Spolužitie dvoch náboženstiev za príklad

Viera nerozdvaja

Izvor: 
Alena Kulíková Ned, 17/12/2017 - 10:43

Pri návšteve Vojlovici zaregistrujete dva prekrásne chrámy v samom centre Parka Reformácie. Jedna patrí Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi a druhá Maďarskej reformovanej cirkvi. Príslušníci týchto národnostných spoločenstiev žijú spolu viac desaťročí na týchto priestoroch a veľmi dobre spolupracujú na všetkých poliach. Často sa pýtame, aký je rozdiel medzí týmito náboženskými spoločenstvami.

Keď hovoríme o Reformácii, dôležité je nezabudnúť, že to nebolo jednotné hnutie. Motto Reformácie bolo Ad fontes, čo znamená návrat ku prameňu viery, tj ku Biblii. Podobne ako renesancia a najmä humanizmus, ktorí predchádzali Reformácii, ani Reformácia nebola jednotne organizované hnutie. Po nasledovníkoch Martina Luthera, najväčšiu podporu malo učenie Jána Kalvína vo Švajčiarsku.

Z ich nástupcov sa formovali na území vtedajšej Rakúskej ríše Evanjelicko – kresťanská a.v. cirkev (luteráni)  a Evanjelicko – kresťanská h.v. cirkev (kalvíni). „A.V.“ v názve označuje Augsburgské vierovyznanie, a táto cirkev sa pridržiava učenia Martina Luthera. „H.V.“ znamená Helvétske vierovyznanie (Helvécia je latinský názov pre Švajčiarsko) a veriaci tejto cirkvi sú nasledovníkmi Jána Kalvína. Dnes používajú meno Reformovaná kresťanská cirkev.

Ján Kalvín začal kázať a šíriť svoje učenie v Ženeve. Onedlho sa stal náboženským a politickým vodcom Reformácie vo Švajčiarsku. Hlavní rozdiel medzi luteránmi a kalvínmi je v učení o svätej Večeri Pánovej a v učení o predestinácii. Kalvíni učia že chlieb a víno sú len symbolmi Kristovho tela a krvi, kým luteráni veria, že sú chlieb a víno v eucharistii pravé telo a pravá krv Ježiša. Skrze tohoto rozdielu neprišlo do spojenia týchto hnutí v 16. storočí, aj keď bola žiadosť druhej generácie Reformátorov aby do tohoto prišlo. Dnes v niektorých svetadieloch existujú cirkvi, ktoré boli utvorené práve spájaním týchto dvoch hnutí. Že ide o dobrú spoluprácu týchto cirkvi vo Vojlovici svedčia aj niektoré historické záznamy  v ktorých je uvedené, že kostoly vo Vojlovici boli vysvätené v rovnakí deň 1902 roku. Každý rok, v poslednú septembrovú nedeľu sa oslavuje tento deň, nazvaný aj Kirvaj. Dvere týchto chrámov sú otvorené pre veriacich a zvedavých návštevníkov každú nedeľu o 10. hodine, keď prebiehajú Služby Božie. Vedľa toho, Služby sa konajú aj večerom a za sviatky.

V septembri toho roku, pri veľkom počte hostí, tieto dve cirkvi si spolu pripomenuli 500 rokov Reformácie, presnejšie Lutherovo pribíjanie 95. výpovedí ktoré zmenili náboženský, spoločenský a politický život v Európe. Ďakujúc námahe kňazov týchto cirkví, v rámci tejto oslavy,  park v ktorom sa nachádzajú kostoly je nazvaný Park Reformácie – jediný v Srbsku.

Pročitajte tekst na srpskom jeziku.

projekat_manjine_baner_2017.jpgMarketingNajnovije vesti