Ključevi automobil
Društvo

JKP "Vodovod i kanalizacija" Pančevo prodaje vozila putem javnog nadmetanja

Izvor: 
013info Uto, 17/05/2022 - 11:04JKP "Vodovod i kanalizacija "Pančevo kao prodavac, objavljuje oglas za prodaju vozila javnim nadmetanjem dostavljanjem pisanih ponuda.

Predmet prodaje su osnovna sredstva  i to :

Zastava 101 Skala, procenjene vrednosti 12.000,00 dinara, Zastava 1.1 Poli lc, procenjene vrednosti 15.000 dinara i Zastava 101 Skala 55, procenjene vrendnosti 12.000 dinara.

Prodaja se vrši javnim nadmetanjem putem zatvorenih pisanih ponuda po načelu kupljeno-viđeno što isključuje sve naknadne prigovore kupaca po pitanju kvaliteta i eventualnih nedostataka. 

Sva osnovna sredstva se mogu pogledati u poslovnom sedištu u Pančevu, Oslobođenja broj 15, 23-24. maja od 8 časova do 10 časova.

Pravo na učešće imaju sva pravna lica i fizička lica koja na račun preduzeća uplate depozit za osnovno sredstvo-vozilo za koje podnose ponudu,uz naznaku UPLATA DEPOZITA PO OGLASU. Depozit se uplaćuje u visini 10% procenjene vrednosti osnovnog sredstva na tekući račun JKP broj 160-10370-06 .

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cena koja ne može biti manja od procenjene –početne cene za svako pojedinačno sredstvo.

Ponude, sa pratećom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti sa natpisom „ PONUDA ZA KUPOVINU  OSNOVNIH SREDSTAVA  - NE OTVRATI “ poštom ili neposredno  predajom na pisarnici  JKP "Vodovod i kanalizacija ", 26000, Pančevo, Oslobođenja br 15. Koverat sa ponudom mora biti zatvoren,sa uredno ispisanim nazivom ili imenom i adresom ponuđača.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 25.05.2022. do 14 časova. Sve ponude koje pristignu posle tog roka kao i ponude sa iznosom manjim od utvrđene početne cene ,neće se uzimati u razmatranje.Javno nadmetanje će biti punovažno i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuđač.

Uz ponudu fizička lica dostavljaju kopiju lične karte a pravna lica i preduzetnici izvod iz APR-a, ime i prezime ovlašćenog lica ,i dokaz o uplati depozita.

Otvaranje ponuda obaviće se 26.05.2022 godine sa početkom u 11 časova u poslovnoj zgradi na adresi Pančevo, Oslobođenja br 15.
MarketingNajnovije vesti