Foto: Vojska Srbije
Srbija

Ako želite da dobrovoljno služite vojni rok ili da budete rezervni oficir, evo koji su uslovi

Izvor: 
013info Pon, 04/07/2022 - 17:12Ministarstvo odbrane objavilo je Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire 

 

  1. Pravo prijavljivanja kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire

 Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2022. godini navršavaju od 19 do 30 godina života.

Opšti uslovi:

– da je državljanin Republike Srbije;

– da nije osuđivan na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela (dok kaznu zatvora ne izdrži ili ne bude pušten na uslovni otpust);

– da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti;

– da je zdravstveno sposoban za vojnu službu;

– da nije odslužio vojni rok sa oružjem i

– da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije.

Pored opštih kandidat za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće uslove:

– da ima završene osnovne akademske studije, odnosno osnovne strukove studije od značaja za Vojsku Srbije

– da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske Srbije i

– da ima pozitivnu bezbednosnu proveru.

  1. Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije

 Prijavu kandidat podnosi centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, prema mestu prebivališta.

Kandidat koji ima boravište u inostranstvu prijavu može podneti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu.

Obrazac prijave kandidat dobija u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu.

Kandidat koji se prijavio za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem, dužan je da ispuni obrazac prijave i priloži:

– fotokopiju diplome o završenoj školi (original dokumenta na uvid) i biografiju.

Kandidat za  vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire uz prijavu prilaže i sledeće dokaze:

– ugovor sa Ministarstvom odbrane o stipendiranju, ako je bio vojni stipendista i

– pisanu saglasnost za bezbednosnu proveru za upućivanje u posebne jedinice Vojske Srbije.

  1. Izbor kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire 

Utvrđivanje konačne rang-liste kandidata vrše regionalni centri Ministarstva odbrane, na osnovu predloga centara Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nakon obavljenih lekarskih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja kandidata u ovlašćenim vojnozdravstvenim ustanovama.

Izbor potrebnog broja kandidata sa utvrđene konačne rang-liste vrše komisije regionalnih centara Ministarstva odbrane, u skladu sa Planom uputa kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u centre za obuku i Planom prijema slušaoca vojno stručnog osposobljavanja za rezervne oficire.

  1. Zaključivanje ugovora

Izabrani kandidati potpisuju ugovor sa Ministarstvom odbrane, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze koji obavezno sadrži početak i završetak dobrovoljnoog služenja vojnog roka, uslove života i rada, novčana primanja, uslove prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka i naknadu troškova u slučaju neopravdanog prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebivališta, nadležnom diplomatskom-konzularnom predstavnoštvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs.

Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2022. godini je stalno otvoren, a rangiranje kandidata će se vršiti periodično, u skladu sa uputnim rokovima.

 

Zainteresovani kandidati mogu izvršiti prijavu za DSVR i preko portala e-Uprave (aplikacija „Dobrovoljac“) ili na šalterima JP „Pošte Srbije“.

Više informacija mogu dobiti na internet stranici Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs, ili u Centru Ministarstva odbrane Pančevo, adresa Miloša Obrenovića br.1, Pančevo, gde mogu podneti prijavu.

Posle potpisivanja ugovora koji definiše prava i obaveze obe strane, kandidat odlazi u jedan od tri centra za obuku Vojske Srbije – Sombor, Valjevo ili Leskovac.

Zakon o vojnoj, radnoj ili materijalnoj obavezi, propisuje da služenje vojnog roka traje šest meseci.

Služenje vojnog roka sa oružjem je jedan od preduslova za zasnivanje radnog odnosa u jedinicama Vojske Srbije u statusu profesionalnog vojnika.

 

 
MarketingNajnovije vesti