Cekic Foto: pixabay
Ekonomija

PANČEVO: Javno nadmetanje radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta

Izvor: 
013info Pet, 30/12/2022 - 11:27Grad Pančevo raspisuje javni oglas za javno nadmetanje radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta.

Predmet otuđenja je katastarska parcela 2185/19 K.O. Pančevo, upisana u LN broj 14057 K.O. Pančevo, Misa vinogradi. Početna cena je 7.638.329,50 dinara.

Kako se navodi na gradskom sajtu, katastarska parcela iz tabele je delimično opremljena objektima komunalne infrastrukture. 

Javno nadmetanje održaće se u prostorijama Gradske uprave grada Pančeva, Trg Kralja Petra I 2-4 , Pančevo, u Maloj sali na I spratu, 31. januar 2023. godine, sa početkom u 12:00 časova.

Lice kome se nepokretnost otuđuje je obavezno da o svom trošku izvrši eventualnu izgradnju objekata komunalne infrastrukture prema uslovima imaoca javnih ovlašćenja pribavljenih u postupku izdavanja lokacijskih uslova, zaključivanjem ugovora o pripremanju, odnosno opremanju građevinskog zemljišta. Za iznos utvrđen ugovorom lice ima pravo na umanjenje obračuna doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta u postupku izdavanja građevinske dozvole.

Prijava za učešće u javnom nadmetanju sa priloženom dokumentacijom dostavlja se poštom ili lično na adresu Grad Pančevo, Trg Kralja Petra I 2-4  U ZATVORENOJ KOVERTI SA NAZNAKOM NA KOVERTI:

- SEKRETARIJAT ZA IMOVINU - „ZA KOMISIJU ZA RASPOLAGANjE NEPOKRETNOSTIMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA PANČEVA -  NE OTVARAJ“

-  NAZNAKA NEPOKRETNOSTI NA KOJE SE ODNOSI i

 - KO JE PODNOSILAC PRIJAVE 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje i iste će biti odbačene.

Blagovremenim prijavama se smatraju one prijave koje pristignu na adresu Grad Pančevo, Trg kralja Petra I 2-4, najkasnije do 30. januara 2023. godine,  do 14:00 časova.
MarketingNajnovije vesti