Voz Foto. pixabay
Društvo

Pančevački GUP za 21. vek: Teretna železnica da obiđe grad, a evo i kako!

Pančevo, Pon, 20/01/2020 - 13:21
Vladimir Đoković


Deo predloženih promena Generalnog urbanističkog plana Pančeva je i vizija železničkog saobraćaja na teritoriji Pančeva. Urbanisti prvo ocenjuju da je ideja da se železnički čvor Pančevo uklopi i da predstavlja sastavni deo Beogradskog železničkog čvora-  jedino i ispravno rešenje.

“Snabdevanje radnih zona na južnom delu grada, koje su u isto vreme i osnovni korisnici teretnog železničkog saobraćaja, biće rešeno direktnim priključcima na kružni koridor. U budućnosti planirati povezivanje industrijskih (teretnih) koloseka na kružni koridor sa drumsko - železničkim mostom kod Vinče (od mosta na Dunavu, obodom starčevačkog zaštitnog pojasa i južne zone i dalje ka Vršcu, Zrenjaninu i Beogradu). Povezne tačke bile bi petlja teretna (u starčevačkom ritu u koju bi se ulivale pruge iz Petrohemije, Azotare, Luke Dunav), povezivanje pruge RNP-a na kružni koridor drumsko-železničke obilaznice i petlje istok i sever (Banat) do uklapanja u prugu ka Vršcu. Time bi se prevoz teških i opasnih tereta u potpunosti izmestio iz centra Pančeva”, navodi se u GUP-u.

Što se putničkog saobraćaja železnicom tiče “prostorno rešenje vođenja putničkog saobraćaja odnosno "brze" gradske železnice dato je preko severnog priključka do stanice Aerodrom i dalje preko stanica Varoš, Strelište i Vojlovica na južnom delu grada, pri čemu je ovu trasu u budućnosti moguće produžiti do stanice "Luka Dunav - Mali Rit".

Primećuje se da se takva “brza gradska železnica” pruža kroz stambene i radne zone i presecaju je sve linije prigradskog i neke gradske linije javnog saobraćaja, čime je omogućeno efikasno kombinovanje ova dva vida saobraćaja.

Pančevo ima magistralne pruge ka Zrenjaninu i Vršcu pa se primećuje da su jednokolosečne i neelktrifikovane, kao i da su na njima Kačarevo i Banatsko Novo Selo.

“Postojeći kapaciteti i položaj železničkih postrojenja u čvoru Pančevo ne zadovoljavaju potrebe ni grada ni železnice. Nagli porast i razvoj gradskih funkcija i prostorno širenje grada ostavili su železnička postrojenja u zoni šireg gradskog centra. U prevozu putnika, železnica bi trebala da zauzme značajnije mesto i ulogu no što ima u postojećim uslovima, što podrazumeva i povećanje nivoa usluga.”, ocenjuju urbanisti.

Zato predlažu da se pruge modernizuju, elektrifikuju i da se uvede drugu kolosek gde je moguće. Kao pravac koji treba razvijati je i povezivanje Pančeva sa Kovinom i Smederevom – prugom.

“Na širem obodu grada prema Banatskom Novom Selu planirati novu stanicu za transport roba „Pančevo Banat“. Takođe je potrebno izvršiti elektrifikaciju ovih pruga. Izgradnjom planiranog drumsko - železničkog mosta na Dunavu kod Vinče ostvariće se neposrednija veza, uklapanje i sinhronizacija železničkog čvora Pančevo sa železničkim čvorom Beograd. Izgradnjom i rekonstrukcijom pruga sva ukrštanja sa drumskim i drugim saobraćajnicama u principu rešiti denivelisano”, navodi se u dokumentu.

Kako se primećuje, “u Prostornom planu Republike Srbije planira se izgradnja nove jednokolosečne pruge Beli Potok - Boleč - Vinča - (novi most na Dunavu) - Pančevo Varoš. ŽTP Beograd planira da se na Banatskoj strani Dunava u blizini novog mosta izgradi železnička stanica Pančevo teretna (u Starčevačkom ritu) i Pančevo Hipodrom. Izgradnjom navedene pruge planira se razdvajanje putničkog i teretnog saobraćaja kroz teritoriju Pančeva. Fabrike južne industrijske zone Pančeva i radna zona "Luka Dunav - Mali Rit" biće povezane na planiranu prugu industrijskim kolosecima sa sopstvenom industrijskom - ranžirnom stanicom. Dalja trasa planirane teretne „obilazne“ pruge, od uklapanja u Spoljnostarčevačku ulicu obrađena je važećim planskim dokumentom (PDR obilaznice – CIP obrađivač) i najkraćom vezom je uklopljena u trasu postojeće industrijske pruga koju je potrebno rekonstruisati i prolazi kroz građevinski rejon grada Pančeva. Ova trasa je dalje uklopljena u Vršačku prugu.”

Urbanisti otkrivaju, da se “planira rešenje železničkog saobraćaja u Pančevu, te rekonstrukcija i modernizacija železničkih stanica Pančevo Glavna i Pančevo Varoš, kao i izgradnja železničke stanice Pančevo Banat te povezivanje ove stanice sa postojećim i planiranim prugama. Deo pruga u Pančevačkom železničkom čvoru fukcioniše u sistemu Beovoza”.

“Položaj Pančeva u odnosu na koridore X i VII, kao i izlazak na Dunav, te postojeća industrija, koja je povezana industrijskim kolosecima i sa Lukom, zahteva izgradnju savremenog robnog terminal”, piše u GUP-u.

Kako naglašavaju urbanisti, “potrebno je planirati denivelisanje svih ukrštaja magistralne železničke pruge sa drumskim saobraćajnicama”.
MarketingNajnovije vesti