lica sa sedištem na teritoriji grada Pančeva (Ispunjenost ovog uslova podnosioci prijave i/ili zahteva dokazuju dostavljanjem rešenja APR-a o registarciji).

  Da postoje i rade najmanje godinu dana. (Ispunjenost ovog uslova podnosioci prijave i/ili zahteva dokazuju dostavljanjem rešenja APR-a o registarciji.)

  Da nisu u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti, da nemaju blokadu poslovnog računa, poreske dugove i dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja, da nisu u poslednje dve godine pravosnažnom odlukom kažnjavani za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa njihovom delatnošću, finansijskim poslovanjem, korišćenjem imovine, radom sa decom i sprečavanjem negativnih pojava u sportu. (Ispunjenost ovih uslova podnosioci prijave i/ili zahteva dokazuju dostavljanjem uverenja iz Prekršajnog i Privrednog suda.)

  Da imaju iskustvo u realizaciji programa i projekta za koji podnose prijavu/zahtev. (Ispunjenost ovog uslova dokazuju podnosioci prijave i/ili zahteva tako što će u prijavi/zahtevu za sufinansiranje godišnjeg programa i projekta opisati dosadašnja iskustva. Davalac sredstava zadržava pravo da zatraži dokaze od podnosioca zahteva kojima potkrepljuju svoje tvrdnje.)

  Da su ispunili svoje ugovorne i druge obaveze prema ustanovama, javnim i javno komunalnim preduzećima, čiji je osnivač grad Pančevo, zaključno sa 30.11.2021. godine. (Izjavu o ispunjenosti uslova i prihvatanju obaveza podnosioca prijave/zahteva, odnosno korisnika sredstava iz Budžeta grada Pančeva za 2022.godinu, a davalac sredstava može da zatraži na uvid sledeće dokaze: plaćene račune, potvrde ili slično, odnosno sam da pribavi dokaze od nadležnih ustanova i preduzeća.)

  Da svojim projektom podstiču i stvaraju uslove za unapređenje sporta za sve, a posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom. (Ispunjenost ovog uslova dokazuju podnosioci prijave i/ili zahteva i to u samom programu ili projektu u delu  opisa projekta.)

  Da u većoj meri unapređuje kvalitet sporta u segmentu za koji konkurišu. (Ispunjenost ovog uslova dokazuju  podnosioci prijave i/ili zahteva i to u samom programu ili projektu, u delu  opisa projekta.)

  Da je sportska organizacija koja je podnosilac prijave i/ili zahteva donela odluku kojim su porodica sa troje i više dece oslobođena plaćanja troškova članarine za decu uzrasta do 14 godina. (Ispunjenost ovog uslova dokazuje se dostavljanjem odluke o oslobađanju plaćanja troškova članarine.)

  Da je sportska organizacija koja je podnosilac prijave i/ili zahteva član Sportskog saveza Pančevo. (Ispunjenost ovog uslova dokazuju i podnosioci prijave i/ili zahteva, i to dostavljanjem potvrde Sportskog saveza Pančevo da je sportska organizacija – podnosilac prijave član Sportskog saveza Pančevo.)

  Uplata Gradske administrativne takse u iznosu od 129,00 dinara na račun broj: 840-742241843-03, broj modela: 97, poziv na broj: 02-226, namena Tarifni broj 1. Odluke o gradskim administrativnim taksama („Službeni list grada Pančeva“ br. 16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15, 37/15, 38/16, 33/17, 34/18, 41/19 i 70/20).

  4. Rok

  Rok za predaju konkursne dokumentacije za sufinansiranje godišnjih programa i projekata u oblasti sporta u gradu Pančevu za 2022. godinu je do 31. decembra 2021. godine). Javni poziv je objavqen u nedeljnom listu „Pančevac“ i na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva, (www.pancevo.rs).

  Prijava sa potpunom konkursnom dokumentacijom predaje se u prostorijama Sportskog saveza Pančevo, Masarikova 1a (u vremenu od 8 do 15 časova), sa naznakom: “Javni poziv za sufinansiranje godišnjih programa i projekata u oblasti sporta u gradu Pančevu za 2022.godinu“ sa nazivom oblasti: predškolski i školski sport, sportska rekreacija, takmičarski sport, sport u naseljenim mestima sa teritorije grada Pančeva, sport osoba sa invaliditetom,  organizacija sportskih manifestacija od  interesa za grad Pančevo  i Programi i projekti od posebnog značaja za grad Pančevo.

  Prijave i potpunu dokumentaciju dostaviti u zatvorenoj koverti sa napomenom » NE OTVARAJ – JAVNI POZIV«

  Prijave se mogu dostaviti i preporučenom pošiljkom putem pošte.

  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje!

  5. Dodatne informacije

  Sve dodatne informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti Biljane Mioč svakog radnog dana od 8 do 15  časova putem telefona broj  308 830 lokal 907 064/866-22-90 ili putem mail-a [email protected]

  Gradonačelnik grada Pančeva poziva sve zainteresovane sportske organizacije i druga pravna lica da svojim programima i projektima konkurišu za sufinansiranje svojih godišnjih aktivnosti u oblasti sporta u sledećim segmentima:

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
 • NAJČITANIJE U POSLEDNJIH 96H

  Ostalo iz kategorije Društvo

  Foto-safari u Ivanovu 28. aprila

  Dom kulture „Žarko Zrenjanin“ i foto grupa „Dunavac“ organizovaće 17. fotografsko druženje „Foto-safari Ivanovo 2024“ u nedelju, 28. […]

  PU PANČEVO: Pojačana kontrola saobraćaja

  Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, u periodu od 25. aprila do 1. maja 2024. godine sprovešće akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje i […]