• porodica

  Biciklom porodično od Kovačice do Geteborga

  Petočlana porodica Sandić iz Kovačice je, pre dve godine, ostvarila pravi podvig, kada je biciklima putovala mesec dana do prijatelja u Švajcarskoj. Ćerke su tada imale samo 4, 8 i 10 godina. Ceneći to iskustvo, sada se spremaju da ceo raspust provedu na putu do Geteborga u Švedskoj.

  Nema porodične bez društvene sigurnosti – danas je Međunarodni dan porodice

  Bez zdrave porodice nema zdravog društva. Prošlogodišnje tragedije opomena su nam svima da suštinski moramo više i bolje da se bavimo decom i porodicom. Da bi se izgradila na zdravim osnovama i očuvala, potrebno je i da društvo pruža osećaj sigurnosti, smatra naša sagovornica porodični psihoterapeut Ivana Muškinja.

  Kako su srpske porodice dobijale koju će slavu slaviti?

  Slava je tradicionalni srpski običaj i takođe prvo nematerijalno dobro iz Srbije uvršteno na UNESCO listu kulturne baštine. Kult slave je jedinstven među Srbima, ne samo na ovim prostorima nego i u svetu. Rasprostranjena je, osim u našoj zemlji, i u regionu i dijaspori, tamo gde ima pravoslavnih Srba.

  Sr­bi­ja – ze­mlja je­di­na­ca

  U Sr­bi­ji ži­vi 1.904.314 po­ro­di­ca, od ko­jih 1.311.712 či­ne po­ro­di­ce sa de­com, go­vo­re upra­vo ob­ja­vlje­ni re­zul­ta­ti po­pi­sa sta­nov­ni­štva, ko­ji sve­do­če da je naj­za­stu­plje­ni­ji ob­lik po­ro­di­ce u na­šoj ze­mlji – brač­ni par sa de­com. Da je Sr­bi­ja po­sta­la ze­mlja je­di­na­ca ve­o­ma sli­ko­vi­to go­vo­ri i po­da­tak da čak 54 od­sto po­ro­di­ca u na­šoj ze­mlji ga­ji sa­mo jed­no de­te, sve­ga 36 od­sto po­ro­di­ca ga­ji dvo­je de­ce, oko osam od­sto ro­di­te­lja ga­ji tro­je de­ce, dok je udeo po­ro­di­ca sa če­tvo­ro i vi­še de­ce ma­nji od dva pro­cen­ta. Struč­nja­ci Re­pu­blič­kog za­vo­da za sta­ti­sti­ku is­ti­ču da se naj­ve­ći broj de­ce i da­lje ra­đa u bra­ku, a broj­ke sve­do­če da u na­šoj ze­mlji ži­vi 825.428 brač­nih pa­ro­va sa de­com i sve­ga 76.238 van­brač­nih pa­ro­va sa de­com. Za­bri­nja­va, me­đu­tim, po­da­tak da u Sr­bi­ji čak 320.057 maj­ki sa­mo­stal­no po­di­že de­cu, a te­ret sa­mo­hra­nog ro­di­telj­stva no­si i 89.989 oče­va.

  Grad Pančevo novčano pomogao porodice sa trojkama

  U Gradskoj upravi Pančevo organizovan je prijem za porodice sa trojkama kojih je trenutno sedam. Ove porodice svake godine dobijaju dve prosečne plate po detetu do punoletstva, kao i besplatne udžbenike i pribor, a grad je za tu namenu ove godine izdvojio tri i po miliona dinara.