Gradska uprava
Društvo

PANČEVO: Javno nadmetanje radi otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini Grada

Izvor: 
013info Pet, 21/10/2022 - 11:45Grad Pančevo raspisuje oglas za javno nadmetanje radi otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini Grada.

Predmet otuđenja su nepokretnosti na katastarskoj parceli br.18394 K.O. Pančevo:

Kat. parcela broj 18394 KO Pančevo, potez Skadarska ulica, površina kat.parcele 83051 m2, površina pod objektima 6717 m2, početna cena 169.028.122,92 dinara, garantni iznos 84.514.061,46 dinara.

Katastarska parcela pod rednim brojem 1. nalazi se u obuhvatu Plana generalne regulacije – Celina 5 – Kudeljarac i Novoseljanski put iza Nadela („Sl. list grada Pančeva“, br.39/12 i 5/15 – izmena)  u radnoj zoni  kao građevinsko zemljište ostale namene i u zoni ograničene gradnje za kompleks posebne namene, za koje je potrebno pribaviti saglasnost Ministarstva odbrane, a takođe je potrebno za objekte u navedenoj zoni uraditi i urbanistički projekat.

Katastarska parcela pod rednim brojem 1. delimično je opremljena objektima komunalne infrastrukture.

Uslove za izgradnju priključaka na komunalnu infrastrukturu pribavljaju se od imaoca javnih ovlašćenja u postupku  izdavanja lokacijskih uslova.

Lice kome se nepokretnosti otuđuju je obavezno da o svom trošku izvrši eventualnu rekonstrukciju, dogradnju ili izgradnju objekata komunalne infrastrukture prema uslovima imaoca javnih ovlašćenja pribavljenih u postupku izdavanja lokacijskih uslova, zaključivanjem ugovora o pripremanju, odnosno opremanju građevinskog zemljišta. Za iznos utvrđen ugovorom lice ima pravo na umanjenje obračuna doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta u postupku izdavanja građevinske dozvole.

Prijava za učešće u javnom nadmetanju sa priloženom dokumentacijom dostavlja se poštom ili lično na adresu Grad Pančevo, Trg Kralja Petra I 2-4  U ZATVORENOJ KOVERTI SA NAZNAKOM NA KOVERTI:

- SEKRETARIJAT ZA IMOVINU - „ZA KOMISIJU ZA RASPOLAGANjE NEPOKRETNOSTIMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA PANČEVA

-  NE OTVARAJ

-  NAZNAKA NEPOKRETNOSTI NA KOJE SE ODNOSI i

 - KO JE PODNOSILAC PRIJAVE 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje i iste će biti odbačene.

Blagovremenim prijavama se smatraju one prijave koje pristignu na adresu Grad Pančevo, Trg Kralja Petra I 2-4, najkasnije do 21. novembra 2022. godine,  do 14:00 časova.

Javno nadmetanje održaće se u prostorijama Gradske uprave grada Pančeva, Trg Kralja Petra I 2-4 , Pančevo, u Maloj sali na I spratu, 28. novembra 2022. godine, sa početkom u 12:00 časova. 
MarketingNajnovije vesti