Aktivnosti Saveta za rodnu ravnopravnost u 2016. godini

U susret konkretnim potrebama žena u Pančevu

Pančevo, Čet, 05/01/2017 - 16:50
Mirjana Marić











Savet za rodnu ravnopravnost svoje aktivnosti sprovodi sa ciljem da se uspostave institucionalni preduslovi ali i jačaju lokalni kapaciteta kako bi se donosili programi, odluke i strateška dokumenata koji će uključiti rodnu perspektivu i ići u susret konkretnim potrebama žena u Pančevu i naseljenim mestima. O realizovanim aktivnostima i planovima za narednu godinu razgovarali smo sa Milicom Todorović, predsednicom Saveta za rodnu ravnopravnost Pančevo. 

Kako je najavila, u narednoj godini će se raditi na povećanju kapaciteta, nadležnosti i vidljivosti Saveta za rodnu ravnopravnost, ali i Ženske odborničke mreže, koja je nedavno formirana pri Skupštini grada, sa namerom da se otvore teme od posebne važnosti za građanke Pančeva.

- Kraj godine smo usmerile ka unapređenju sigurnosti i bezbednosti žena te smo na više načina obeležili međunarodnu kampanju „16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama“. U gradu su se na vidljivim mestima našli plakati sa informacijama o tome kako prepoznati nasilje i kome se obratiti u slučaju potrebe za zaštitom od nasilja. Zajedno sa sugrađankama i sugrađanima potpisivanjem peticije pridružili smo se  inicijativi  „Autonomnog ženskog centra“, mreže „Žene protiv nasilja“ i udruženja žena „Peščanik“ za proglašenje 18. maja – Danom sećanja na ubijene žene žrtve nasilja. I na dalje, peticija može da se potpiše u Gradskoj upravi u kancelariji 109, rekla je Milica Todorović.

U drugoj polovini decembra je održana konferencija "Sprovođenje Nacionalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou". Tema konferencije je imala za cilj da se kroz zajednički rad dođe do rešenja kojim će se uspostaviti efikasan mehanizam koordinacije i praćenje sprovođenja NAP-a u našim lokalnim samoupravama.

- Ova konferencija na kojoj smo učestvovale je bila veoma korisna, doneti su obavezujući zaključci koji se tiču sprovođenja NAP-a u lokalnim sredinama, dogovorene su prioritetne mere i aktivnosti koje će lokalne samopurave realizovati do kraja 2017. godine. Pored toga po prvi put je sada uspostavljen mehanizam komunikacije i saradnje između nacionalnog nivoa, kroz Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost, i mehanizama za rodnu ravnopravnost sa lokalnog nivoa. I što je veoma važno, uspostavljen je mehanizam za izveštavanje u vidu obrasca o sprovedenim aktivnostima iz NAP-a na lokalnom nivou, rekla je Milica Todorović.

Foto: Privatna arhiva
milica11.jpg

 

Ono na čemu se ove godine insistiralo je zajednički angažman političarki/a i članica udruženja žena. Uvedeno je rodno budžetiranje time što je uspostavljeno finansiranje aktivnosti Saveta i aktivnosti iz Akcionog plana grada Pančeva za unapređenje položaja žena i rodne ravnopravnosti, predviđena su izdvajanja i u 2017.

Pored toga izdvojena su sredstva iz budžeta za razvoj ženskog preduzetništva, uvedena je u 2016. godini komponenta rodne ravnopravnosti u postojeće javne konkurse za NVO kao jedna od tema i kriterijuma za dodelu sredstava kao i u programe (samo) zapošljavanja na lokalnom nivo. Savet učestvuje  u procesu donošenja lokalnih starteških dokumenta   i  Odluke o budžetu Grada. Ovo sve treba da obezbedi jednake šanse i ravnopravne mogućnosti.

- Smatram da smo izgradile prepoznatljivost ali i autoritet u lokalnoj zajednici, što je preko potrebno, to će nam omogućavati da i na dalje utičemo na opredeljenje Skupštine grada za prihvatanje načela rodne ravnopravnost kao javne politike, kako bi se angažovali resursi zarad ostvarivanja jednakih prava i mogućnosti i kreiranja različitih uslova za kvalitetniji život žena, istakla je Milica Todorović.

Savet funkcioniše u kontinuitetu od svog osnivanja 2007.godine, u novom sazivu je konstituisan 18.07.2016. Donosi svoje kratkoročne i godišnji Plan aktivnosti i podnosi Izveštaj o radu Skupštini grada, dok stručnu i tehničku podršku radu Saveta pružaju stručne službe Gradske uprave. Takođe, podršku radu Saveta pružaju gradonačelnik i predsednik Skupštine grada Pančeva.








Marketing



Najnovije vesti