bankar Foto: pixabay
Srbija

"Sudovi blokirani tužbama protiv banaka"

Izvor: 
RTS Uto, 22/09/2020 - 13:16

Udruženje sudija i tužilaca saopštava da su parnična odeljenja osnovnih sudova doslovno blokirana desetinama hiljada tužbi građana podnetih protiv poslovnih banaka.

U tužbama se, navodi se, traži utvrđivanje ništavosti odredaba ugovora o kreditima po osnovu kojih su banke prilikom zaključivanja ugovora o kreditima klijentima naplaćivale "troškove obrade kredita", a pri tom se tužbama zahteva i isplata tako neosnovano naplećenih iznosa sa zakonskom zateznom kamatom.  Udruženje sudija i tužilaca u saopštenju pominje, kako navode, i svojevrsnu zloupotrebu procesnih ovlašćenja kada se prvo jednom tužbom zahteva samo utvrđivanje ništavosti odredbe, a zatim, posebnom tužbom, isplata tako stečenog (dakle od jednog predmeta svesno se prave dva radi ostvarivanja duplih parničnih troškova, što je ipak ređi slučaj ali se i to sve više dešava).

Navodi se da su do sada su se najviše sudske instance nedvosmisleno izjasnile da građani imaju osnov za ovakve tužbene zahteve i isti se usvajaju. 

Dodaje se da činjenično stanje nije sporno između građana i banaka, odnosno banke ne spore da su s pozivom na te odredbe ugovora naplatile troškove obrade kredita, ali spore pravni osnov, pa ostaje da sud reši samo pravno pitanje. 

Međutim, kako je navedeno, sudovi u Srbiji imaju jasan i nedvosmislen stav da pravno shvatanje banaka u ovoj pravnoj stvari nema uporište u propisima Republike Srbije. 

Masovni priliv tužbi koje sudove ometaju u redovnom obavljanju poslova 

Udruženje navodi da je iz ovakve činjenično - pravne situacije proizašao masovni priliv tužbi koje sudove drastično ometaju u redovnom obavljanju poslova i time stavljaju u nepovoljan položaj kako sudije koje i ulaganjem vanrednih napora ne mogu da savladaju ovakav priliv, tako i parnične stranke čiji tužbeni zahtevi ne mogu da budu rešeni blagovremeno.

Isto tako će u bliskoj budućnosti pogađati i državu jer će kao posledica ovog nesavladivog stanja proizaći zahtevi za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku koji će biti praćeni ogromnim troškovima koje će država imati po osnovu isplata naknada štete, navodi se u saopštenju.

Pozivajući se na rešenje koje je država u saradnji sa bankama pronašla kada se radilo o kreditima građana u švajcarskim francima, Udruženje sudija i tužilaca apeluje na Vladu Republike Srbije da oformi radnu grupu sa relevantnim članovima predstavnicima nadležnih ministarstava, NBS, poslovnih banka i sudija, koja bi imala za cilj iznalaženje modela za što efikasnije, ekonomičnije i svrsishodnije prevazilaženje ove situacije. 

Apsolutno je nesporno pravo građana da svoje pravo zaštite pred sudom, ali da bi im sudska zaštita bila delotvorna ona mora biti i blagovremena, zakonita, pravična i u razumnom roku, precizirao je u saopštenju.

Ova situacija utiče na građane sa svim drugim građanskopravnim zahtevima (raspravljanje sutekovine, naknade šteta, utvrđivanje ništavosti, poništaja, raskida ugovora, parnice proistekle iz spornih ostavinskih postupaka, smetanje poseda i drugo) na način da ne mogu svoja prava da zaštite na celishodan način, jer sudovi postaju servisi za rešavanje pitanja troškova obrade kredita kod banaka, navodi udruženje sudija i tužilaca Srbije.


MarketingNajnovije vesti