• U Do­lo­vu se bi­ra naj­bo­lji ovan ka­pi­ta­lac

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
  013 Info

  Ka­pi­ta­lac mo­ra bi­ti im­po­zant­nih di­men­zi­ja, da ima le­pu i ve­li­ku gla­vu, što du­že uši i rep, a gle­da­će se i ru­no, nje­go­va bo­ja i gu­sti­na.

  Upr­kos sve pra­zni­jim to­ro­vi­ma, i ove go­di­ne će u Do­lo­vu, 18. mar­ta bi­ti odr­ža­na „Smo­tra ov­no­va” u orga­ni­za­ci­ji ogran­ka Udru­že­nja uz­ga­ji­va­ča ova­ca „Ba­nat”. Od ne­ka­da 17 hi­lja­da gr­la u se­lu uzor­nih sto­ča­ra, osta­lo je njih je­dva hi­lja­du, ali će se taj br­oj znat­no uve­ća­ti na tra­di­ci­o­nal­noj pa­ra­di ka­pi­ta­la­ca, ko­ji će na tak­mi­če­nje sti­ći iz okol­nih se­la, dru­gih op­šti­na, pa i iz be­o­grad­skog ata­ra. Oku­pi­će se ov­de po 14. put i is­ku­sni od­ga­ji­va­či, da raz­me­ne in­for­ma­ci­je, ali i po­pri­ča­ju o ne­da­ća­ma ko­ja pra­te uz­goj ova­ca. 

  U cen­tru se­la, na pla­tou iza me­sne za­jed­ni­ce, še­pu­ri­će se ras­plod­ni ov­no­vi sa svih stra­na. Od re­pre­zen­ta­tiv­nih pri­me­ra­ka bi­ra­će se naj­lep­ši u ka­te­go­ri­ji ši­lje­ga­na, mla­đih i sta­ri­jih gr­la, a naj­lep­ši – pri­plod­ni, sa svim atri­bu­ti­ma ra­snog ov­na, od­ne­će gran pri smo­tre. Ka­pi­ta­lac za pri­mer i na po­nos vla­sni­ka, mo­ra ima­ti le­pu i ve­li­ku gla­vu, što du­že uši i rep, im­po­zant­ne di­men­zi­je u vi­si­nu, du­ži­nu i ši­ri­nu, gle­da se i ru­no, nje­go­va bo­ja i gu­sti­na. Bez ja­kog muž­ja­ka ne­ma jag­nja­di, a ta­kvi su sve re­đi, iako je op­šte po­zna­to, pri­ča­ju ov­de, da je do­bar ovan po­la sta­da.

  U tri­de­se­tak bok­so­va, na­ći će se be­la ra­sa, pra­men­ka, vi­ten­berg i za raz­li­ku od ra­ni­jih smo­tri, naj­vi­še autoh­to­na ci­ga­ja. Nje se voj­vo­đan­ski ov­ča­ri ne od­ri­ču i ve­ru­ju da nji­ho­va ov­ca ni­je lo­ši­ja u od­no­su na dru­ge stra­ne ra­se, ko­je su, ka­ko na­vo­de, uze­le pri­mat. Šta­vi­še, mi­šlje­nja su da bi dr­ža­va mo­gla vi­še da po­dr­ži njen uz­goj, pa i da je sta­vi u ge­net­ski re­surs. To bi omo­gu­ći­lo do­bi­ja­nje pod­sti­ca­ja, a ne da se odr­ža­nje br­oj­no­sti do­ma­će ra­se sve­de na lič­ni en­tu­zi­ja­zam. Smo­tra ov­no­va u Do­lo­vu, va­žna je za do­ma­će od­ga­ji­va­če i za­to što je pri­pre­ma za na­stup na No­vo­sad­skom saj­mu u ma­ju me­se­cu.

   

  Ka­pi­ta­lac mo­ra bi­ti im­po­zant­nih di­men­zi­ja, da ima le­pu i ve­li­ku gla­vu, što du­že uši i rep, a gle­da­će se i ru­no, nje­go­va bo­ja i gu­sti­na.

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
 • NAJČITANIJE U POSLEDNJIH 96H

  Ostalo iz kategorije Društvo

  PU PANČEVO: Pojačana kontrola saobraćaja

  Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, u periodu od 25. aprila do 1. maja 2024. godine sprovešće akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje i […]