• slanina

    Di­me se ka­ča­re­vač­ke pu­šni­ce

    Go­to­vo u sva­koj ka­ča­re­vač­koj ku­ći vi­je se dim iz bar dva odža­ka. To zna­či da ne­ma avli­je bez pu­šni­ce pu­ne me­sa, ko­ba­si­ca, a po­naj­vi­še sla­ni­ne – asor­ti­ma­na ko­ji se spre­ma za „Sla­ni­ni­ja­du”, svet­ko­vi­nu su­še­nih pre­ra­đe­vi­na, a ko­ja se sva­kog fe­bru­a­ra, već bli­zu če­ti­ri de­ce­ni­je, odr­ža­va u ovom ju­žno­ba­nat­skom se­lu.