Gradska uprava
Društvo

Pančevo raspisalo javni poziv za učešće u Programu za podršku početnicima u biznisu

Izvor: 
013info Čet, 14/04/2022 - 11:55Grad Pančevo raspisuje Javni poziv pružaocima usluga za učešće u Programu za podršku početnicima u biznisu. 

Program za podršku početnicima/početnicama u biznisu (pravno-finansijsko savetovanje u poslovanju) namenjen je nezaposlenim licima koja će biti odabrana na posebnom Javnom pozivu za dodelu subvencije početnicima u biznisu –samozapošljavanje 2022. godinu. 

Program će sprovoditi jedan pružalac usluga (samostalno ili u partnerstvu najviše tri pružaoca usluga) koji će biti odabran po ovom javnom pozivu. 

Pravo učešća na Javnom pozivu ima pravno lice pod uslovom da:

- ima sedište na teritoriji grada Pančeva,

- ima  pretežnu delatnost u oblasti pravnih i računovodstvenih poslova (šifra 69) ili računovodstvenih, knjigovodstvenih i revizorskih poslova i poreskog savetovanja (šifra 6920), 

- je osnovano najmanje 3 godine pre dana objavljivanja ovog Javnog poziva,

- nije imalo prekide u poslovanju,

- nad njim nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak,

- ima najmanje troje zaposlenih,

- redovno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih,

- redovno izmiruje obaveze prema lokalnoj samoupravi.

Ukoliko se Projekat sprovodi u partnerstvu, isti uslovi važe i za sve partnere.

Dokumentacija:

- Prijava za podnošenje predloga projekta;

- dokaz o registraciji iz APR;

- Poreski identifikcioni broj (PIB); 

- izvod iz pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima (PPP PD), štampan iz elektronske baze podataka Poreske uprave (EBP-PURS), overen od strane poslodavca, za prijave podnete u tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev;

- izvod iz banke kao dokaz da su uplaćeni porez i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, za prijave podnete u tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev;

- završni račun za godinu koja prethodi godini u kojoj se podnosi Prijava za podnošenje predloga projekta;

- uverenje Sekretarijata za poresku administraciju Gradske uprave grada Pančeva o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda;

- uverenje Ministarstva finansija – Poreske uprave Pančevo o izmirenim porezima i doprinosima, 

- fotokopija računa koji se vodi kod Uprave za trezor, Ministarstvo finansija-filijala Pančevo sa kartonom deponovanih potpisa;

- Sporazum o partnerstvu (ukoliko se projekat sprovodi u partnerstvu).

 

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja javnog poziva na sajtu Grada Pančeva, a poslednji dan za prijem prijava za učešće na javnom pozivu je 20.05.2022. godine.
MarketingNajnovije vesti