Gradska uprava
Društvo

PANČEVO: Javno nadmetanje radi otuđenja nepokretnosti u svojini grada 25. januara

Izvor: 
013info Pet, 24/12/2021 - 14:50Grad Pančevo raspisuje javni oglas za javno nadmetanje radi otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini grada. Predmet otuđenja su nepokretnosti na KP br. 2 K.O. Pančevo i 18260 K.O. Pančevo.

- 2 KO Pančevo, potez Karaula, površina KP 479 m2, površina pod objektima - porodični stambeni objekat 51m2 i tri pomoćna objekta ukupne površine 23 m2, početna cena je 1.624.284,90, a garantni iznos 487.285,47 dinara.

- 18260 KO Pančevo, potez Hipodrom, površina KP 31814 m2, površina pod objektima - 9 pomoćnih objekata ukupne površine 1027 m2, početna cena je 147.144.807,00 a garantni iznosi 76.572.403, 50 dinara.

Katastarske parcele iz tabele delimično su opremljene objektima komunalne infrastrukture. Uslove za izgradnju priključaka na komunalnu infrastrukturu pribavljaju se od imaoca javnih ovlašćenja u postupku izdavanja lokacijskih uslova.
 
 
Lice kome se neporetnost otuđuje je obavezno da o svom trošku izvrši eventualnu rekonstrukciju, dogradnju ili izgradnju objekata komunalne infrastrukture prema uslovima imaoca javnih ovlašćenja pribavljenih u postupku izdavanja lokacijskih uslova, zaključivanjem ugovora o pripremanju, odnosno opremanju građevinskog zemljišta. Za iznos utvrđen ugovorom lice ima pravo na umanjenje obračuna doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta u postupku izdavanja građevinske dozvole.
 
Licitacioni korak je 5 % od početne cene građevinskog zemljišta, što iznosi:
-za parcelu pod rednim brojem 1. - 81.214,25 dinara
-za parcelu pod rednim brojem 2.- 7.357.240,35 dinara
 
Najviša postignuta cena po završenom javnom nadmetanju predstavljaće kupopoprodajnu cenu. Učesnik javnog nadmetanja koji je ponudio najviši iznos potpisuje izjavu da je ponudio najviši iznos sa naznakom visine iznosa u dinarima. Lice kome se nepokretnost otuđuje dužno je da zaključi ugovor o otuđenju nepokretnosti u roku od 30 dana od dana donošenja rešenja o otuđenju Skupštine grada Pančeva. Lice kome se nepokretnost otuđuje dužno je da isplati kupoprodajnu cenu u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o otuđenju nepokretnosti
 
Prijava za učešće u javnom nadmetanju sa priloženom dokumentacijom dostavlja se poštom ili lično na adresu Grad Pančevo, Trg Kralja Petra I 2-4 U ZATVORENOJ KOVERTI SA
NAZNAKOM NA KOVERTI: - SEKRETARIJAT ZA IMOVINU - „ZA KOMISIJU ZA RASPOLAGANjE NEPOKRETNOSTIMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA PANČEVA
- NE OTVARAJ
- NAZNAKA NEPOKRETNOSTI NA KOJU SE ODNOSI i
- KO JE PODNOSILAC PRIJAVE“
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje i iste će biti odbačene.
Blagovremenim prijavama se smatraju one prijave koje pristignu na adresu Grad Pančevo, Trg Kralja Petra I 2-4, najkasnije do 24.januara 2022. godine, do 14:00 časova.
 
Javno nadmetanje održaće se u prostorijama Gradske uprave grada Pančeva, Trg Kralja Petra I 2-4 , Pančevo, u Maloj sali na I spratu, 25. januara 2022. godine, sa početkom u 12:00 časova. Bliža obaveštenja u vezi sa oglasom, kao i dokumentacijom na osnovu koje je sačinjen i raspisan ovaj oglas, mogu se dobiti u prostorijama JP „Urbanizam“ Pančevo, u ulici Karađorđeva br.4, Pančevo, kontakt osoba: Milan Balčin, telefon broj 013/ 219-0320 i u prostorijama Sekretarijata za imovinu Gradske uprave grada Pančeva, Trg Kralja Petra I 2-4 , Pančevo, kontakt osoba: Dejan Jovanović, telefon broj 013/351-228.MarketingNajnovije vesti