Pixabay
Servisne informacije

Vremenska prognoza za 6. februar

Izvor: 
Dnevnik Pon, 06/02/2023 - 05:12Uju­tru ume­ren do jak mraz, a to­kom da­na ta­ko­đe vr­lo hlad­no i pre­te­žno sun­ča­no sa ma­lo obla­ka. Du­va­će ume­ren se­ver­ni i se­ve­ro­za­pad­ni ve­tar. Pri­ti­sak iz­nad nor­ma­le. Mi­ni­mal­na tem­pe­ra­tu­ra -10, a mak­si­mal­na do 0 ste­pe­ni.

Oče­ku­je se bla­go po­bolj­ša­nje bi­o­me­te­o­ro­lo­ške si­tu­a­ci­je, ali se oprez i da­lje sa­ve­tu­je oso­ba­ma sa ose­tlji­vim ner­vnim si­ste­mom i sr­ča­nim bo­le­sni­ci­ma. Me­te­o­ro­pat­ske re­ak­ci­je mo­gu bi­ti iz­ra­že­ne u vi­du raz­dra­žlji­vo­sti i sla­bi­je kon­cen­tra­ci­je. U sa­o­bra­ća­ju neo­p­hod­na po­ve­ća­na pa­žnja.
MarketingNajnovije vesti