Gradska uprava Pančevo
Društvo

PANČEVO: Gradska uprava raspisala konkurs za radno mesto sekretara, u zvanju samostalnog savetnika, u Sekretarijatu za imovinu

Izvor: 
013info Čet, 14/01/2021 - 15:35Gradska uprava grada Pančeva oglasila je JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA PANČEVA.

Oglašavanjem javnog konkursa popunjava se radno mesto prijemom lica na neodređeno vreme.

Popunjava se radno mesto sekretara, u zvanju samostalnog savetnika, u Sekretarijatu za imovinu, jedan izvršilac.

Opis poslova: Rukovodi, organizuje i planira rad Sekretarijata, stara se o zakonitom, pravilnom i blagovremenom obavljanju poslova u Sekretarijatu i predlaže mere za unapređenje rada i efikasnosti Sekretarijata, vrši poslove u oblasti evidencije i upravljanja imovinom za koje je ovlašćen Zakonom, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad zaposlenih. Priprema analize, planove, programe, projekte, odgovore, informacije i izveštaje o radu Sekretarijata; organizuje i koordinira izradu i izrađuje akata iz delokruga Sekretarijata; učestvuje u radu kolegijuma rukovodilaca organizacionih jedinica; prisustvuje sednicama Gradskog veća i Skupštine grada u svojstvu ovlašćenog izvestioca, po pozivu; prati i proučava zakonsku i podzakonsku regulativu iz oblasti u okviru delokruga Sekretarijata; pribavlja mišljenja, razmatra primedbe i mišljenja drugih organa na nacrte i predloge propisa i opštih akata iz delokruga rada Sekretarijata njihovo prihvatanje ili odbijanje uz obrazloženje; vodi upravni postupak, priprema i donosi pojedinačna upravna akta iz delokruga rada Sekretarijata, sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama u Gradskoj upravi; i obavlja i druge poslove koje mu odredi načelnik Gradske uprave.

Uslovi za rad na radnom mestu:

  • da je punoletan državljanin Republike Srbije;
  • Stečeno visoko obrazovanje iz oblasti pravnih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;
  • najmanje pet godina radnog iskustva u struci;
  • da nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
  • da učesniku konkursa nije prestao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Rok za podnošenje prijave na konkurs je 15 dana od dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnim novinama „Kurir".

Više informacija možete saznati od Marije Ćurčin, telefon: 013/308-867 e-mail: [email protected]

 
MarketingNajnovije vesti