• Tamiški kej

    Tamiški kej postaje zelena aleja Pančeva

    Prema preporuci stručnjaka, u neposrednoj blizini reke podiže se špalir lišćara – jasena i hrasta lužnjaka, a u gornjem delu keja, gde je mogućnost plavljenja mala, sade se stabla javora.