Turizam mapa Foto: pxhere
Srbija

Nove obaveze za sve turističke agencije važe od danas

Izvor: 
Beta Sre, 01/01/2020 - 13:13Od danas u Srbiji počinje primena pravilnika donetih na osnovu Zakona o turizmu, koji bliže uređuju sadržinu Registra turizma, uslove i način rangiranja licence organizatora putovanja u različite kategorije, kao i vrstu, visinu i uslove garancije putovanja i visinu depozita u zavisnosti od kategorije licence, objavila je Agencija za privredne registre (APR).
Novi propisi, koji uređuju oblast turizma, donose i nove uslove koje moraju da ispune turističke agencije, organizatori putovanja, turističke agencije i posrednici u prodaji turističkog putovanja, kako bi mogli da obavljaju delatnost turističkih agencija, navedeno je na sajtu APR.
 
Propisani su dodatni podaci koji se registruju u Registru turizma. Kako je precizirano, ti podaci se odnose na organizatore putovanja i posrednike u prodaji putovanja, odnosno na izdavanje licence i registraciju turističkih agencija, i to podaci o kategoriji izdate licence i propisanoj visini depozita za organizatore putovanja i podaci o rukovodiocu turističke agencije za posrednike u prodaji putovanja.
 
Pravilnik o uslovima i načinu rangiranja licence organizatora putovanja u različite kategorije, načinu promene kategorije licence, sadržini zahteva za izdavanje i obnavljanje licence, kao i o uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence, kao novinu propisuje izdavanje četiri različite kategorije licenci za organizatore putovanja.
 
Oni se rangiraju na osnovu broja putnika za koje su realizovana i organizovana turistička putovanja u prethodnih 12 meseci, računajući od dana podnošenja zahteva za izdavanje licence.
 
Za svaku kategoriju licence propisana je odgovarajuća visina limita pokrića garancije putovanja i najniži iznos depozita.
 
Kako se navodi na sajtu APR, zahtev za izdavanje licence koji podnosi privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik. Zahtev sadrži, između ostalog, ugovor o garanciji putovanja sa ukupnim limitom pokrića u iznosu od 200.000 evra za kategoriju licence A20, koja se izdaje organizatorima putovanja koji su realizovali programe putovanja za najviše 1.000 putnika, do ukupnog limita pokrića u iznosu od 400.000 evra za licencu rangiranu u kategoriju A40, koja se izdaje organizatorima putovanja koji su realizovali programe putovanja za više od 10.001 putnika.
 
Visina depozita na dinarskom računu banke organizatora putovanja kreće se u rasponu od 2.500 do 10.000 evra, u zavisnosti od kategorije licence.
 
Sa podacima o visini limita pokrića i najnižem iznosu depozita, koji je obezbedila svaka registrovana turistička agencija kojoj je izdata licenca, moći će da se upoznaju svi građani na sajtu APR, odnosno javnoj pretrazi podataka u Registru turizma.
 
Pravilnicima je detaljno propisana i dokumentacija kojom podnosilac prijave dokazuje ispunjenost uslova za dobijanje licence, koju izdaje APR, kao i dokumentacija koju je neophodno priložiti u postupku registracije turističke agencije posrednika u prodaji putovanja u Registar turizma.
 
Na sajtu APR, u delu koji se odnosi na Registar turizma, objavljena su ažurirana uputstva, kao i novi obrasci registracionih prijava koji sadrže i pregled dokumentacije koju je potrebno dostaviti uz popunjenu registracionu prijavu.
 
Organizator putovanja kome je izdata licenca po odredbama propisa, koji je bio na snazi do dana početka primene novih pravilnika, u obavezi je da uskladi svoje poslovanje sa novim pravilnicima u roku od 30 dana od dana početka primene pravilnika, odnosno do 31. januara 2020. godine.
 MarketingNajnovije vesti