• Donete smernice za upotrebu mobilnih telefona u školama: Šta je dozvoljeno, a šta zabranjeno?

  Sve osnovne i srednje škole su, nedavnim izmenama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, obavezne da propišu upotrebu mobilnog telefona i drugih digitalnih uređaja u prostorijama obrazovnih ustanova.

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
  Donete smernice za upotrebu mobilnih telefona u školama: Šta je dozvoljeno, a šta zabranjeno?
  Foto: Pixabay

  Kao podršku školama u tom procesu, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja kreirao je Smernice za upotrebu mobilnog telefona, elektronskog uređaja i drugog sredstva u douniverzitetskom obrazovanju, čiji je cilj doprinesu smanjenju rizika koji se javljaju usled prekomerne i neadekvatne izloženosti digitalnim sadržajima, osiguraju dobrobit učenika i unaprede kvalitet njihovog obrazovanja, piše Danas.

  Deca najčešće u školu nose mobilne telefone i pametne satove, ali i tablete, budući da su neke lokalne samouprave delile ove uređaje đacima, zbog čega se Smernice ne ograničavaju samo na upotrebu telefona.

  „Smernice služe školama kao putokaz za uređivanje oblasti upotrebe digitalnih uređaja tokom trajanja školskih časova, na odmorima, tokom vremena kada učenici obavljaju školske aktivnosti unutar i van škole (uključujući posete, izlete, ekskurzije, nastavu u prirodi i hibridnu nastavu)“, navode iz Zavoda.

  Na početku ovog dokumenta objašnjeno je da se pod digitalnim uređajem ne podrazumeva samo mobilni telefon, već i računar, laptop, tablet, tehnologija koja se može nositi (kao što su pametni satovi i slušalice) i drugi uređaji koji mogu da primaju, čuvaju, obrađuju i dele digitalne informacije i da se povežu sa aplikacijama, veb lokacijama i drugim onlajn uslugama.

  Lični digitalni uređaj učenika označava bilo koji digitalni uređaj unet u školu koji je u vlasništvu učenika (ili njegove porodice).

  Kada digitalni uređaj sme da se nosi u školu?

  Smernice propisuju da đacima treba da bude dozvoljeno da ponesu lične uređaje u školu kao mera da se:

  • doprinese njihovoj bezbednosti dok putuju u školu i iz škole;

  • omogući njihovim roditeljima/zakonskim zastupnicima da ih kontaktiraju van školskog vremena;

  • omogući njihovo korišćenje tokom čitavog školskog dana samo za učenike za koje važi izuzeće od školske politike a na osnovu posebnog odobrenja škole.

  Učenici u školu donose mobilne telefone na sopstvenu odgovornost i odgovornost roditelja, a njihova upotreba u školi je predviđena isključivo u edukativne svrhe.

  Kada se mobilni koriste kao nastavno sredstvo?

  Autori Smernica napominju da se klasična nastavna sredstva i digitalni alati ne isključuju se međusobno, već su komplementarni, te da korišćenje digitalnih uređaja tokom trajanja nastave omogućava nastavnicima svih predmeta da integrišu tehnologiju u proces nastave i učenja na način koji obezbeđuje odgovornu, svrsishodnu i kontrolisanu primenu tehnologije u obrazovne svrhe.

  Nastavnici mogu da koriste i jedno i drugo tokom nastavnog procesa, uključujući otvorene obrazovne resurse, komercijalne materijale i sadržaje koji su sami napravili (štampane i e-knjige, aplikacije, itd.)

  „Dostupnost školskih digitalnih uređaja učenicima van kabineta za informatiku varira od škole do škole. Neke lokalne zajednice podržale su jačanje infrastrukture škola i donirale mobilne uređaje (najčešće tablete) učenicima tako da oni mogu da ih koriste u obrazovne svrhe i u školi i kod svojih kuća. Ipak, preovlađuju škole koje nemaju ovakve uslove za razvoj digitalnih kompetencija učenika na časovima koji nisu iz oblasti informatike. Ove obrazovne institucije ne treba da zanemare potencijal koji proizilazi iz korišćenja ličnih digitalnih uređaja učenika za potrebe nastave i učenja“, piše u dokumentu.

  Dodaje se da đaci mogu da personalizuju svoje uređaje instaliranjem aplikacija i alata koji omogućavaju pristup školskom sistemu za upravljanje učenjem i da aktivno učestvuju u aktivnostima hibridne nastave.

  „Međutim, ne treba gubiti iz vida da svi učenici koji dolaze iz nepovoljnog socijalnog konteksta možda nemaju pristup ličnim digitalnim uređajima zbog finansijskih ograničenja ili drugih poteškoća. U takvim slučajevima, škole treba da obezbede jednaku dostupnost tehnologije“, navodi se u Smernicama.

  Autori sugerišu da lični digitalni uređaji treba da se koriste u školi isključivo na način koji ima pozitivan uticaj na postignuća učenika.

  Da bi se ovakva upotreba dogodila, nastavnici treba da predoče učenicima u kom trenutku i za koje potrebe nastave digitalni uređaji treba da budu upotrebljeni.

  Ukoliko se lični digitalni uređaji koriste za potrebe nastave i učenja dobro bi bilo da budu povezani na školsku besplatnu bežičnu mrežu koja je filtrirana i bezbedna za korišćenje.

  Izuzetno, učenici mogu uz saglasnost nastavnika i dozvolu roditelja da koriste internet mrežu u okviru paketa usluga mobilnog operatera, u situacijama kada bežična mreža u školi ne radi, ili se digitalni uređaj koristi izvan školske zgrade (npr. predavanja u parku, poseta određenom lokalitetu i sl.), piše u Smernicama.

  Ko je odgovoran za lični digitalni uređaj?

  Od učenika se očekuje da budu odgovorni za digitalne uređaje koje donose u školu.

  Škola ne treba da preuzima odgovornost za lične digitalne uređaje učenika ukoliko se izgube, pozajme, oštete ili budu ukradeni.

  Zaposleni u školi nisu odgovorni za stanje privatnih digitalnih uređaja učenika.

  Škola treba jasno da komunicira sa učenicima i njihovim roditeljima/zakonskim zastupnicima da korišćenje ličnih digitalnih uređaja u školi jeste omogućeno pod jasnim pravilima koja moraju strogo da se poštuju.

  Takođe, ovim interesnim grupama treba da bude predočeno i da se ova mogućnost može opozvati, piše u Smernicama.

  Čuvanje uređaja

  Smernicama je definisno da će svaka škola odlučiti gde će učenici čuvati svoje digitalne uređaje tokom nastave, kako će nastavnici moći da odobre privremena izuzeća za učenike da ih koriste i kako se uređaji koriste za učenje ili drugi dogovoreni razlog.

  „Najčešća praksa podrazumeva da svi lični digitalni uređaji budu isključeni tokom čitavog školskog dana, uključujući odmore, produženi boravak, jednosmenski rad. To podrazumeva da učenici imaju odgovornost da isključe svoje digitalne uređaje i bezbedno ih čuvaju u školskoj torbi tokom školskog dana. Ovakav pristup doprinosi stvaranju bezbednog i podržavajućeg obrazovnog okruženja u kome nema distrakcija koje ugrožavaju prilike za učenje i konstrukciju znanja. Lični digitalni uređaji mogu biti uključeni i upotrebljavani samo po nalogu nastavnika i to u situacijama kada jasno doprinose kvalitetu obrazovnog iskustva učenika“, navodi se u smernicama.

  Direktori mogu da dozvole određenim učenicima da koriste mobilne telefone u obrazovne svrhe tokom čitavog školskog dana ukoliko je to odgovor na neke njihove specifične zdravstvene potrebe ili predstavlja deo dodatne obrazovne podrške kako bi se tim učenicima omogućilo da učestvuju u obrazovanju na istoj osnovi kao i drugi učenici.

  Šta se smatra neprikladnom upotrebom?

  Pravilnik o upotrebi mobilnog telefona, elektronskog uređaja i drugog sredstva treba usko povezati sa školskim pravilnikom o vaspitno-disciplinskoj odgovornosti učenika, piše u Smernicama.

  Navodi se da đaci svoje digitalne uređaje ne smeju se koristiti tako da narušavaju obrazovno okruženje ili da krše druga prava učenika, nastavnika i osoblja škole.

  Mobilni telefoni moraju biti isključeni i ne smeju se koristiti tokom nastave, bez odobrenja nastavnika.

  Pozivi (putem telefona/interneta) ne smeju se vršiti tokom trajanja nastave.

  Đaci koji imaju hitni slučaj mogu da se jave kući uz odobrenje nastavnika.

  Učenik mora da ispuni zahtev bilo kog člana školskog osoblja da se uzdrži od upotrebe digitalnog uređaja.

  Ukoliko ne ispuni zahtev, digitalni uređaj mu se oduzima u prisustvu svedoka, pakuje u kovertu sa učenikovim imenom, lepi i ostavlja na za to predviđenom mestu.

  Po uređaj roditelji/ zakonski zastupnici učenika mogu da dođu nakon što je nastava završena.

  Predviđeno je i da učenik ne sme da koristi digitalni uređaj za snimanje, prenos ili objavljivanje fotografija, audio ili video-zapisa drugih učenika, nastavnika, nastavnog materijala i procene bez pismenog pristanka svih strana.

  Lični digitalni uređaji ne smeju se koristiti u toaletima, svlačionicama ili bilo kom prostoru u školi koji se smatra privatnim.

  Slike, video i audio datoteke snimljene u školi ne smeju se prenositi, niti objavljivati u bilo kom trenutku bez izričite dozvole nastavnika ili druge odgovorne osobe u školi.

  Kršenje navedenih pravila može dovesti do gubitka mogućnosti korišćenja ličnih digitalnih uređaja u školi i tokom nastavnog procesa i/ili disciplinskog postupka.

  U slučaju teže povrede obaveza od strane učenika korišćenjem mobilnog telefona, drugog elektronskog uređaja i drugih sredstava suprotno odredbama zakona i odredbama školskog pravilnika, škola će uređaj oduzeti, odložiti ga u kovertu koju će zapečatiti i pohraniti na odgovarajuće mesto do dolaska roditelja/zakonskog zastupnika učenika ili nadležnog državnog organa, navodi se u dokumentu.

  Kako se dodaje, škola neće pretraživati sadržaj ličnih digitalnih uređaja učenika već će postupanje sa neovlašćeno načinjenim sadržajem prepustiti nadležnom državnom organu, a u zavisnosti od okolnosti konkretnog slučaja preduzeće sve što je neophodno da materijal ne bude uništen do njegove predaje na dalje postupanje.

  Da se svi pitaju

  Autori Smernica sugerišu da proces izrade pravilnika za upotrebu mobilnog telefona, elektronskog uređaja i drugog sredstva bude transparentan i da se čuje mišljenje svih ciljnih grupa i zainteresovanih strana, pre svega učenika, njihovih roditelja/zakonskih zastupnika, nastavnika, stručnih saradnika i drugih lica koja učestvuju u radu škole.

  Poseban značaj ima i učenički parlament čije mišljenje treba imati u vidu prilikom pripreme takvog dokumenta.

  „Preporučljivo je da se na nivou svake odeljenske zajednice održi poseban sastanak sa roditeljima/zakonskim zastupnicima učenika kako bi se čula njihova mišljenja i predlozi, te im se objasnio značaj uvođenja takvih pravila. Pored odeljenskog starešine, tom sastanku može da prisustvuje i stručni saradnik škole, kao i drugo odgovorno lice imenovano od strane direktora“, navodi se u Smernicama.

  Nakon što pravilnik bude donet, pored toga što ga treba postaviti na oglasnu tablu škole, on treba da bude objavljen i na sajtu škole.

  Škola treba da pripremi poseban obrazac sa izjavom koju će roditelji biti dužan da na početku svake školske godine potpiše i time se izjasni da je odredbe važećeg pravilnika pročitao i da mu je jasna njihova primena.

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
 • NAJČITANIJE U POSLEDNJIH 96H

  Ostalo iz kategorije Srbija