• PANČEVO: Javni poziv za sufinansiranje programa i projekata u oblasti sporta

  Na gradskom sajtu objavljen je javni poziv poziv zainteresovanim sportskim organizacijama i drugim pravnim licima da svojim programima i projektima konkurišu za sufinansiranje svojih godišnjih aktivnosti u oblasti sporta u sledećim segmentima:

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
  PANČEVO: Javni poziv za sufinansiranje programa i projekata u oblasti sporta
  Foto: 013info
  •  Predškolski i školski sport;
  •  Sportska rekreacija;
  •  Sport osoba sa invaliditetom;
  •  Takmičarski sport;
  •  Sport u naseljenim mestima sa teritorije grada Pančeva;
  •  Organizacija sportskih manifestacija od interesa za grad Pančevo;
  •  Programi i projekti od posebnog značaja za grad Pančevo u 2024. godini.

  Ciljevi javnog poziva:

  • Podsticanje i stvaranje uslova za unapređenje sportske rekreacije, odnosno bavljenja građana sportom, posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom
  • Unapređivanje stručnog rada u sportu putem edukacija trenera za stručno – pedagoški rad, prepoznavanje talenata, praćenje stanja treniranosti i drugo
  • Promovisanje sporta kao segment zdravog životnog stila
  • Podsticanje i podržavanje sporta u naseljenim mestima sa teritorije grada Pančeva
  • Podržavanje rezultata vrhunskog sporta
  • Promovisanje Grada kroz organizaciju sportskih takmičenja i manifestacija
  • Promovisanje sportskih programa i projekata od posebnog značaja za grada Pančevo

  Sredstva za sufinansiranje godišnjih programa i projekata u oblasti sporta u gradu Pančevu za 2024. godinu biće planirana Odlukom o budžetu grada Pančeva za 2024. godinu, navodi se na sajtu grada.

  U okviru programa i projekata finansijski će biti prevashodno podržani troškovi za:

  • Kotizaciju za takmičenja
  • Prevoz na takmičenja
  • Pripreme takmičara
  • Troškovi sudija i delagata
  • Rekvizite i opremu
  • Zakup termina u sportskim objektima
  • Sportske stručnjake, stručnjake u sportu, trenere, sportiste i administrativne radnike
  • Druge materijalne troškove u skladu sa zakonom, drugim propisima i opštim i drugim aktima organa grada Pančeva

  Pravo na su/finansiranje sportskih programa i projekata imaju sve sportske organizacije i druga pravna lica, kao i pojedinci u segmentu finansiranja sportskih stručnjaka u sportskim organizacijama i drugim pravnim licima, koje ispunjavaju sledeće uslove:

  • Da imaju svojstvo pravnog lica sa sedištem na teritoriji grada Pančeva (Ispunjenost ovog uslova podnosioci prijave i/ili zahteva dokazuju dostavljanjem rešenja APR-a o registarciji).
  • Da postoje i rade najmanje godinu dana. (Ispunjenost ovog uslova podnosioci prijave i/ili zahteva dokazuju dostavljanjem rešenja APR-a o registarciji.)
  • Da nisu u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti, da nemaju blokadu poslovnog računa, poreske dugove i dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja, da nisu u poslednje dve godine pravosnažnom odlukom kažnjavani za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa njihovom delatnošću, finansijskim poslovanjem, korišćenjem imovine, radom sa decom i sprečavanjem negativnih pojava u sportu. (Ispunjenost ovih uslova podnosioci prijave i/ili zahteva dokazuju dostavljanjem uverenja iz Prekršajnog i Privrednog suda.)
  • Da imaju iskustvo u realizaciji programa i projekta za koji podnose prijavu/zahtev. (Ispunjenost ovog uslova dokazuju podnosioci prijave i/ili zahteva tako što će u prijavi/zahtevu za sufinansiranje godišnjeg programa i projekta opisati dosadašnja iskustva. Davalac sredstava zadržava pravo da zatraži dokaze od podnosioca zahteva kojima potkrepljuju svoje tvrdnje.)
  • Da su ispunili svoje ugovorne i druge obaveze prema ustanovama, javnim i javno komunalnim preduzećima, čiji je osnivač grad Pančevo, zaključno sa 30.10.2023. godine. (Izjavu o ispunjenosti uslova i prihvatanju obaveza podnosioca prijave/zahteva, odnosno korisnika sredstava iz Budžeta grada Pančeva za 2024.godinu, a davalac sredstava može da zatraži na uvid sledeće dokaze: plaćene račune, potvrde ili slično, odnosno sam da pribavi dokaze od nadležnih ustanova i preduzeća.)
  • Da svojim projektom podstiču i stvaraju uslove za unapređenje sporta za sve, a posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom. (Ispunjenost ovog uslova dokazuju podnosioci prijave i/ili zahteva i to u samom programu ili projektu u delu opisa projekta.)
  • Da u većoj meri unapređuju kvalitet sporta u segmentu za koji konkurišu. (Ispunjenost ovog uslova dokazuju podnosioci prijave i/ili zahteva i to u samom programu ili projektu, u delu opisa projekta.)
  • Da je sportska organizacija koja je podnosilac prijave i/ili zahteva donela odluku kojim su porodica sa troje i više dece oslobođena plaćanja troškova članarine za decu uzrasta do 14 godina. (Ispunjenost ovog uslova dokazuje se dostavljanjem odluke o oslobađanju plaćanja troškova članarine.)
  • Da je sportska organizacija koja je podnosilac prijave i/ili zahteva član Sportskog saveza Pančevo. (Ispunjenost ovog uslova dokazuju i podnosioci prijave i/ili zahteva, i to dostavljanjem potvrde Sportskog saveza Pančevo da je sportska organizacija – podnosilac prijave član Sportskog saveza Pančevo.)
  • Uplata Gradske administrativne takse u iznosu od 129,00 dinara na račun broj: 840-742241843-03, broj modela: 97, poziv na broj: 02-226, namena Tarifni broj 1. Odluke o gradskim administrativnim taksama („Službeni list grada Pančeva“ br. 16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15, 37/15, 38/16, 33/17, 34/18, 41/19 i 70/20).

  Rok za predaju konkursne dokumentacije za sufinansiranje godišnjih programa i projekata u oblasti sporta u gradu Pančevu za 2024. godinu je do 27.  decembra 2023. godine). Javni poziv će se objaviti u nedeljnom listu „Pančevac“ i na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva, (www.pancevo.rs).

  Prijava sa potpunom konkursnom dokumentacijom predaje se u prostorijama Sportskog saveza Pančevo, Masarikova 1a (u vremenu od 8 do 15 časova), sa naznakom: “Javni poziv za sufinansiranje godišnjih programa i projekata u oblasti sporta u gradu Pančevu za 2024. godinu“ sa nazivom oblasti: predškolski i školski sport, sportska rekreacija, takmičarski sport, sport u naseljenim mestima sa teritorije grada Pančeva, sport osoba sa invaliditetom, organizacija sportskih manifestacija od interesa za grad Pančevo i Programi i projekti od posebnog značaja za grad Pančevo.

  Prijave i potpunu dokumentaciju dostaviti u zatvorenoj koverti sa napomenom „NE OTVARAJ – JAVNI POZIV“.

  Prijave se mogu dostaviti i preporučenom pošiljkom putem pošte.

  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
 • NAJČITANIJE U POSLEDNJIH 96H

  Ostalo iz kategorije Ekonomija

  VRŠAC: Sajam zapošljavanja 17. aprila

  Filijala Vršac Nacionalne službe za zapošljavanje organizuje Sajam zapošljavanja 17. aprila, od 10 do 12 časova, u Kongresnoj sali Hotela „Srbija“, Svetosavki trg br. […]

  PANČEVO: Od četvrtka suzbijanje larvi komaraca

  Društvo za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju EKO-SAN PLUS D.O.O. započeće tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji grada Pančeva od četvrtka, 4. aprila. […]