• Hores

    Ugo­sti­te­lji tra­že sma­nje­nje PDV-a na hra­nu

    Udru­že­nje ho­te­li­je­ra i re­sto­ra­te­ra Sr­bi­je HO­RES pred­lo­ži­će Vla­di Sr­bi­je i re­sor­nim mi­ni­star­stvi­ma sma­nje­nje sto­pe PDV-a na hra­nu u ho­te­li­ma i re­sto­ra­ni­ma s do­sa­da­šnjih 20 na 10 od­sto. Ti­me bi se Sr­bi­ja pri­dru­ži­la gru­pi od vi­še od 20 evrop­skih ze­ma­lja ko­je već ima­ju re­du­ko­va­nu po­re­sku sto­pu na ove uslu­ge.