Gradska uprava
Društvo

PANČEVO: Konkurs za sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa u omladinskom sektoru

Izvor: 
013info Čet, 28/07/2022 - 10:55Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje konkurs za su/finansiranje projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora grada Pančeva za 2022. godinu.

Ovim Konkursom će se podržati programi i projekti koji se realizuju na teritoriji grada Pančeva, čiji se sadržaj odnosi na unapređenje položaja i kvaliteta života mladih, zadovoljavanje potreba mladih i rešavanje specifičnih problema mladih, prema konkursnim zadacima u okviru prioritetnih oblasti Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine.

U obzir za su/finansiranje uzimaće se:

1. Projekti i programi koji su usklađeni sa prioritetnim oblastima:

• obrazovanje mladih ( Projekti i programi neformalnog obrazovanja…),

• zapošljavanje mladih (Projekti koji se odnose na oblast profesionalne orijentacije i karijernog informisanja, projekti koji se odnose na podsticanje omladinskog preduzetništva…),

• zdravlje i odrastanje mladih (Projekti koji se odnose na oblasti bolesti zavisnosti, reproduktivnog zdravlja, emocionalnog razvoja mladih (podsticanje osnivanja savetovališta), projekti koji podrazumevaju uvažavanje i promovisanje zdravih stilova života i pozitivnih vrednosti…),

• bezbednost mladih (Projekti koji se odnose na bezbednost mladih u saobraćaju, bezbednost mladih na internetu, prevenciju nasilja…),

• mobilnost i interkulturalizam mladih (Projekti koji podrazumevaju uvažavanje i promovisanje međuetničkih odnosa i interkulturalnog dijaloga, projekti koji podstiču mobilnost mladih…),

• učešće mladih u donošenju odluka (Projekti koji se odnose na informisanje mladih o političkoj i admnistrativnoj strukturi svih nivoa donošenja odluka, projekti koji podrazumevaju učenje o procesima donošenja odluka, projekti koji se odnose na istraživanje stanja o potrebama mladih u okviru neke od prioritetnih oblasti…) i

• aktivizam i volonterizam mladih (Projekti koji se odnose na promovisanje volonterizma-podsticanje volonterskih akcija i afirmaciju volonterskog rada… ).

Program/projekat može dobiti najviše 100 bodova. Ukoliko jedan od deset kriterijuma ima nula bodova, program/projekat se smatra diskvalifikovanim i ne ulazi u dalje razmatranje.

Pravo podnošenja prijave za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekata u oblasti omladinskog sektora imaju sledeći subjekti:

– udruženja mladih,

– udruženja za mlade i savezi.

Udruženja mladih, udruženja za mlade i savezi imaju pravo da podnesu prijavu za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata pod uslovom da im je registrovano sedište na teritoriji Grada Pančeva.

Udruženja moraju biti evidentirana u Jedinstvenoj evidenciji udruženja mladih i udruženja za mlade i njihovih saveza kod Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Sredstva za su/finansiranje programa, projekata po osnovu ovog Konkursa obezbeđena su u budžetu grada Pančeva za 2022. godinu.

Nosioci programa/projekata koji su dobili sredstva po osnovu nekog od drugih Konkursa koji je raspisao grad Pančevo u 2022. godini, neće imati mogućnost da dobiju sredstva za isti predlog programa/projekta putem ovog Konkursa.

Su/finansirajuća sredstva putem ovog konkursa neće biti odobrena:

• podnošenjem nepotpunih prijava

• za prijave podnosilaca koji su u 2021. godini dobijali finansijsku podršku od grada Pančeva, a nisu u predviđenom roku podneli izveštaj o realizaciji programa/projekta i utrošku sredstava ili nisu ispunili druge preuzete obaveze ili je sa udruženjem u prethodne dve godine raskinut ugovor zbog nenamenskog trošenja budžetskih sredstava.

• za programe/projekte koji ne predviđaju promovisanje aktivnosti i rezultata u javnosti,

• za profitne i komercijalne programe/projekte,

• za predloge programa/projekata u kojima su finansijska sredstva za honorare, plate i/ili dnevnice veća od 25% ukupnih finansijskih sredstava traženih za program/projekat,

• za troškove reprezentacije

Rok za konkurisanje na ovom Konkursu je do 1. novembra 2022. godine, odnosno do utroška sredstava opredeljenih za ovu namenu.

Aktivnosti na projektu koje Grad bude su/finansirao u okviru ovog Konkursa moraju biti realizovane do 31. decembra 2022. godine, a završni narativni i finansijski izveštaj predaje se do 31. januara 2023. godine.

Informacija o Konkursu će se objaviti na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva www.pancevo.rs, na Portalu e-Uprava, kao i u lokalnom nedeljnom listu “Pančevac”. Formulari za konkurisanje mogu se preuzeti u Sekretarijatu za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I, sprat II, kancelarija 207, ili sa internet prezentacije www.pancevo.rs. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 013/308-795 ili mejla [email protected]

Predlozi programa/projekata dostavljaju se obavezno na sledeći način:

Prijave se podnose elektronski na imejl adresu [email protected] i u po jednom primerku u analognom (štampanom) i digitalnom obliku (CD) putem pošte ili preko Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančeva, u zatvorenoj koverti, sa naznakom:

Prijava na konkurs za su/finansiranje projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora grada Pančeva za 2022. godinu.

Grad Pančevo

Gradska uprava grada Pančeva

Trg Kralja Petra I broj 2-4

26 000 Pančevo

Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja

Kancelarija za mlade (kancelarija broj 207)
MarketingNajnovije vesti