• Ve­li­ka ob­no­va Slo­vač­ke evan­ge­lič­ke cr­kve u Ko­va­či­ci

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
  013 Info

  Rok za za­vr­še­tak pr­ve fa­ze re­kon­struk­ci­je je tri me­se­ca, a do 2028 go­di­ne tre­ba­lo bi da bu­de pot­pu­no za­vr­še­na. Iako je reč o op­se­žnim ra­do­vi­ma, slu­žbe u cr­kvi se re­dov­no odr­ža­va­ju.

  Cen­trom Ko­va­či­ce, se­di­štem isto­i­me­ne op­šti­ne Ju­žnog Ba­na­ta, do­mi­ni­ra hram Slo­vač­ke evan­ge­lič­ke cr­kve, zda­nje či­ja iz­grad­nja je po­če­la 1802, da bi šest go­di­na ka­sni­je tu bi­la oba­vlje­na pr­va ver­ska slu­žba. Na dva ve­ka od po­di­za­nja bo­go­mo­lje, ovog sep­tem­bra  je po­če­la ve­li­ka re­kon­struk­ci­ja, ko­ja će te­ći u ne­ko­li­ko fa­za, do 2028. go­di­ne. Te­melj­ni­ja ob­no­va ovog ver­skog objek­ta, neo­p­hod­na je s ob­zi­rom na to da je po­sled­nji put re­no­vi­ran pre vi­še od dve de­ce­ni­je, na­po­mi­nje pred­sed­nik Cr­kve­ne op­šti­ne Ko­va­či­ca Jo­zef Hri­e­šik.

  – Ra­do­vi pod­ra­zu­me­va­ju ob­no­vu cr­kve spo­lja, ali i unu­tra. Ske­le su sa­da po­sta­vlje­ne spo­lja na  po­vr­ši­ni od oko 1500 me­ta­ra kva­drat­nih me­ta­ra. Bi­će za­me­nje­ni svi li­me­ni ele­men­ti u gor­njim de­lo­vi­ma zgra­de, kao i na sa­mom kro­vu, a za­ni­mlji­vo je da je zbog po­tre­ba po­prav­ke po pr­vi put na­kon 109 go­di­na ski­nut krst sa cr­kve –  ka­že Hri­e­šik o po­čet­ku ob­no­ve zda­nja hra­ma, u šta će bi­ti ulo­že­no oko 12 mi­li­o­na di­na­ra.

  Sred­stva za re­a­li­za­ci­ju pla­ni­ra­nih ra­do­va na spo­lja­šnjo­sti objek­ta u pr­voj fa­zi iz­dvo­ji­la je Vla­da Re­pu­bli­ke Slo­vač­ke, deo fi­nan­si­ra i ko­va­čič­ka cr­kve­na op­šti­na, dok je za ure­đe­nje unu­tra­šnjo­sti cr­kve, no­vac opre­de­li­la Vla­da Re­pu­bli­ke Sr­bi­je,  od­no­sno Mi­ni­star­stvo kul­tu­re. Rok za za­vr­še­tak pr­ve fa­ze re­kon­struk­ci­je je tri me­se­ca, a do 2028 go­di­ne cr­kva bi tre­ba­lo da bu­de pot­pu­no ob­no­vlje­na. Iako je reč o op­se­žnim ra­do­vi­ma, pre­ma re­či­ma Jo­ze­fa Hri­e­ši­ka, slu­žbe u cr­kvi se re­dov­no odr­ža­va­ju

  Pla­no­vi za po­di­za­nje Slo­vač­ke evan­ge­lič­ke cr­kve u Ko­va­či­ci po­mi­nju se od 1802. go­di­ne i do­la­ska Slo­va­ka na ove pro­sto­re. Sa­ma grad­nja da­na­šnje cr­kve, ipak, po­či­nje vi­še od dve de­ce­ni­je ka­sni­je, a za­vr­še­na je i po­sve­će­na 1828. go­di­ne. Obje­kat du­ži­ne 42 i ši­ri­ne 18 me­ta­ra u sti­lu ka­snog ba­ro­ka, de­lo ar­hi­te­ka­ta Su­daya i Kun­za iz Te­mi­šva­ra, ko­nač­no je do­vr­šen tek 1914. po­di­za­njem tor­nja. Go­di­nu ka­sni­je, po­sta­vljen je sat i za po­tre­be bo­go­slu­že­nja, in­sta­li­ra­ne su i ve­li­ke cr­kve­ne or­gu­lje, me­đu naj­ve­ćim u Voj­vo­di­ni, ko­je su pret­hod­ne dve go­di­ne bi­le na po­prav­ci i re­sta­u­ra­ci­ji.

  Osli­ka­va­nje unu­tra­šnjo­sti cr­kve tra­ja­lo je od 1838. do 1839. go­di­ne, ka­da je na­sta­la i jed­na od naj­ve­ćih ol­tar­ska sli­ka u teh­ni­ci ulje na plat­nu. Njen autor je po­zna­ti Kon­stan­tin Da­nil i to je­di­no de­lo ko­je je ovaj sli­kar ura­dio kao na­rudž­bu za ne­pra­vo­slav­ni hram. Pred­sta­vlja Isu­sa u get­se­man­skoj ba­šti sa an­đe­lom, a kao iz­u­zet­no umet­nič­ko ostva­re­nje pod za­šti­tom je dr­ža­ve, a i nje­mu pred­sto­ji re­sta­u­ra­ci­ja.   

  Slo­vač­ki evan­ge­lič­ki hram od iz­u­zet­nog je zna­ča­ja za ver­ski, ali i dru­štve­ni i kul­tur­ni ži­vot me­šta­na Ko­va­či­ce. Osim što se u nje­mu oba­vlja­ju bo­go­slu­že­nja, ko­ri­sti se i kao mu­zič­ki pro­stor zbog iz­u­zet­nih aku­stič­nih svoj­sta­va, na­ro­či­to za hor­sko pe­va­nje, pa kon­cer­ti kla­sič­ne mu­zi­ke u ovom am­bi­jen­tu pred­sta­vlja­ju po­seb­nu atrak­ci­ju za po­se­ti­o­ce ju­žno­ba­nat­ske va­ro­ši­ce.

   

  Rok za za­vr­še­tak pr­ve fa­ze re­kon­struk­ci­je je tri me­se­ca, a do 2028 go­di­ne tre­ba­lo bi da bu­de pot­pu­no za­vr­še­na. Iako je reč o op­se­žnim ra­do­vi­ma, slu­žbe u cr­kvi se re­dov­no odr­ža­va­ju.

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
 • NAJČITANIJE U POSLEDNJIH 96H

  Ostalo iz kategorije Društvo

  PU PANČEVO: Pojačana kontrola saobraćaja

  Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, u periodu od 25. aprila do 1. maja 2024. godine sprovešće akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje i […]