Društvo

Konkurs za su/finansiranje projekata u oblasti kulture za 2017. godinu

Pančevo, Pon, 20/02/2017 - 14:00
Mirjana Marić


Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje Javni konkurs za sufinansiranje projekata u kulturi za 2017. godinu.

Projekti obuhvataju kulturne oblasti:

Književnost (stvaralaštvo, prevodilaštvo), muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija), likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura, filmska umetnosti ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo, manifestacije vezane za filmsku umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo, pozorišna umetnost (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija), umetnička igra – klasičan balet, narodna igra, savremena igra ( stvaralaštvo, produkcija i interpretacija), ostala izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja (mjuzikl, cirkus, pantomima, ulična umetnost i sl.), otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje kulturnim nasleđem.

Pravo učešća na Javnom konkursu za su/finansiranje projekata u oblasti kulture za 2017. godinu, imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili grad Pančevo, stim da se projekat realizuje na teritoriji grada Pančeva.

Projekti koji su već podržani na nekima od konkursa koje raspisuje grad Pančevo, neće biti razmatrani.

Kriterijumi za izbor projekata:

- usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa

- usklađenost sa Strategijom razvoja kulture grada Pančeva 2016-2020.(ovde možete preuzeti Strategiju)

- kapaciteti potrebni za realizaciju projekta (stručni, odnosno umetnički kapaciteti, neophodni resursi)

- finansijski plan (razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja

- stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice

Period realizacije projekta je do kraja 2017. godine.

Rezultati konkursa objavljuju se na zvaničnoj internet stranici grada Pančeva www.pancevo.rs, najkasnije 60 dana od dana završetka podnošenja prijava.

Prijava na konkurs, uz prateću dokumentaciju, podnosi se na posebno popunjenom i overenom obrascu. Prijava se može dobiti u Sekretarijatu za javne službe i socijalna pitanja, II sprat, soba 204, zgrada Gradske uprave grada Pančeva, Trg Kralja Petra I 2-4, ili preuzeti ovde (prijava i budžet)

OBAVEZNI PRILOZI

- Kopija registracije podnosioca projekta kod nadležnog organa sa opisom delatnosti za koju je podnosilac registrovan (u jednom primerku);

- Potpisana izjava o partnerstvu na propisanom obrascu (ukoliko je partnerski projekat)

- Osnovni podaci o nosiocima projekta (biografije udruženja, drugih subjekata u kulturi i pojedinaca);

- U oblasti izdavaštva neophodno je dostaviti jednu preporuku ili recenziju i kontakt osobe koja je dala tu preporuku ili recenziju

- Kod filmskog i pozorišnog stvaralaštva potrebno je dostaviti scenario

- Detaljno razrađen opis projekta, a posebno za manifestacije i festivale neophodno je dostaviti detaljan program i spisak učesnika;

- Pozivno pismo za projekte u oblasti kulturne razmene i međunarodne saradnje;

- Dodatnu vizuelnu i audio dokumentaciju o prethodnim projektima (ako postoji), kao i za projekat sa kojim se konkuriše;

- Detaljno razrađen budžet projekta

Netačno i nepotpuno popunjene, kao i neblagovremeno dostavljene prijave, neće biti razmatrane.

Predlozi projekata i budžet projekta dostavljaju se u 2 štampana primerka u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva i elektronskom poštom na e-mail [email protected].

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja u nedeljnom listu A.D „Pančevac“.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 308 906.

Kontakt osoba: Nevenka Kljajić.

Napomena: Instruktaža za zainteresovane biće organizovana 28.02.2017. godine, u Maloj sali zgrade Gradske uprave grada Pančeva sa početkom u 12 časova.
MarketingNajnovije vesti