Pančevo, snimak s robne kuće
Društvo

PANČEVO, KONKURS: Gradsko pravobranilaštvo popunjava radno mesto

Izvor: 
013info Pon, 10/02/2020 - 13:08

Gradsko pravobranilaštvo grada Pančeva oglasilo je Javni konkurs za popunjavanje radnog mesta. Putem ovog konkursa zaposliće se na neodređeno vreme jedan pravobranilački pomoćnik u zvanju savetnika.

Evo šta bi trebalo da radi ovaj pravobranilački pomoćnik:

Obrađuje parnične, vanparnične i druge predmete, po ovlašćenju gradskog pravobranioca ili zamenika gradskog pravobranioca. Preduzima pravne radnje i koristi pravna sredstva. Zastupa pred sudovima i drugim državnim organima radi zaštite imovinskih prava i drugih prava grada i njegovih organa i drugih pravnih lica. Stara se o sprovođenju pravosnažnih odluka i naplati troškova. Priprema nacrte i predloge akata, pravilnika i odluka koje donosi gradski pravobranilac; Obavlja i druge poslove koje mu povere gradski pravobranilac i zamenik gradskog pravobranioca. Za svoj rad odgovara Gradskom pravobraniocu i zameniku Gradskog pravobranioca.

Ulovi koje kandidat treba da ispuni su:

  • da je punoletan državljanin Republike Srbije;
  • atečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravnih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;
  • najmanje tri godine radnog iskustva u struci;
  • da nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
  • da učesniku konkursa nije prestao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.-  da je punoletan državljanin Republike

Rok za podnošenje prijave na konkurs je 15 dana od dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnim novinama „Danas".Srbije;

 

 
MarketingNajnovije vesti