Pixabay
Srbija

Sa­ve­to­va­li­šta u apo­te­ka­ma o ra­ku gr­li­ća materice

Izvor: 
Politika Ned, 22/01/2023 - 06:04Sr­bi­ja je ne­sla­van re­kor­der u Evro­pi po bro­ju obo­le­lih od ra­ka gr­li­ća ma­te­ri­ce, od ko­jeg go­di­šnje oko 1.500 že­na obo­li, a vi­še od 700 iz­gu­bi bit­ku sa ovom opa­kom bo­le­šću. Za­to će Far­ma­ce­ut­ska ko­mo­ra Sr­bi­je od fe­bru­a­ra po­kre­nu­ti sa­ve­to­va­li­šta u apo­te­ka­ma o HPV in­fek­ci­ji.

Reč je o pi­lot-pro­jek­tu „Pi­taj me za HPV”, ko­ji će se spro­vo­di­ti do kra­ja ma­ja u oda­bra­nim gra­do­vi­ma i op­šti­na­ma, pru­ža­njem sa­ve­ta i in­for­ma­ci­ja za­sno­va­nih na do­ka­zi­ma.

– U pro­jek­tu će uče­stvo­va­ti 250 far­ma­ce­u­ta za­po­sle­nih u apo­te­ka­ma ši­rom Sr­bi­je. Cilj ovog pro­jek­ta je­ste da far­ma­ce­u­ti kao naj­do­stup­ni­ji zdrav­stve­ni rad­ni­ci da­ju od­go­vo­re na pi­ta­nja ro­di­te­lja i mla­dih lju­di za­in­te­re­so­va­nih za HPV vak­ci­nu i na taj na­čin za­jed­nič­ki pre­ve­ni­ra­mo i obez­be­di­mo bu­duć­nost de­ce bez bo­le­sti – ka­že spec. far­ma­ci­je Bo­ja­na Le­tić, iz Far­ma­ce­ut­ske ko­mo­re Sr­bi­je.

Pri­mar­na in­fek­ci­ja HPV obič­no ne da­je ni­ka­kve simp­to­me i ve­ći­na lju­di stvo­ri an­ti­te­la, a da ni­je ni sve­sna da je bi­la za­ra­že­na. Me­đu­tim, po­sto­je oso­be ko­je to­kom ži­vo­ta bi­va­ju za­ra­že­ne so­je­vi­ma HPV ko­ji po­se­du­ju vi­sok on­ko­ge­ni po­ten­ci­jal i ko­ji u naj­ve­ćem bro­ju slu­ča­je­va do­vo­de do na­stan­ka ma­lig­nih tran­sfor­ma­ci­ja.

– Naj­e­fi­ka­sni­ji i naj­be­zbed­ni­ji na­čin za­šti­te od kom­pli­ka­ci­ja na­sta­lih HPV in­fek­ci­jom je upra­vo vak­ci­na­ci­ja, či­me se pod­sti­če imu­ni­tet or­ga­ni­zma da pro­du­ku­je za­štit­na an­ti­te­la ka­ko bi se spre­čio na­sta­nak in­fek­ci­je. Vak­ci­na­ci­jom se na naj­be­zbed­ni­ji i naj­e­fi­ka­sni­ji na­čin po­sti­že naj­bo­lja za­šti­ta od bo­le­sti uzro­ko­va­nih HPV – is­ti­če Le­tić.

De­ča­ci i de­voj­či­ce ko­ji se vak­ci­ni­šu pre ne­go što po­sta­nu sek­su­al­no ak­tiv­ni bi­će za­šti­će­ni od naj­če­šćih opa­snih ti­po­va HPV i ne­će ši­ri­ti vi­rus na dru­ge. Vak­ci­na­ci­ja se pre­po­ru­ču­je kod de­voj­či­ca i de­ča­ka uz­ra­sta od 9 do 15 go­di­na. Pre­ma Pra­vil­ni­ku o imu­ni­za­ci­ji Sr­bi­je, HPV vak­ci­na se od 2019. go­di­ne na­la­zi na li­sti pre­po­ru­če­nih vak­ci­na, a od 2021. go­di­ne omo­gu­će­no je da vak­ci­na pro­tiv HPV bu­de bes­plat­na za oso­be uz­ra­sta od 9 do 19 go­di­na.
MarketingNajnovije vesti