• Ugo­sti­te­lji tra­že sma­nje­nje PDV-a na hra­nu

  Udru­že­nje ho­te­li­je­ra i re­sto­ra­te­ra Sr­bi­je HO­RES pred­lo­ži­će Vla­di Sr­bi­je i re­sor­nim mi­ni­star­stvi­ma sma­nje­nje sto­pe PDV-a na hra­nu u ho­te­li­ma i re­sto­ra­ni­ma s do­sa­da­šnjih 20 na 10 od­sto. Ti­me bi se Sr­bi­ja pri­dru­ži­la gru­pi od vi­še od 20 evrop­skih ze­ma­lja ko­je već ima­ju re­du­ko­va­nu po­re­sku sto­pu na ove uslu­ge.

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
  Ugo­sti­te­lji tra­že sma­nje­nje PDV-a na hra­nu
  Foto: Pixabay

  Na ovaj na­čin bi se sek­tor s naj­ve­ćim raz­voj­nim po­ten­ci­ja­lom u dr­ža­vi do­veo u kon­ku­rent­ni­ji po­lo­žaj, či­me bi se, ka­žu u ovom udru­že­nju, obez­be­dio da­lji eko­nom­ski rast, ne sa­mo tu­ri­zma i ugo­sti­telj­stva već i po­ve­za­nih de­lat­no­sti.

  – Ova ini­ci­ja­ti­va je po­kre­nu­ta još pre de­ce­ni­ju, ali i da­lje in­si­sti­ra­mo na to­me da se uslo­vi za ovaj sek­tor pro­me­ne. Za­to će­mo još jed­nom za­tra­ži­ti iz­me­nu Za­ko­na o po­re­zu na do­da­tu vred­nost. Pi­ta­nje po­re­skog tret­ma­na slu­že­nja hra­ne u ugo­sti­telj­skim objek­ti­ma ni­je, da­kle, no­vo, ali sma­tra­mo da je va­žno da se što pre re­ši. Sma­tra­mo da bi sma­nje­njem po­re­za na hra­nu ko­ja se pri­pre­ma i slu­ži u ugo­sti­telj­skim objek­ti­ma po­put ho­te­la i re­sto­ra­na, u od­re­đe­noj me­ri sma­nji­le ce­ne ugo­sti­telj­skih uslu­ga u Sr­bi­ji, što bi do­ve­lo do po­ve­ća­nja bro­ja go­sti­ju, a sa­mim ti i do otva­ra­nja no­vih rad­nih me­sta – ka­že za „Po­li­ti­ku” Ge­or­gi Ge­nov, di­rek­tor udru­že­nja HO­RES.

  Iako se ova ini­ci­ja­ti­va na pr­vi po­gled či­ni kao usme­re­na na even­tu­al­no ostva­ri­va­nje do­dat­ne do­bi­ti ugo­sti­telj­skog sek­to­ra, u udru­že­nju ka­žu da to ni­je tač­no. Oni ko­rist vi­de u si­gur­nom po­ve­ća­nju bro­ja go­sti­ju, pa sa­mim tim i po­ve­ća­nju pro­me­ta.

  – Ova­kva teh­ni­ka pri­vla­če­nja tu­ri­sta i po­sred­no po­ve­ća­nje fi­skal­nih pri­ho­da na­sta­lih zbog sma­nje­nja po­re­za u ugo­sti­telj­stvu pri­be­gle su već mno­ge ze­mlje ka­ko bi svo­ju tu­ri­stič­ku po­nu­du uči­ni­le što pri­ma­mlji­vi­jom i sa­mim tim po­ve­ća­le svo­je pri­ho­de i raz­vi­ja­le dru­ge gra­ne pri­vre­de. Sma­nje­njem po­re­ske sto­pe zna­čaj­no bi se de­sti­mu­li­sa­li po­ku­ša­ji po­je­di­nih ne­sa­ve­snih pred­u­zet­ni­ka da iz­be­ga­va­ju pla­ća­nje PDV-a u ugo­sti­telj­skim objek­ti­ma, po­što bi sto­pa po­re­za od 10 od­sto či­ni­la ne­is­pla­ti­vim ri­zik od ka­žnja­va­nja i za­tva­ra­nja obje­ka­ta – ob­ja­šnja­va Ge­nov.

  HO­RES sma­tra da bi se sma­nje­njem po­re­ske sto­pe zna­čaj­no po­ve­ćao ob­u­hvat na­pla­te po­re­za, a ve­ru­ju da bi do­šlo i do zna­čaj­nog ras­te­re­će­nja po­re­skih in­spek­ci­ja. Oni na­gla­ša­va­ju da se stro­go pro­ti­ve si­voj eko­no­mi­ji i da zna­ju da i da­lje tre­ći­na ugo­sti­telj­skih obje­ka­ta po­slu­je u si­voj zo­ni.

  Evro­pa de­ce­ni­ja­ma pred­sta­vlja naj­po­želj­ni­ju tu­ri­stič­ku de­sti­na­ci­ju, ali se pre­ma ne­kim po­ka­za­te­lji­ma nje­no tr­ži­šno uče­šće sma­nju­je. Zbog ne­ga­tiv­nih ten­den­ci­ja krov­no udru­že­nje – HO­TREK u „Iz­ve­šta­ju o ko­ri­sti­ma ni­ske sto­pe PDV-a za stva­ra­nje no­vih rad­nih me­sta i kon­ku­rent­nost u Evrop­skoj uni­ji” vi­še pu­ta je upo­zo­ri­lo da je pri­me­re­na po­re­ska po­li­ti­ka ključ­ni fak­tor ja­ča­nja kon­ku­rent­no­sti tu­ri­zma u EU.

  – Ka­da je reč o Sr­bi­ji sek­tor sme­šta­ja i hra­ne prak­tič­no je ne­raz­dvo­jiv i pred­sta­vlja ključ­ni po­kre­tač na­šeg tu­ri­zma. U mno­go­broj­nim stu­di­ja­ma u ko­ji­ma se ana­li­zi­ra tu­ri­stič­ka kon­ku­rent­nost, su­ge­ri­še se i na re­du­ko­va­ni PDV, ta­ko da u ze­mlja­ma EU, čak 22 čla­ni­ce pri­me­nju­ju dru­ga­či­ju sto­pu PDV-a na ugo­sti­telj­ske uslu­ge, hra­ne i pi­ća – ob­ja­šnja­va Ge­nov.

  Iz nji­ho­ve prak­se se vi­di da je sma­nje­nje PDV-a , do­ve­lo s jed­ne stra­ne do sma­nje­nje pri­li­va sred­sta­va zbog sma­nje­ne sto­pe po­re­za, ali je s dru­ge po­ve­ćan pri­liv po osno­vu po­ve­ća­nja pri­ho­da, od po­re­za na do­bit ho­te­la i re­sto­ra­na, po­re­za i do­pri­no­sa na pla­te i od ubi­ra­nja PDV-a u no­vo­o­tvo­re­nim objek­ti­ma, po­ve­ća­nja pri­ho­da, ra­sta in­ve­sti­ci­ja, lič­ne po­tro­šnje i iz­vo­za. Jed­no evrop­sko is­tra­ži­va­nje spro­ve­de­no na de­set ze­ma­lja po­ka­za­lo je da ova­kva me­ra u tu­ri­zmu i ugo­sti­telj­stvu ima po­zi­tiv­ne uti­ca­je na ce­lo­kup­nu pri­vre­du. Na pri­mer, po­ka­za­lo se da sma­nje­nje po­re­skog op­te­re­će­nja u tu­ri­zmu i ugo­sti­telj­stvu ge­ne­ri­še sto­pu ra­sta BDP-a iz­me­đu 0,2 i 0,6 pro­cent­nih po­e­na, kao i da je ko­rist od sma­nje­nog po­re­skog op­te­re­će­nja tu­ri­zma i ugo­sti­telj­stva ve­ća od tro­ško­va iz­gu­blje­nih pri­ho­da u bu­dže­tu. Na­še ugo­sti­te­lje i ho­te­li­je­re bri­ne i mo­guć­nost da bi tu­ri­sti mo­gli da poč­nu da bi­ra­ju po­volj­ni­je kon­ku­rent­ske de­sti­na­ci­je. Čak se i sto­pa PDV-a od 10 od­sto se sma­tra ne­do­volj­no kon­ku­rent­nom, jer mno­ge ze­mlje ima­ju i ni­žu sto­pu po­re­za. I u sa­moj Stra­te­gi­ji raz­vo­ja tu­ri­zma Sr­bi­je do 2025. go­di­ne oce­nje­no je da je fi­skal­no op­te­re­će­nje tu­ri­stič­kog sek­to­ra ve­će ne­go u ze­mlja­ma na­šeg okru­že­nja.

  Naj­bo­lji uslo­vi za ma­đar­ske ugo­sti­te­lje

  Pre­ma is­tra­ži­va­nju HO­TREK-a, sve ze­mlje ko­je su sma­nji­le PDV-a na hra­nu u ho­te­li­ma i re­sto­ra­ni­ma su za­be­le­ži­le zna­čaj­ne uspe­he. Na pri­mer, Ir­ska je PDV sa 13,5 sma­nji­la na de­vet od­sto i u na­red­nih pet go­di­na otvo­ri­la je 56.000 no­vih rad­nih me­sta. Šved­ska je PDV na ugo­sti­telj­stvo sa 25 pro­ce­na­ta sni­zi­la na 12 od­sto, što je do­ve­lo do ra­sta za­ra­da i bro­ja za­po­sle­nih za 10 od­sto u na­red­ne dve go­di­ne. U Fran­cu­skoj ovaj po­rez sa­da iz­no­si se­dam od­sto, a bio je 19,6, kao i u Ne­mač­koj, ko­ja je po­sle sma­nje­nja sto­pe otvo­ri­la za 20 od­sto vi­še no­vih rad­nih me­sta u pr­vih pet go­di­na. Me­đu­tim, ona je vra­ti­la PDV na ra­ni­ji ni­vo zbog če­ga broj­ni re­sto­ra­ni iz re­vol­ta i te­ških uslo­va po­slo­va­nja za­tvo­ri­li objek­te ili skra­ti­li rad­no vre­me. Naj­ni­ži PDV na ove uslu­ge je u Ma­đar­skoj i iz­no­si pet od­sto, a bio je ne­ve­ro­vat­nih 27 pro­ce­na­ta.

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
 • NAJČITANIJE U POSLEDNJIH 96H

  Ostalo iz kategorije Srbija

  Vremenska prognoza za nedelju, 16. jun

  Nedelja nam donosi i sunce i oblake. U većem delu zemlje biće pretežno sunčano. Ipak, posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, na zapadu i jugozapadu zemlje mogući su kiša i pljuskovi sa […]

  Šta ako putnik dobije apartman koji nije ugovoren

  Počela je letnja sezona i ove godine će veliki broj putnika iz Srbije odmor provesti u organizaciji turističkih agencija. Prema podacima iz Jute, od oko milion putnika koji odmor provedu u […]