Cekic Foto: pixabay
Ekonomija

PANČEVO: Javno nadmetanje radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta

Izvor: 
013info Sre, 23/11/2022 - 14:29Grad Pančevo raspisuje javni oglas za javno nadmetanje radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta.

Predmet otuđenja je katastarska parcela broj 4886/43 KO Pančevo, Misa vinogradi, površine 778 m2, upisana u List nepokretnosti 14057 K.O. Pančevo. 

Početna cena je 3.558.455,30 dinara, a garantni iznos 1.423.382,12 dinara.

Kako se navodi, prema informaciji o lokaciji br.V-15-350-520/2022 od 16.11.2022.godine, koju je izdao Sekretarijat za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj Gradske uprave grada Pančeva kat. parcela pod rednim brojem 1 nalazi se u obuhvatu Plana generalne regulacije proširena Misa sa grobljem (Celina 3) u Pančevu.

Planom je definisana namena parcele – stanovanje sa kompatibilnim namenama. Pravila građenja objekta su definisana planskim dokumentom.

Lice kome se nepokretnosti otuđuju je obavezno da o svom trošku izvrši eventualnu izgradnju objekata komunalne infrastrukture prema uslovima imaoca javnih ovlašćenja pribavljenih u postupku izdavanja lokacijskih uslova, zaključivanjem ugovora o pripremanju, odnosno opremanju građevinskog zemljišta. Za iznos utvrđen ugovorom lice ima pravo na umanjenje obračuna doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta u postupku izdavanja građevinske dozvole. 

Prijava za učešće u javnom nadmetanju sa priloženom dokumentacijom dostavlja se poštom ili lično na adresu Grad Pančevo, Trg Kralja Petra I 2-4  u zatvorenoj koverti sa naznakom:

- SEKRETARIJAT ZA IMOVINU - „ZA KOMISIJU ZA RASPOLAGANjE NEPOKRETNOSTIMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA PANČEVA -  NE OTVARAJ“

-  NAZNAKA NEPOKRETNOSTI NA KOJE SE ODNOSI i

 - KO JE PODNOSILAC PRIJAVE 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje i iste će biti odbačene.

Blagovremenim prijavama se smatraju one prijave koje pristignu na adresu Grad Pančevo, Trg Kralja Petra I 2-4, najkasnije do 19. decembra 2022. godine,  do 14:00 časova.

Javno nadmetanje održaće se u prostorijama Gradske uprave grada Pančeva, Trg Kralja Petra I 2-4 , Pančevo, u Maloj sali na prvom spratu, 20. decembra 2022. godine, sa početkom u 12:00 časova.
MarketingNajnovije vesti