• šverc

    U po­ra­stu šverc le­ko­va za smi­re­nje

    Kri­jum­ča­re­nje ta­ble­ta sa li­ste psi­ho­ak­tiv­nih sup­stan­ci sve vi­še uzi­ma ma­ha, a u pri­log to­me go­vo­re i po­da­ci da su pri­pad­ni­ci po­li­ci­je i ca­ri­ne u na­šoj ze­mlji za sa­mo 15 da­na za­ple­ni­li vi­še od mi­li­on po­je­di­nač­nih do­za raz­li­či­tih le­ko­va.